Tilsettrepresentantval 2019

Dei teknisk/administrative kandidatane:

Ragnhild Paulsen

Navn: Ragnhild Paulsen

Avdeling: Studieadministrasjonen/Fellesadministrasjonen 

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

Eg meiner det er viktig å sjå heilskapen ved Høgskulen og alle dei gode kvalitetane HVO har. HVO er ein viktig aktør lokalt, men også nasjonalt. Internt er det viktig å utvikle og jobbe vidare med god samhandling mellom fag og administrasjon. 

 

Cecilie Røeggen

Navn: Cecilie Røeggen

Avdeling: Personal og dokumentforvaltning

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

Vår visjon er «Kunnskap for framtida»  så vårt hovedfokus skal være på studentene!  Vi må jobbe for  godt samarbeid  mellom administrasjon/ fagansatte og  gode system, slik at fokus kan være på studentene.  
Som administrativt ansatt ser jeg også vi må være en organisasjon som legger til rette for gode åpne arbeidsprosesser, godt arbeidsmiljø og kvalitet på vårt arbeid. Dette vil jeg legge vekt på i mitt arbeid for styret.  
 
Konkurransen om studentene blir større og vi kommer til å få enda mer konkurranse fra utradisjonelle aktører og på nye arenaer som digitaliseringa har gjort mulig som f.eks FutureLearn og andre MOOC. 
Slik jeg ser det må vi  satse enda mer på digitalisering og nytenking for at vi skal kunne tilby attraktive studier og få fornøyde studenter fremover. Vi må utnytte de mulighetene digitalisering gir for å forenkle, forbedre og effektivisere, samtidig som vi skal ta vare på vår HVO sine kvaliteter som liten høgskole.  

Kravene stilt til oss fra KD og direktoratene er de samme til oss som til de store universitetene og høgskolene.  Vi har ikke mulighet selv til å utvikle systemer og rutiner på alle områder. Som relativt ny i sektoren ble jeg positivt overrasket når jeg oppdaget hvor  godt samarbeid det er mellom institusjonene i UH sektoren, i alle fall  innen flere administrative områder jeg har jobbet. De  «de store» deler villig erfaringer og kunnskap. Vi har og gode samarbeid om systemer og systemutvikling i sektoren. Disse samarbeidsrommene må vi videreutvikle og forsterke slik at vi som «liten»  kan tilby ansatte og studenter de samme rammevilkår som andre i sektoren.

 

Kjell Einar Dagfinnrud

Navn: Kjell Einar Dagfinnrud

Avdeling: Samfunnsfag og historie

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

-At HVO oppfyller samfunnsoppdraget sitt på ein god måte som ein kunnskapsbasert, sjølvstendig og uavhengig høgskule.

-At eg kan halde fram med å vere ei kritisk røyst når trykket ovanfrå om å vere «politisk korrekt» eller om å ukritisk kopiere næringslivsidear blir for sterkt

-At eg gjennom styrearbeidet kan bidra til å styrke den regionale profilen HVO har, og å utvikle samarbeidet med arbeidslivet her vidare

-At me kan utvikle vidare dei openberre fortrinna HVO har som ein liten kvalitativt god, fleksibel og profilert høgskule med korte avstandar mellom studentar og lærarar, tilsette og leiarar. Slik vil me kunne markere oss i eit landskap av mykje større og til dels profillause og meir tungrodde institusjonar.

-At HVO kan ligge i front i digitalisering. Det gjer det enklare å samarbeide både internt og eksternt. I  tillegg er det miljøvennleg.

 

 

Dei faglege kandidatane:

 

Eirik Søvik

Navn: Eirik Søvik

Avdeling: Humanistiske fag og lærarutdanning

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

For meg er det viktig med eit sterkt vern av alle dei akademiske fridomane. Eg vil og arbeide for at Høgskulen i Volda held fram som ein sjølvstendig høgskule.

 

Hege Synnes

Navn: Hege Holmqvist Synnes

Avdeling: Kulturfag

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

Det vil være viktig for meg at mine meninger, uttaler og engasjement i størst mulig grad taler de ansattes sak. Det er ikke alltid at det som fungerer på papiret fungerer «på gulvet». 
Jeg vil jobbe for at vi får utvikle undervisningen og det faglige nivået i alle ledd samtidig som HVO blir et godt sted å arbeide. Det kan ikke være de økonomiske vurderingene som alltid veier tyngst, men både hensynet til de ansatte og studentene  må være med i helhetsvurdering av de valg vi skal ta. 
 

