See list of study plans starting on:

Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

Studieprogram: 
Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning (allmennlærar-, grunnskulelærar-, eller praktisk pedagogisk utdanning).

Om studiet

Fagområdet spesialpedagogikk er omfattande med tradisjon for både breie og allmenne tilnærmingar og mange ulike spesialiseringar. Dette studiet ved Høgskulen i Volda vil gje ei brei innføring i dei mest vanlege utfordringane som er knytt til behovet for spesialundervisning i skulen.  

Studiet har som utgangspunkt at opplæringa i skulen skal ha inkludering som ideal og vere grunnlagt i ei klar og kritisk vitskapleg tilnærming til fagfeltet. Det blir lagt stor vekt på omsynet til fellesskapen og mangfaldet i gruppa av barn, unge og vaksne under opplæring, der tilpassa opplæring er sentralt. Studiet gir ei forskingsbasert innsikt i institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa for å forklare og forstå behov for spesialpedagogiske tiltak og i drøfting av slike tiltak. Ved gjennomført studium skal lærarar i grunnskulen vere betre i stand til både å meistre utfordringar i klasseromma og å kunne gje god og adekvat spesialundervisning for dei som har enkeltvedtak med særleg vekt på dei mest frekvente vanskane elevar strevar med i opplæringa. Studiet er delt inn i to emne, kvart på 15 studiepoeng. Dei to emna tek for seg vanskar knytt til språk, lesing, skriving, matematikk og læringsmiljø og åtferd.  

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgjande læringsutbytte etter fullført studium: 

Kunnskapar

Studenten skal ha:  

•    inngåande kunnskapar om sentrale overordna spørsmål som gjeld inkludering, utvikling, læring og undervisning av mangfaldet av barn, unge og vaksne  

•    gode og forskingsbaserte kunnskapar om korleis møte og gje opplæring til elevar med dei mest vanlege forklaringane på behovet for spesialundervisning: utfordringar knytt til språk, lesing, skriving, matematikk, læringsmiljø og åtferd.  

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:  

•    legge til rette for ein inkluderande fellesskap og aktiv deltaking i opplæringa for å sikre best mogleg tilpassa opplæring for den enkelte  
•    legge til rette for ei god opplæring til elevar med dei mest vanlege forklaringane på behovet for spesialundervisning: utfordringar knytt til språk, lesing, skriving og matematikk, læringsmiljø og åtferd.  

Generell kompetanse

Studenten skal kunne: 

  • på eit vitskapleg grunnlag vere fagleg kritisk analyserande og vurderande i spørsmål som gjeld elevheterogeniteten i opplæringa 

  • vurdere, integrere og ta i bruk forsking i eigen yrkespraksis 

 

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er delt inn i to emne:  

Emne 1: Spesialpedagogikk: læringsmiljø og åtferd. 
Emne 2: Spesialpedagogikk: språk, matematikk og leseutvikling. 

Kvart av emna går over eit semester: Emne 1 i haustsemesteret og emne 2 i vårsemesteret.  

Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
Navn: 
Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
Krav til utstyr eller ferdigheiter

 

Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett, nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon 

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Silje Ims Lied