Strategi og visjon

Kompetanse for eit betre samfunn

- Vi skal vere ei drivkraft for utvikling av kunnskap, ferdigheiter og klokskap som bidreg til framsteg for individ og samfunn.
- Vi skal skape entusiasme for læring, stimulere til deltaking for ei berekraftig verd og bygge på samskaping mellom studentar, tilsette og arbeidslivet.

HVO har følgjande strategiske satsingsområde for 2022-2025: 

1. HVO skal ha eit variert og nyskapande læringsmiljø med høg kvalitet
2. HVO skal heve ambisjonane innanfor lærarutdanningane, sosialfaga og mediefaga
3. HVO skal ha forskingsmiljø som er leiande nasjonalt og hevdar seg internasjonalt
4. HVO skal vere ein tydeleg samfunnsaktør i regionen