 

Nathalie Homlong

Navn: Nathalie Homlong

Avdeling: Samfunnsfag og historie

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

I tillegg til å drive med forskning og undervisning har jeg lang erfaring med ulike tillitsverv og funksjoner, eksempelvis som tjenestemannsrepresentant i ansettelsesutvalget, styremedlem i Forskerforbundet og instituttleder på Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag. Jeg har også vært ansattrepresentant på et universitet i Østerrike.
Når det gjelder framtiden til Høgskolen i Volda er jeg av den oppfatning at HVO er best tjent med å stå alene, så lenge som det er mulig og så lenge ikke staten gjennom økonomisk press, tvinger HVO til å fusjonere. 
HVO bør satse på kvalifisering av ansatte og at alle medarbeidere, uansett stilling og posisjon, får muligheter til å øke sin kompetanse. Det bør være lik praksis mellom instituttene når det gjelder hvor mye tid ansatte har til FoU.
 

Randi Myklebust
 

Navn: Randi Myklebust

Avdeling: Humanistiske fag og lærarutdanning

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

Jeg vil arbeide for at avgjørelsene i styret har forankring i de ulike fagmiljøene ved HVO. Styrets arbeid med faglige prioriteringer og gjennomføringen av dem er spesielt interessant. De vitenskapelig ansatte fortjener oppmerksomhet på både undervisnings- og forskningsarbeidet som de utfører. Dette er ikke minst viktig for hvordan høgskolen makter å møte og håndtere nye komplekse spørsmål knyttet til kunnskapssamfunnet. Kvaliteten, kompetansen og mangfoldet i kollegiet ved HVO er vår ressurs, som styret må forvalte på gode måter.


 

 

Jan Arne Halvorsen

Navn: Jan Arne Halvorsen

Avdeling: Mediefag

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

Som talsmann for de faglig ansatte i styret ved HVO vil det være viktig for meg å arbeide for en mer gjennomsiktig organisasjon. Det trengs en forvaltningssrevisjon av styrings- og delegeringsystemet ved HVO for å sikre at de ansatte har reell medbestemmelse. I dag er for mye makt flyttet fra avdelingene og de som utfører våre faglige kjerneoppgaver inn til administrasjon og rektorat. Et typisk eksempel på slike ugjennomsiktige fora er dekanmøtet. I mange strategisk viktige saker for HVO ser det ut som om vedtak blir fattet der; men på hvilket saksgrunnlag og med hvilke begrunnelser er ofte svært uklart. Slik kan vi ikke ha det. 
 
Vi må derfor få på plass en ordning med avdelingsråd eller styre, som sikrer at alle ansatte har en formell kanal for medbestemmelse. Da kan det bli mer fart i både arbeidet med saker som struktur/fusjon, strategiske satsingsområder innen FOU og studiekvalitetsarbeid. Da vil slike initiativ lettere komme "nedenfra" og ha legitimitet blant de som faktisk skal stå for dette arbeidet i praksis. Da vil folk være mer egenmotivert til å dra opp initiativ og prosjekter til beste for HVO i framtida.
 

 

Gudrun K Juuhl

Navn: Gudrun Kløve Juuhl

Avdeling: Humanistiske fag og lærarutdanning

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

Eg vil at me skal halda fram med å vera ein sjølvstendig høgskule som er tett på studentane og regionen. Eg vil arbeida for at både profesjonsutdanningane og dei meir disiplinært orienterte studia skal få gode vilkår for både forsking og undervisning. Eg er også oppteken av korleis høgskulen kan bidra til å sikra framtida til nynorsken, både i skule, utdanning og i den digitale verda.

 

Hilde Opsal

Navn: Hilde Opsal

Avdeling: Humanistiske fag og lærarutdanning

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

Det er viktig for meg at Høgskulen i Volda er ein høgskule. Slik situasjonen er i dag vil eg ikkje gå inn for at høgskulen skal slå seg saman med/verte del av andre høgskular/universitet. I ein høgskule bør forholda for dei tilsette på kvar enkelt avdeling/fellesadministrasjon vere «like». 

 

 

Ana Laws

Navn: Ana Laws (ønsker ikkje stille til val)

Avdeling: Mediefag

 

 

Burcu

Navn: Burcu Peksevgen

Avdeling: Mediefag

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

 

  • Mer transparent styring i  HVO
  • Demokratisering av styringssystemet i råd og utvalg ved HVO
  • Bidra til den akademiske utviklingen av HVO - rekruttering av høyt kvalifiserte ansatte (både teoretisk og praktisk) og legge forholdende til rette for faglig utvikling
  • Sikre rekrutteringen av studenter ved å tilby studier av høy kvalitet
  • Utrede struktursaken på nytt – både sammenslåing og konsekvensene ved å stå alene kommer på bordet – fagfolkene på avdelingene må delta i utviklingen av en ny strategi i struktursaken.
     

