APA rapportar, kompendium

Rapport

I TEKSTEN:

Sosiale forhold i barndommen har betydeleg innverknad på helse og helseåtferd seinare i livet  (Veenstra, Lima & Daatland,  2009, s. 34).

I LITTERATURLISTA:

Veenstra, M., Lima, I. A. & Daatland, S. O. (2009). Helse, helseatferd og livsløp (NOVA-rapport 3/2009). Henta frå http://www.nova.no/asset/3700/1/3700_1.pdf

NB! Dersom rapportnummer manglar, skal det ikkje takast med.

NB! Dersom du ikkje har URL, erstattast denne med Utgivingsstad: Utgivar

I ENDNOTE:

Leggast inn som «Government document». Fyll inn felta Author, Year, Title, Place published og Publisher (berre for trykte dokument), Report number og URL (berre for nettdokument).

Kompendium

I  TEKSTEN:

... (Richert & Svensson, 2008, s. 361)

... (Pedersen, 2016, s. 219)

I LITTERATURLISTA:

Stoff frå kompendium skal førast opp i litteraturlista med tilvising til den originale kjelda, som regel ein tidsskriftartikkel eller eit kapittel i ei bok:

Richert, T. & Svensson, B. (2008). Med livet som insats: Injektionsmissbruk, risktagande och överdoser. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, 25(5), 355-376. 

Pedersen, W. (2016). Rus, ritualer og regulering. I I. Frønes & L. Kjølsrud (Red.), Det norske samfunn (s. 205-225). Oslo: Gyldendal Akademisk

I ENDNOTE:

Sjå døme Artiklar i tidsskrift og aviser  eller Kapittel i bok med redaktør