Semesters

MMP303 Investigative Journalism

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
MMP303
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Rapporteringsprogram: 
Master in Media Practices
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

This course is given in Norwegian language only

Opptak etter skriftlig begrunnet søknad. Søknaden må inneholde opplysninger om utdanning og praksis, arbeidsprøver  og et motivasjonsbrav. Søknader sendes til Studentsørvis på epost: studentsorvis@hivolda.no innen November 19, 2018 merket MMP303. Opptak vil bli kunngjort innen to uker.

Om emnet

Emnet skal bidra til økt kvalitet i journalistisk produksjon der studentene skal oppnå solid kompetanse og en anvendt, refleksiv kunnskap om den journalistiske arbeidsprosessen. Viktige element i emnet er utvikling av idéer og hypoteser, metodiske valg og systematikk i egen research. Andre viktige områder er valg og bruk av ulike typer kilder og kildemateriale, etiske dilemmaer og kildekritisk analyse knyttet til ulike former for journalistiske undersøkelser og metodevalg. Journalistikkens kunnskapsformer vil i teori og praksis bli relatert til vitenskapelige kunnskapsformer, særlig kvalitativ og til dels kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode.

MMP303 Investigative journalism overlapper med emnet DJM302 Undersøkende journalistikk. 

Læringsutbytte

In accordance with the National Qualifications Framework the student will achieve the following learning outcomes after completing the course:

Kunnskapar
  • ha en bred oversikt og dyp innsikt i journalistisk metode
  • ha god analytisk kunnskap om etikk, kildekritikk og rekonstruksjon i den journalistiske arbeidsprosessen
  • ha god kjennskap til mediekritiske innvendinger mot metoder og etiske/kildekritiske valg som kan bli praktisert innenfor rammen av ”journalistisk undersøkelse og produksjon”.
Ferdigheiter
  • kunne bruke metoder, teknikker og strategier for å finne ideer, nyheter eller saker som til dels er skjult, til dels vanskelig tilgjengelig eller ”oversett” i dagens mediebilde
  • kunne utvikle, planlegge og gjennomføre egne prosjekter ved bruk av intervju, observasjon og skriftelig kildemateriale
  • finne, forstå og bruke statistikk på en adekvat måte
  • kunne bruke offentlighetsloven og andre lover og regler, som gir innsynsrett og tilgang til sentrale skriftlige kilder
  • kunne produsere dokumentarer/reportasjer og lage skiftlige, analytiske metoderapporter knyttet til disse
Generell kompetanse

 

  • ha solid kompetanse og en anvendt, refleksiv kunnskap om den journalistiske arbeidsprosessen: Utvikling av idé og hypoteser, metodiske valg og systematikk i egen research
  • være i stand til å bidra i samfunnsdebatten og arbeide for økt kvalitet i journalistisk produksjon
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen skjer i form av forelesninger/seminarer og workshops. Undervisningen vil integrere journalistisk teori, analyse og praksis. Det blir lagt vekt på at studentene arbeider selvstendig med kursets faglige problemstillinger, knyttet til både egne prosjekter og et felles undervisningsopplegg.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det vil være obligartorisk frammøte til undervisning

Studenten skal jobbe med ett større eller 2-3 mindre journalistiske prosjekter med frister for
 a) idé og plan senest to uker etter emnets start (Gjennom denne godkjenningen blir omfanget av hver enkelt students eksamensarbeid avklart). 
 b) levere inn tre rapporter om eget prosjektarbeid i perioden (minimum 1500 ord pr. rapport)

 

Sensorordning

Sensur vert gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, § 5-11 (http://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/%C2%A75-11)

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Minimumstal: 
5
Maksimumstal: 
30
Emneansvarleg: 
Hans Martin Dypvik
Emnet inngår i følgande studieprogram
Master in Media Practices
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
MappeeksamenIndividuell1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakterMappa skal inneholde
a) Et fullført journalistisk eksamensprosjekt (ett større eller 2-3 mindre journalistiske produkt).
b) En metodeoppgave der arbeidet skal presenteres og der sentrale metodiske, etiske og kildekritiske dilemmaer og valg skal analyseres. Refleksjonen skal knyttes til pensumtekster.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Mappa skal inneholde
a) Et fullført journalistisk eksamensprosjekt (ett større eller 2-3 mindre journalistiske produkt).
b) En metodeoppgave der arbeidet skal presenteres og der sentrale metodiske, etiske og kildekritiske dilemmaer og valg skal analyseres. Refleksjonen skal knyttes til pensumtekster.
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn