Vitnemål/Grader

Bachelorgrad

Bachelorgraden er ein lågare grad og har ei normert studietid på tre år. Bachelorgraden vart innført hausten 2002, og difor må delar av utdanninga vere avslutta etter dette. Det er også krav om at minst 60 studiepoeng må vere frå skulen der du søkjer om graden.

Ein kan få bachelorgrad ved å:

- følgje eit fastlagt 3-årig bachelorprogram

- setje saman ein bachelorgrad sjølv, etter fastsette reglar - ein fri bachelorgrad. Du søkjer om graden etter at du har fullført alle delar, med eige skjema som ligg på skjemasida vår.

Mastergrad

Mastergraden er ein høgare grad, med normert studietid på to år etter bachelorgraden, totalt 5 år høgare utdanning. Kravet for å kome inn på mastergraden er vanlegvis bachelorgrad eller tilsvarande, innan eit fagfelt som er relevant for mastergraden.

Det finnast også integrerte masterutdanningar som startar på grunnivå og varer 5-6 år.

Yrkesutdanning

Bachelor i sosialt arbeid – barnevernspedagog og sosionom

Studieprogramma i sosialt arbeid er treårige integrerte profesjonsutdanningar. Arbeidsområdet omfattar både førebyggande- og klientretta arbeid, sakshandsaming og oppfølging.

Barnevernspedagogutdanninga kvalifiserer til arbeid ved barnevernstenesta i kommunesektoren, i kultur- og oppvekstsektoren, i ungdomsklubbar, i skule og skulefritidsordningar og i barne- og ungdomsinstitusjonar.

Sosionomutdanninga kvalifiserer til arbeid i sosial- og barnevernstenesta, i arbeid retta mot funksjonshemma, i skuleverket, ved familierådgivingskontor, i fengsel og kriminalomsorg i fridom og i rusmiddelomsorg.

 

Barnehagelærar

Utdanninga kvalifiserer til arbeid som pedagogisk leiar og styrar i barnehagar. Andre aktuelle arbeidsplassar er døgninstitusjonar for barn, skulefritidsordningar og offentleg administrasjon. Med 60 studiepoeng vidareutdanning i fag innretta mot undervisning på småskulesteget eller minst 60 studiepoeng spesialpedagogikk er barnehagelærarar kvalifiserte til arbeid i 1. til 4. klasse i grunnskulen.

 

Grunnskulelærarutdanningane
 har ei studietid på 4 år før dei gjev vitnemål.
Det er høve til å skrive ut vitnemål til og med 31.12.17 for studentar som starta Allmennlærarutdanninga etter rammeplan 2003.

 

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei yrkesutdanning på 60 studiepoeng (heiltid/deltid) som primært kvalifiserer for lærararbeid på ungdomssteget i grunnskulen og den vidaregåande skulen. Utdanninga gir også undervisningskompetanse på andre opplæringsarenaer innanfor fagområdet ditt.

Doktorgrad (Ph.D)

Etter fullført mastergrad er det mogleg å ta ein doktorgrad (Ph.D.-grad). Utdanninga er normert til tre år og går føre seg innanfor rammene av eit organisert program.

Doktorgradsutdanninga består av ei avhandling og ein opplæringsdel. Opplæringsdelen utgjer minst 30 studiepoeng av programmet. Innanfor utdanninga er det høve til utanlandsopphald, tverrfagleg samarbeid og deltaking i forskarskular.

Ved slutten av doktorgradsutdanninga blir ein tildelt Ph.D.-graden på grunnlag av:

 1. Gjennomført opplæringsdel.
 2. Vitskapleg avhandling.
 3. Doktorgradsprøve.

Doktorgradsprøven består av ei prøveførelesing og eit offentleg forsvar av avhandlinga (disputas).

Vitnemål/diploma supplement/karakterutskrift

Dei som fullfører eit studium til vanleg tid får karakterutskrift eller vitnemål i posten.
Er du aktiv student, kan du bestille karakterutskrift i Studentweb. Vi nyttar heimeadressa som ligg i Studentweb - hugs å registrere rett adresse.
Det vert også skrive ut Diploma Supplement.


