See list of study plans starting on:

Musikk, opne fordjupingsemne (vår)

Studieprogram: 
Vidareutdanning i musikk, fordjupingsemne
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført minimum 30 studiepoeng i musikk fra HVO eller tilsvarande studium fra andre utdanningsinstitusjonar. 
Emna har ulike forkrav – sjå emneplanane.

Om studiet

Vidareutdanningsstudium i musikk inneheld seks frittståande emne som kvar for seg er fordjupingsstudium og som byggjer på Årsstudium i musikk ved Høgskulen i Volda. Studenten vil kunne utvikle haldningar, kunnskapar, ferdigheiter og handlingskompetanse i musikk, gjennom arbeid med eitt eller fleire av fylgjande hovudområde: arrangering, komponering, utøving og formidling, instrumentaldidaktikk, ensembleleiing og musikkteknologi.

Studiet rettar seg inn mot utøvande og pedagogisk verksemd innanfor eit variert spekter av arbeidsplassar i samfunnet, t.d. grunnskulen, kulturskulen og andre samfunnsinstitusjonar, det frie kulturlivet og privat næring.

Studiet gjev grunnlag for vidare studium i musikk og kan innpassast i bachelorgraden i musikk ved Høgskulen i Volda. Det kan også innpassast i andre bachelorgradar eller i ei faglærarutdanning, som gjev grunnlag for opptak i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). For å få formell undervisningskompetanse for grunnskulen eller vidaregåande skule må ein ha fullført eit praktisk pedagogisk studium i tillegg. Dei ulike emna i studiet kvalifiserer også for undervisning i kulturskulen.

Læringsutbytte

Læringsutbytte i studiet vert konkretisert i dei ulike emneplanane.

Kunnskapar

Kunnskapar i studiet vert konkretisert i dei ulike emneplanane.

Ferdigheiter

Dugleikar i studiet vert konkretisert i dei ulike emneplanane.

Generell kompetanse

Generell kompetanse i studiet vert konkretisert i dei ulike emneplanane.

Organisering og arbeidsmåtar

Studenten kan velje fleire emne. For oversikt sjå emnetabellen.NB! Det er ulike krav til forkunnskapar på emna. Desse går fram av emneplanane. Sjå lenke til den enkelte emneplanen i emnetabellen.

Opne fordjupingsemne i musikk (vår)
Praksis

Det kan verte lagt til rette for observasjonspraksis i kulturskulen i emnet MUS201 Instrumentaldidaktikk.

Anna
Ved val av fleire emne kan det oppstå timeplankollisjonar. Ta kontakt med studieprogramansvarleg for å avklare dette.
Evaluering og kvalitetssikring

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg
Svein Hunnes