 

 

Jørgen Lyngvær

Navn: Jørgen Warvik Lyngvær

Avdeling: Mediefag

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

I ei tid der høgskulesektoren får stadig nye krav om både sentralisering og byråkratisering er det viktig at nokon talar både dei tilsette, dei praktiske faga og dei små einingane si sak. Eg vil jobbe for at Høgskulen i Volda skal ha ein sterk identitet som nettopp ein høgskule, med stort fokus på praktisk undervising.

 

 

Margrete Øyehaug

Navn: Margrete H. Øyehaug

Avdeling: Samfunnsfag og historie

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

Å representere interessene til dei fagleg tilsette ved heile høgskulen. 
Lang fartstid ved HVO, god kunnskap om organisasjonen samt brei røynsle frå leiing og verv, både internt og eksternt, gir meg gode føresetnader for dette.
 
Medviten personalpolitikk og tilrettelegging for fagleg utvikling
I åra som kjem vil vi merke avgangen av røynde folk, mange med første- og toppkompetanse. Vi må;
-prioritere rekruttering av godt kvalifiserte tilsette som får vidareutvikle seg
-leggje enno betre til rette for FoU-verksemda, særleg i lys av den siste forskingsmeldinga

Fagleg tilsette skal bruke mesteparten av tida si på kjerneoppgåvene sine. Vi må;
-sjå på balansen og grenseoppgongen mellom administrative og faglege oppgåver
-vere medvitne i høve til til kven som skal gjere kva, noko som er viktig for god ressursutnytting og måloppnåing 

Demokrati og medverknad
Demokrati – representativ og liberal styring, meiningsbryting, god ytringskultur og fagleg autonomi fremjar kunnskapsdanning og organisasjonsutvikling. Eg vil arbeide auka og reell medverknad. Vi bør undersøkje korleis vilkåra for dette er ved HVO .

Struktursaka
Struktursaka er tema for kvart styremøte og det er viktig å halde debatten open, både i leiing og hjå dei tilsette. Vi kjem til å verte utfordra også framover. Personleg stiller meg open i denne saka.

Samarbeid med kommunane
Eg meiner HVO bør satse enno meir på samarbeid med kommunane for å nå målet om auka rekruttering til lærarutdanningane, ei sentral målsetjing i gjeldande strategiplan. Korleis kan vi få til samskaping som gir ønska resultat?
 

 

Helga Løvoll

Navn: Helga S. Løvoll

Avdeling: Kulturfag

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

Det er en spennende tid HVO står i. Når vi ser at det fremmes forslag ved Nord Universitetet om å legge ned små campuser, er det lett å tenke at noe slikt ville kunne rammet HVO også, dersom vi var en del av en storfusjon. På den annen side er jeg oppriktig bekymret for betingelsene for å drive lærerutdanningene i Volda, og jeg tror det er helt nødvendig for oss å bygge opp forskningsaktiviteten på skolefeltet, i alle skolefag. Jeg tror det vil være nødvendig å utvikle faglig samarbeid med flere miljøer for å få til dette. Likevel er jeg skeptisk til økonomiske samarbeidsmodeller, særlig hvis det er snakk om en storfusjon. Jeg tror en videre satsing på PPU er avgjørende for å beholde det faglige mangfoldet ved HVO. Jeg er ellers opptatt av å styrke HVO sin miljøprofil.

 

Silje Louise Dahl

Navn: Silje Louise Dahl

Avdeling: Samfunnsfag og historie

Kva vil være viktig for deg dersom du blir representant i høgskulestyret?:

Eg er oppteken av at vi ved Høgskulen i Volda skal vere gode på både undervisning og forsking, og at desse to aktivitetane heng saman. Eg opplever at undervisninga vert meir engasjerande, både for studentar og undervisarar, når den byggjer på eiga og andre si forsking. 
Vi treng gode støtteordningar og insitament for forsking, samt ein støttande kultur for både små og store forskingsarbeid. Mykje av dette er på plass, men eg trur vi kan ha eit endå tydelegare fokus på dette. Dette perspektivet vil eg ha med meg inn i styrearbeidet. 
Vidare meiner eg at det er viktig å utnytte fordelane ved å vere ein liten institusjon. Vi må samarbeide på tvers av avdelingane og utnytte kompetansen i dei ulike fagmiljøa. Dette vil eg arbeide for dersom eg vert valt inn i styret.