Offentleg journal

Journalen gir oversyn over alle inn- og utgåande brev som er journalførte, samstundes som konfidensielle opplysningar er skjerma for innsyn.

Krav om innsyn

Høgskolen i Volda praktiserer meiroffentlegprinsippet. Krav om innsyn i saksdokument kan sendast på e-post til dokumentsenteret@hivolda.no

Dokumentsenteret opprettar sak om innsyn i Public 360, og førespurnaden vert sendt til aktuell sakshandsamar. Vanleg sakshandsamingstid er normalt 1-3 virkedagar.