Diploma Supplement

Diploma Supplement vert skrive ut automatisk, gratis og på engelsk til alle studentar som får vitnemål for fullført grad ved universitet og høgskular i Norge.

Diploma Supplement er ei forklaring på oppbygging av studiet og ei oversikt over det norske utdanningssystemet. Det kan nyttast ved søking til andre institusjonar i utlandet eller ved jobbsøking.

For meir informasjon om Diploma Supplement i Norge, sjå NOKUT sine nettsider.

 

All fullført utdanning vil ligge i Vitnemålsportalen. Dette gir deg ein rask og trygg måte å dele informasjon om utdanning du har fullført.

Fri bachelorgrad

Vil du byggje din eigen bachelorgrad med nye eller tidlegare studium? Du kan kombinere høgare utdanning du fullfører/ har fullført etter 2002, då bachelorgraden vart innført. Det vi skriv gjeld Høgskulen i Volda, mens andre høgskular og universitet har eigne forskrifter.

Oppbygging av fri bachelorgrad

Dette er regulert av Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda 
Vi kan tildele bachelorgraden på grunnlag av 180 studiepoeng som inneheld:

 • 80 studiepoeng i eit fagområde, der minst 20 av dei er på fordjupingsnivå, eller eit integrert studium på 120 studiepoeng
 • 30 studiepoeng i eit anna fagområde enn punktet ovanfor
 • eit sjølvstendig arbeid knytt til fordjupingsdelen, med omfang på minst 15 studiepoeng, til dømes ei semesteroppgåve

Vidare må minst 60 studiepoeng av utdanninga vere frå Høgskulen i Volda. Minst 60 av studiepoenga i den nye graden skal ikkje ha vore nytta i tidlegare grad/yrkesutdanning, og desse studiepoenga må vere fullført ved Høgskulen i Volda - jf Forskrift om godskriving og fritak av høgre utdanning 

Du kan søkje om graden når du fyller desse krava.

Skjema for søknad om fri bachelorgrad finn du her

Allmennlærarvitnemål

Test av skjema

 

Utfasing av allmennlærarutdanninga

Studentar tatt opp på allmennlærarutdanninga (ALU) på Høgskulen i Volda i tidsromet 2003-2009

Det siste kullet i allmennlærarutdanninga ved Høgskulen i Volda vart uteksaminert våren 2013. Kunnskapsdepartementet har sett siste frist for å skrive ut vitnemål etter rammeplan frå 2003 (den siste allmennlærarutdanninga) til 31. desember 2017.

Etter dette har ikkje høgskulen lenger lov til å skrive ut vitnemål på denne utdanninga. Dette er ei rammeplanstyrt utdanning, med ein god del føringar på kva fag ein kan ta. Rammeplanen for 2003 seier mellom anna følgjande:

"Allmennlærerutdanning er en fireårig yrkesutdanning på 240 studiepoeng. Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 120 studiepoeng og en valgbar del  på 120 studiepoeng. Utdanningens obligatoriske del består av

 • pedagogikk 30 studiepoeng
 • kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap 20 studiepoeng
 • matematikk 30 studiepoeng
 • norsk 30 studiepoeng
 • grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) 10 studiepoeng
 • praksisopplæring som en integrert del av studieenhetene 20-22 uker

Utdanningens valgbare del består av

 • valg mellom skolerelevante fag* 120 studiepoeng

*Disse skal omfatte minst 60 studiepoeng i fag som tilsvarer fag i grunnskolen. Fagene kan være påbygging av fag i obligatorisk del eller nye fag med minst 30 studiepoengs omfang og skal omfatte fagdidaktikk og til vanlig praksisopplæring. Inntil 60 studiepoeng kan være andre skolerelevante studier av ulikt omfang. Institusjonen avgjør om studiene er relevante for arbeid i grunnskolen."

