See list of study plans starting on:

Bachelor i friluftsliv og naturguide

Studieprogram: 
Friluftsliv og naturguide - bachelor
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Om studiet

Det 3-årige studiet på 180 studiepoeng i friluftsliv og naturguide vil gje deg kompetanse til å forstå og utøve profesjonsrolla som friluftslivsvegleder og naturguide. Studieprogrammet skal gi personleg og fagleg utvikling både teoretisk og praktisk og er bygd på allsidige aktivitetar i naturen.

Det første studieåret gir grunnleggjande innføring i friluftsliv og vegledning i friluftsliv i ulike aktivitetar i ulike naturtypar og landskap. Hovudvekta er lagt på å bygge solide basisferdigheiter og gir praktiske ferdigheiter, kunnskapar, holdningar  og erfaringar knytt til å ha ansvar for grupper på tur.

Det andre studieåret har naturguiding som fokus. Dette året får studentane solide og omfattande ferdigheiter som guide for å kunne arbeide i ein reiselivssamanheng med fokus på å gje gjestar på tur ei trygg og god oppleving. Det ligg også eit metodeemne i vårsemesteret som skal førebu studenten på å skrive bacheloroppgåve i 6. semester

Det tredje året i bacheloren har fokus på helsefremjande arbeid og Ex Phil i haustemesteret. Dette semesteret kan ein og vere med på utveksling. I Vårsemesteret ligg det emna motivasjonspsykologi og bacheloroppgåve. Vårsemesteret er obligatorisk.

Bachelor i friluftsliv og naturguide har 180 studiepoeng i faget, med inntil 115 stp på fordjupingsnivå. Det første og andre året i bacheloren består av obligatoriske emne. Det er moglegheit for internasjonal og nasjonal utveksling i høstsemesteret det tredje studieåret (5. semester). Studentar kan gjennomføre dette semesteret ved våre samarbeidande institusjonar i Australia, Canada og Tsjekkia.

Med bachelor i friluftsliv og naturguide er kandidaten kvalifisert til arbeid med friluftsliv og naturguiding i det offentlege, i frivillige organisasjonar, i det private næringsliv og for å kunne studere vidare på masterstudium. Etter tre studieår står studenten med ein brei bakgrunn for å kunne arbeide med opplæring, guiding og helsefremjande arbeid med ulike målgrupper i naturen.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram.

 

Kunnskapar

Kandidaten 

 • kan gjere greie for og drøfte fagfeltet si historie, tradisjon, eigenart og samfunnsrelevans
 • forstår eit breitt spekter av sentrale tema, teoriar, problemstillingar, endringsprosessar, analyseverkty og metodar innafor friluftslivsfaglege kompetanseområde
 • kan gjere greie for naturbasert reiseliv og forstår både oppgåva og ansvaret i naturguiding som profesjon 
 • kan forklare bruk av friluftsliv som helsefremjande aktivitet
 • Kan forklare motivasjonsprosessar
 • kan identifisere vitskapsteoretiske og metodiske føresetnader for forskingsbidrag innan fagfeltet
Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planleggje, gjennomføre og evaluere friluftsliv over fleire dagar for mange ulike målgrupper
 • har eigenferdigheit og kan utøve trygg ferdsel både for seg sjølv og andre som ein har ansvar for
 • kan rettleie andre og drive opplæring for andre i friluftsliv
 • kan guide grupper i ulike former for natur.
 • kan bruke faglege analyseverkty, teknikkar og uttrykksformer
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har særskild god kunnskap om fjell- og kystlandskap på Sunnmøre og ei aktiv tilnærming til å bli kjent med nye landskap
 • utøver kritisk og sjølvstendig tenking og refleksjon over eigen praksis
 • kan reflektere over relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 • kan presentere problemstillingar, synspunkt og løysningar, både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan formidle og drøfte sentralt fagstoff
 • er kjend med nytenking og innovasjonsprosessar

 

Organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga baserer seg på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking og medansvar. Teori og praksis vil følgje kvarandre gjennom turar og aktivitetar i ulike naturtypar og til alle årstider. Arbeidsmåten og organiseringa er tilrettelagt gjennom lærarstyret aktivitetar inne og ute, førelesingar, sjølvstendig studentarbeid, eigenstudie, gruppearbeid, studentseminar og eigenferder. Fleire av dei praktiske undervisningsdelane blir gjennomført som turar over fleire døgn. Ferdigheitsprøver kan bli lagt inn

Bachelor i friluftsliv og naturguide
Navn: 
Bachelor i friluftsliv og naturguide
Emne2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Vår2021 Haust2022 Vår
Obligatoriske emner
30
30
15
15
15
15
Valemne
30
 
10
 
20
 
Internasjonalisering
30
Obligatoriske emner
15
Studentane vel anten IKF209 eller IKF210
15
 
15
 
15
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Studenten må vere fysisk og psykisk skikka til å ta vare på seg sjølv i variert natur. Studenten må vere symjedyktig og kunne ferdast til fots og på ski med full oppakning.

 

Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Studiet har praksis og det skal leverast politiattest.

Praksis

Første året er det både observasjonspraksis og rettleiarpraksis. Tredje året er det praksis med helsefremjande arbeid knytt til utviklingsarbeid. 

Internasjonalisering

Det er mogleg å reise på utveksling i 5. semester til ein av våre samarbeidende institusjonar. Ta kontakt med studieprogramleiar for meir informasjon.

Kostnader

Materialavgift. Kr. 400 pr. semester.

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Einar Løken