See list of study plans starting on:

Historie fordjuping, opne emne, studiestart vår

Studieprogram: 
Historie - fordjupningsstudium (nettstudium)
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Fordjupning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Deltid
Opptakskrav

Årsstudium i historie eller samfunnsfag

Om studiet

Studiet vil kunne gje innsikt i dei sosioøkonomiske og kulturelle kontrastane og mangfaldet i verda. Hovudvekta ligg på nyare tid med prosessen då Europa og Vesten vart dominerande drivkraft. Gjennom samanliknande studie av moderniseringsprosessar i norske kystsamfunn kjem det fram at kontrastane og mangfaldet også finst mellom ulike regionar innanfor stats- og nasjonsgrenser. (emna HI201 og HI212).

Studiet vil òg kunne gje innsikt i lokalhistoriefeltet, slik det har vakse fram dei siste hundre åra og slik det blir drive i Noreg i dag. Oversynskunnskapar om fagfeltet internasjonalt er også innan synsfeltet (emnet HI204).

Emnet Spania – identitetar, nasjonar, regionar (HI208) er todelt: Hovudfokus ligg på nyare spansk historie, med særleg fokus på spanske nasjonale identitetar eller nasjonsbyggingsprosjekt, slik som den liberale 1800-talsnasjonalismen og Francoregimets nasjonalkatolisisme, og på framveksten og konsolideringa av regionale identitetar som til dømes i Baskerland, Catalonia og Galicia. Forholdet til omverda (Latin-Amerika, EU, NATO) blir analysert. Dei spanske kongedømma i seinmellomalderen og det spanske imperiet utgjer ein sentral del av emnet.

Gjennom arbeid med historiefaget og tilknytte fag får studentane trening i å forstå samanhengar og utvikling over tid og byggje opp ei reflektert haldning til eiga samtid. I ei tid med raske endringar er det viktig å halde ved like kunnskapane om fortida. Historia vil alltid vere eit viktig og nødvendig fundament i notida. Historiestudiet ved HVO skal vere ein møteplass for studentar som søkjer eit historisk perspektiv på vårt mangfaldige notidssamfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal

 • ha gjennom eitt eller to fordjupingsemne gode realhistoriske kunnskapar i tilknyting til emnet/ emna, og dessutan kjenne til sentrale teoriar og debattar innan det/ dei valde emna
 • ha grunnleggjande kunnskapar om sentrale teoriar og metodespørsmål knytt til historisk forsking

Dersom studenten har årsstudium i historie frå HVO, skal han/ ho òg:

 • ha brei kunnskap om norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder i Europa (vikingtida i Noreg) og fram til i dag, kunne sjå samanhengar og trekke samanlikningar mellom desse
 • gjennom valfritt grunnemne eller fordjupingsemne, ha utvida kunnskap om og innsikt i eit meir avgrensa område el. tema
 • ha grunnleggjande kunnskapar om historisk metode, teori og historiografi
 • ha innblikk i framveksten og utviklinga av utvalde ikkje-europeiske sivilisasjonar
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • tileigne seg, ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis for å svare på ei historisk problemstilling
 • granske historiske data, kjelder og litteratur, og trekke sjølvstendige slutningar på grunnlag av slikt materiale
 • skrive fagtekstar av eit visst omfang på eiga hand og innafor gjevne tidsrammer
 • drøfte historiske problemstillingar og kritisk vurdere historiske framstillingar
 • reflektere over eige fagleg arbeid og justere dette under rettleiing
Generell kompetanse

Studenten skal

 • ha medvit om samtidige og fortidige hendingar og prosessar
 • kunne arbeide sjølvstendig og definere, strukturere og gjennomføre prosjekt
 • ha evne til å sjå kritisk på omverda og å tenkje systematisk, analytisk og sjølvstendig
 • kunne utøve kritisk og sjølvstendig tenking, og framføre velformulerte resonnement
 • kunne handtere større informasjonsmengder, og ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis
 • kunne sette seg inn i nye problemområde og analysere saker frå fleire sider
 • kunne demonstrere kompetanse i fagleg kommunikasjon gjennom prosessarbeid
 • kunne dokumentere skriftlege arbeid i samsvar med generelt vedtekne krav innafor høgare utdanning
Organisering og arbeidsmåtar

Med opptak på Historie fordjupningsstudium kan du gjennomføre frå eitt til tre emne à 15 studiepoeng. Studenten vel av emna som ligg i studiemodellen. Studiet kan takast på heiltid eller deltid, og det er opptak til studiet både i haust- og vårsemesteret.

Bacheloroppgåva (HI210) skal vere knytt til eitt av teoriemna studenten har valt på fordjupingsnivå. Det må takast før eller same semester som HI210.

Historie fordjupning, opne emne, studiestart vår
Navn: 
Historie fordjupning, opne emne, studiestart vår
Emne2019 Vår
Studenten kan velje inntil tre av fordjupingsemna under. Minimum 15 studiepoeng, maksimalt 45 studiepoeng.
15
 
15
 
15
 
15
Anna
Ein bør merkje seg at studiet stiller krav om at du kan tilrettelegge di eiga arbeidstid. Dette gjeld særleg for deg som tar studiet som nettstudium, men det gjeld òg for lokale studentar som følgjer førelesingar i Volda. Etter måten få undervisningstimar i veka gjev deg stor fleksibilitet, men stiller samstundes krav om at du kan planlegge di eiga tid. Det er også viktig med gode leseferdigheiter i engelsk, da ein del av pensumlitteraturen ikkje er omsett til norsk. Dersom du vil nytte studiet til ein fri bachelorgrad, må HI210 inngå som eitt av emna.
Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. 

Ansvarleg
Harald Endre Tafjord, telf 70075074, e-post haraldt@hivolda.no