Strategi og visjon

Kunnskap for framtida

HVO har følgjande satsingsområde i strategiplan for HVO 2017-2020:

  • tilby solide masterutdanningar for grunnskulelærarar og vere hovudleverandør av lærarar til regionen
  • vere den leiande yrkesretta medieutdanninga i Norge
  • i samarbeid med mellom andre Universitetet i Bergen, Nynorsk kultursentrum og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa  - ta eit særleg ansvar for forsking på nynorsk språk og litteratur og sikre nynorsk som fagspråk.
  • vere i front når det gjeld å utvikle fleksible utdanningstilbod av høg kvalitet
  • vidareutvikle studietilbodet på PhD-nivå i sosialfag saman med Høgskolen i Molde og satse på tverrfagleg helsefremjande kompetanse