Semesters

IPA107N Offentleg rett 1, nettbasert

Emnekode: 
IPA107N
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2019 Haust
Rapporteringsprogram: 
Offentleg rett 1
Eksamenssemester: 
2019 Haust
Krav til forkunnskapar

Ingen.

Om emnet

Emnet gir en innføring i juridisk metode og sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger knyttet til offentlige organers myndighetsutøvelse.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgende læringsutbytte etter fullført emne. Emnet vil egne seg for personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i, offentlig forvaltning. Emnet egner seg også for personer i privat sektor som har behov for kunnskaper om rettsregler som styrer offentlig myndighetutøvelse.

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskap om

  • rettskildefaktorer, tolkning av regler og regelharmonisering
  • kompetanse, kompetansegrunnlag og virkninger av kompetanseoverskridelser

 

Ferdigheiter

Studenten

  • skal kunne analysere og drøfte rettslige problemstillinger innen dette feltet
  • har fått trening i rettsanvendelse og teoretiske fremstilling av rettslige begrep

 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne utføre enkel saksbehandling knyttet til sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger og offentlige organers myndighetsutøvelse.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen vil være nettbasert gjennom e-læringsklasserommet Canvas.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Ingen.

Sensorordning
Minimumstal: 
5
Maksimumstal: 
100
Emneansvarleg: 
Bernt Olav Øvregaard
Emnet inngår i følgande studieprogram
Offentleg rett 1
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell1SemesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakterDet blir gitt veiledning, som omfatter både innhold og form. Spørsmålene som blir stilt i oppgaven skal besvares faglig relevant.
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Det blir gitt veiledning, som omfatter både innhold og form. Spørsmålene som blir stilt i oppgaven skal besvares faglig relevant.
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Odd Ragnar Hunnes 01.03.19