Styringsdokument

Studenttinget sine overordna styringsdokument legg føringar for arbeidet til STiV og STiV sine prioriteringar.