Henta frå Rammeplan for allmennlærerutdanningen: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/rammeplaner/id435163/ 

Nokre viktige punkt å merke seg:

 • Obligatoriske fag: Merk at alle obligatoriske fag er rammeplanstyrt og for at vi skal kunne godkjenne faga i utdanninga for allmennlærar, må dei følgje rammeplanen (sjå lenka over).
  - GLSM: GLSM er på 20 studiepoeng. Merk at det finst to ulike GLSM-studium. Eit som er for allmennlærarar og var ein obligatorisk del av denne utdanninga, og eit som er ei påbygging for førskulelærarar som vil ha undervisningskompetanse i småskulen. Dei fleste GLSM-studia som ein finn på ulike institusjonar no er knytt opp mot førskulelærar, merk at dette ikkje kan godkjennast som ein del av allmennlærarutdanninga. Høgskulen i Volda tilbyd heller ikkje GLSM.
  - RLE: Høgskulen tilbyd ikkje lenger dette RLE-studiet, men det kan vere eit alternativ å ta årsstudiet i RLE (60 studiepoeng) for å erstatte det. Ein må ta årsstudiet, då eit halvtårsstudium går djupare i enkelte emne enn kva det obligatoriske faget gjorde, og dekker ikkje like breitt. For å oppfylle rammeplanen må ein her ta 60 studiepoeng.
  - Matematikk: Ikkje tilbod ved Høgskulen i Volda, men kan kanskje finnast på andre institusjonar.
  - Norsk: Heile halvårsstudiet er ikkje lenger eit tilbod ved Høgskulen i Volda, men kan kanskje finnast på andre institusjonar.
  - Pedagogikk: Ikkje tilbod ved Høgskulen i Volda, men kan kanskje finnast på andre institusjonar.
  - Praksis: Det er krav om 20 veker praksis i grunnskulen.
   
 • Valfrie fag
  - 3. studieår: Krav om enten 60 studiepoeng i eitt skulefag, eller ein kan dele det opp i 30 studiepoengseiningar i to skulefag. Skulefag er fag som er undervisningsfag i grunnskulen (norsk, matematikk, engelsk, RLE, kunst og handverk, kroppsøving, naturfag, samfunnsfag, musikk, og mat og helse).
  - 4. studieår: Krav om 60 studiepoeng, men mogleg med både skulefag og skulerelevante fag. Skulerelevante fag kan til dømes vere IT, drama, spesialpedagogikk.

Absolutt siste frist for å skrive ut vitnemålet er 31. desember 2017, og då må alle krav i rammeplanen av 2003 vere oppfylt!

Ta gjerne kontakt med Oddvar Aalde (oddvar.aalde@hivolda.no) eller Kristin Røv (kristin.rov@hivolda.no) om du har spørsmål angåande fullføring av di allmennlærarutdanning. For deg som ikkje har tatt dei obligatoriske faga i Allmennlærarutdanninga ved Høgskulen i Volda, sjå lenger ned.
 

Studentar tatt opp på Allmennlærarutdanninga før 2003

Fristen for å skrive ut vitnemål etter tidlegare rammeplaner for allmennlærarutdanninga er gått ut. Einaste moglegheit her er å fullføre Allmennlærarutdanninga etter 2003-planen. Merk at dette kan vere vanskeleg, og følgjande bør merkast spesielt:
- Praksis: I utdanninga frå 1999 var det krav om 18 veker praksis, i 2003 kom det krav om minimum 20 veker praksis.
- Obligatoriske fag: Her vil det kunne vere moglegheit for godskrivingar, alt etter når du byrja på  Allmennlærarutdanninga. Merk at GLSM var eit nytt obligatorisk fag i rammeplanen frå 2003.

Sjå elles kva krav som vert stilt i 2003-rammeplanen og kontaktinformasjon lenger oppe i teksten.
 

Studentar som ikkje har teke Allmennlærarutdanninga ved Høgskulen i Volda

Om du har fullført det meste av dei obligatoriske faga ved ein anna institusjon enn Høgskulen i Volda, må du kontakte denne utdanningsinstitusjonen vedkomande fullføring av Allmennlærarutdanninga.

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset