Profesjonsforsking

Eit av formåla med gruppa er å utvikle profesjonskunnskap som kan kome til nytte både for lærarutdanningane og praksis. Eit anna formål er kompetanseheving og publisering og dessutan deltaking i aktivitetar som kan støtte opp om desse områda. Gruppa forskar i hovudsak på område innan kvalifisering, profesjonsutøving, kunnskapstypar, kunnskapen sin status og profesjonsetikk/skjønn. Medlemane i gruppa er involverte i nokre felles prosjekt, men også meir frittståande forsking.

Tillit i utdanning

Frå 2022 og i nokre år framover driv forskingsgruppa eit overordna prosjekt om tillit i utdanningssamanheng. Vi studerer relasjonar mellom individ, samfunnsmessige strukturar og teoretiske idear i tillitsperspektiv. Dei ulike prosjekta undersøker dette i barnehage, grunnskule, vidaregåande opplæring og i UH-sektoren.

Utdanningsbarnehagar og -skular blir invitert til å ta del som medforskarar, og vi samarbeider også med eksterne forskarar frå andre UH-institusjonar.

Prosjektet er førebels finansiert av interne FOU-midlar.

Underprosjekt:

•    Tillit til barnehage
•    Tillit til lærere i yrkesfag og studiespesialiserende videregående skole
•    Tillitsreformen – ein måte å utøve læraryrket på?
•    Tillit mellom praksislærarar og tilsette i UH
•    Tillit og rettleiing, bruk av verktøyet MOSO
•    Relasjonelt mot og tillit

Andre prosjekt

Somme av medlemane i forskingsgruppa er involverte i andre prosjekt som er knytte til profesjonskunnskap:

•    Utforsking i barnehagen, Septina Selma Einarsdottir
•    Meistring av barnehagelærarolla, Gerd Sylvi Steinnes. Samarbeid med forskarar ved DMMH, USN og OsloMet
•    Rettleiing i høgare utdanning, Kari Pauline Longva og Gerd Sylvi Steinnes
•    Ein kvalitativ studie av barnehagelærarar si forståing og opplevde konsekvensar av arbeid med standardiserte program, stipendiat Elin Førde
•    Skoleledelse i møte med evnerike elever, Ingrid Kvam Steinshamn. Samarbeid med forskarar ved NLA
•    Forebygging gjennom tilhørighet.  Gode relasjoner i yrkesfaglig videregående skole. Torbjørg Bakke, Kari Bachmann og Stine Ekornes

Forskingsgruppa har møte omlag ein gong per månad og arrangerer også interne skriveseminar.

Leiarar

Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes og førsteamanuensis Stein Conradsen.

Medlemar

•    førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes (leiar)
•    førsteamanuensis Stein Conradsen (leiar)
•    førsteamanuensis Erik Fooladi
•    høgskulelektor Kari L. Buset
•    høgskulelektor Kari P. Longva
•    høgskulelektor Torbjørg Bakke
•    høgskulelektor Kirsti Nygjerde
•    høgskulelektor Ester Alnes Osnes
•    høgskulelektor Ingrid Kvam Steinshamn
•    ph.d.-stipendiat Elin Førde
•    masterstudent Septina Selma Einarsdottir