Standplass ved Høgskulen i Volda

Studentparlamentet ved Høgskulen i Volda inngår avtale etter søknad med aktørar som vil stå på stand på Høgskulen sitt område. Om ikkje anna er avtalt, er gjeldande område for stand i gangarealet ved kantina i første etasje på Berte Kanutte-huset (BK). 

  Avtale om standplass

  Prisar

  • Studentorganisasjonar, samt ideelle lag og organisasjonar, står gratis.
  • Kommersielle aktørar betalar ei avgift på 2000 kr per dag.
  • Sponsorar eller andre samarbeidspartar kan ha eigne avtalar.

  Studentparlamentet innvilgar søknadane fortløpande, og vektlegg følgjande:

  • Aktøren/aktiviteten skal vere relevant for studentar
  • Det må ikkje kollidere med Høgskulen sine eigne aktivitetar og arrangement
  • Studentorganisasjonar blir prioriterte først
  • Avslag kan skje grunna mengda/hyppigheita på stands
  • Støytande bodskap eller pågåande åtferd blir ikkje akseptert

  Gjeldande retningslinjer når du står på stand på Høgskulen

  • Ein tek sjølv med seg naudsynt utstyr/materiell, ryddar etter seg og forlet området slik det var. 
  • Aktiviteten skal halde seg på tildelt plass. Vanleg plassering er området ved kantina på Berte Kanutte. Andre areal ute/inne må avtalast særskilt.
  • Vanleg høflegheit gjeld, og normal ferdsel skal ikkje hindrast. Påtrengjande/plagsam åtferd eller støytande bodskap kan føre til bortvisning.
  • Plakatar eller flygeblad kan hengast opp på tilviste oppslagstavler eller infobord. Ver venleg å unngå stiftepistol.
  • Kommersielt sal av gjenstandar, abonnement e.l. må avklarast med Studentparlamentet på førehand
  • Ver obs på aktivitetar som kan utløyse brannvarslar innandørs, som t.d. vaffelsteiking.