See list of study plans starting on:

Kunst og handverk 1 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

Studieprogram: 
Kunst og handverk 1, 1.-10. trinn - Kompetanse for kvalitet
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Godkjend lærarutdanning

Om studiet

Kunst og handverk i framtidsskulen er eit vidareutdanningsstudie for grunnskulelærarar på 1.-10. trinn.

Studiet skal utvikle studenten som utøvar og formidlar av skulefaget Kunst og handverk, og har som mål å gje konkret og praksisnært læringsutbytte. Utvikling av kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere står sentralt. Gjeldande læreplanar, fagfornyinga, fagteori og fagdidaktikk, vil saman med studenten sin eigen skulepraksis, og rolle som utøvar, danne refleksjonsgrunnlag i studiet.

Faget i eit notids- og framtidsperspektiv skaper ramme om studietilbodet. Programmet har som mål å auke studenten sin profesjonsfaglege digitale kompetanse.

Studiet er nett- og samlingsbasert. Samlingane vil sikre at studentene får nødvendig undervisning i praktisk arbeid i verkstedane. Erfaringar frå studenten sin undervisningskvardag vil inngå i heile studieforløpet.

 

Nasjonale føringar

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1 - 7: https://www.hiof.no/lu/studier/praksis/glu-maglu/nasj-retningslinjer-mag...

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 5 -10: https://www.hiof.no/lu/studier/praksis/glu-maglu/nasj-retningslinjer-mag...

Høyringsutkast Fagfornyinga: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/283?notatId=546

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram: 

 

Kunnskapar

Studenten

  • har kunnskap om skulefaget Kunst og handverk sine kjerneelement knytt til teikning og trearbeid
  • har kunnskap om fagteori og fagdidaktikk som grunnlag for refleksjon og undervisning
  • har kjennskap til faget si plassering i den digitale skulekvardagen
Ferdigheiter

Studenten

  • kan velje høvelege verkty, teknikkar og materiale innan teikning og trearbeid
  • kan bruke kunst- og formkultur som utgangspunkt for eige og elevar sitt skapande arbeid 
  • kan reflektere over eigen undervisningspraksis med utgangspunkt i fagteori og fagdidaktikk
  • kan bruke og vurdere tenlege digitale verkty i eiga undervisning
Generell kompetanse

Studenten 

  • har evne til å sjå faget sitt potensiale til å fremje berekraftig utvikling
  • kan bruke fagkunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte
  • har evne til å formidle og presentere faget munnleg, skriftleg og gjennom relevante uttrykksformer
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er nett- og samlingsbasert med to samlingar pr. semester ved Høgskulen i Volda. Tilbodet består av 2 emne à 15 studiepoeng. Studenten gjennomfører eitt emne pr. semester. 

Arbeids- og undervisningsformene i studiet vil veksle mellom teoretisk tilnærming, praktisk utøvande arbeid og didaktisk refleksjon knytt til studentane si eiga praksiserfaring. Aktiv bruk av digitale verkty og læringsressursar blir vektlagt. 

Det er obligatorisk frammøte og deltaking i alle organiserte læringsaktivitetar og undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen, om obligatorisk frammøte og deltaking §4-6 ( https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697).

 

 

Kunst og handverk for 1-10 årstrinn, Kompetanse for kvalitet
Navn: 
Kunst og handverk for 1-10 årstrinn, Kompetanse for kvalitet
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Det vert forventa at studentane, etter obligatorisk opplæring i utstyr- og verktybruk, kan handtere desse på eiga hand i og utanfor undervisningstid. I tillegg vert det forventa at studenten har eigen bærbar PC og grunnkompetanse i bruk av digitale verkty (epost, word, powerpoint osb).

Praksis

Studenten må vere praktiserande lærar, og såleis kunne nytte eigen skulepraksis i faget, som refleksjonsgrunnlag i studiet.

Kostnader

Studentane må betale ei materialavgift for kvart emne. Denne dekkjer felles innkjøpte material. Summen for kvart emne er å finne i den aktuelle emneplanen.

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Åshild Sævik