See list of study plans starting on:

Vidareutdanning i digital kompetanse i læring, studiestad Ulstein (haust)

Studieprogram: 
Vidareutdanning i digital kompetanse i læring - studiestad Ulstein
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
5
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
150
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Dette studiet søker du som vidareutdanning om du er lærar med jobb i grunnskulen og vil ha påfyll i digital kompetanse. Studiet er fleksibelt og nettbasert med samlingar i ulike kommuner, og med ein progresjon og innhald tilpassa lærarkvardagen. Målgruppa for studiet er lærarar i grunnskule og vidaregående skule, pedagogar i barnehage og skuleleiarar.

Det primære føremålet er å sette pedagogar i skule og barnehage i stand til å nå mål i planverket med støtte i kreativ og målretta bruk av digitale verktøy og arbeidsmåtar. Studiet er nettbasert med fire samlingar per emne, og har studieavgift. Det krev at studenten på førehand har grunnleggjande kjennskap til internett og IKT-verktøy. Du bør dessutan ha ein viss kjennskap til det daglege arbeidet i skulen/barnehagen.

Studiet gjer det mogleg for studentar å velje emne etter interesse og behov. DKLK består av fleire frittståande emne, kvart på 5 studiepoeng. Dei ulike emna tek føre seg profesjonsfagleg digital kompetanse frå kvar sine perspektiv, og utgjer til saman ei heilskapleg forståing for korleis digitale verktøy kan implementerast i læring. Emna går parallelt kvart semester, med samlingar til same tid, så ein kan berre ta eit emne per semester. Uansett kva emne du vel, kan arbeidsoppgåver integrerast og brukast i det daglege virke ditt i skulen eller barnehagen. I praksis vil det seie at du løyser oppgåver tilpassa det skuleslaget og dei faga du jobbar med.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført utdanning:

Kunnskapar

Kandidaten i Vidareutdanning i digital kompetanse i læring skal ha, avhengig av emneval:

 • kunnskap om skulerelevante verktøy for arbeid med tekst, tal, lyd og bilde
 • kunnskap om korleis digitale media kan verke inn på sosialisering, identitetsdanning og samfunns- og skuleutvikling
 • kunnskap om barn og unge sin digitale kvardag og didaktiske mogligheiter og utfordringar i grenselandet mellom skulekultur og fritidskultur
 • kunnskap om vurdering av digitale media og medieuttrykk
 • kunnskap om bruk av medie- og kommunikasjonsteknologi i vurderingsarbeid og tilpassa opplæring
 • kunnskap om styringsdokument og relevant metodikk i prosessar med integrering av digitale verktøy og arbeidsmåtar
 • kunnskap om skulerelevante verktøy og metodar for produksjon av medieinnhald som nettavis, nettradio og video
Ferdigheiter

Kandidaten i Vidareutdanning i digital kompetanse i læring skal kunne, avhengig av emneval:

 • arbeide med og tilverke digitalt materiale for bruk i læringsarbeid
 • rettleie og vurdere elevar i arbeid med digitale media og medieuttrykk
 • nyttiggjere seg kunnskapar om medie- og kommunikasjonsteknologi og barn og unge sin digitale kvardag til å identifisere situasjonar der integrering av digitale verktøy og arbeidsmåtar kan gje meirverdi i læringsarbeid
 • ta avgjerder i samsvar med god didaktikk, metodikk og etikk i digitale arbeidsmåtar i skulen
 • identifisere vilkår for føremålstenleg integrering av digitale verktøy i læringsarbeid
 • rettleie andre i prosessar med integrering av digitale verktøy og arbeidsmåtar
 • rettleie andre i arbeid med skulerelevante verktøy for produksjon av medieinnhald
 • reflektere over eiga fagleg utvikling og gjere seg nytte av rettleiing i arbeid med teoretiske og praktiske oppgåver
Generell kompetanse

Kandidaten i Vidareutdanning i digital kompetanse i læring skal:

 • ha innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar
 • kunne planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar gjennom relevante uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkt og erfaringar med andre og slik medverke til utvikling av god praksis
Organisering og arbeidsmåtar

Vi legg opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Arbeidsoppgåver vil bli relatert til læring og formidling. Emnet er organisert med ein kombinasjon av samlingar, utprøving i eige klasserom og nettbaserte læringsressursar.

Vidareutdanning i digital kompetanse i læring - studiestad Ulstein (haust)
Navn: 
Vidareutdanning i digital kompetanse i læring - studiestad Ulstein (haust)
Informasjon

Ein kan berre ta eit emne per semester, då samlingane er lagt til same tid.

Krav til utstyr eller ferdigheiter

Du må disponere ei berbar datamaskin, eit webkamera og eit digitalt fotografiapparat (eller mobilkamera).

Kostnader

Studieavgift er avhengig av emne. Sjå den enkelte emneplanen for nærare informasjon.

Evaluering og kvalitetssikring

Emne vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Synnøve H. Amdam