PROG-110KFK Introduksjon til programmering, 1.-10. trinn

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
PROG-110KFK
Studiepoeng: 
7,5
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Programmering, 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet
Undervisningssemester: 
2020 Haust
Eksamenssemester: 
2020 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen. 

Om emnet

I emnet får studentane, uavhengig av tidlegare erfaring, utvikle kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg som gir elevane grunnleggjande ferdigheiter i programmering. Emnet gir gode høve til å utvikle eigen kompetanse i programmering og didaktikk, og det å integrere programmering i ordinære undervisningsfag. 

Hovudfokuset ligg på korleis ein kan arbeide praktisk med programmering i grunnskulen. Studentane får erfaring med metodar for å utvikle algoritmisk tenking utan digitale verktøy, og med blokkprogrammering og tekstbasert programmering. Programmeringa går føre seg på nettbrett, PC og med mikrokontrollerar som t.d. Micro:bit og Arduino. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Kandidaten kan 

 • vise forståing for programmeringa si nytte i samfunnet 
 • vise forståing for diskursen om modellering, algoritmisk tenking og programmering i skulen 
 • vise grunnleggjande forståing for algoritmar og datastrukturar 
 • vise forståing for omgjering av problem til delproblem, og vurdere når det er hensiktsmessig å løyse desse digitalt. 
 • vise forståing for grunnleggande element i eit programmeringsspråk 
 • gjere greie for ulike programmeringsverktøy 
 • gjere greie for ulike programmeringsspråk til bruk i skulen 
 • gjere greie for ulike didaktiske tilnærmingar til programmering, både generelt og knytt til grunnskulen sine fag 
Ferdigheiter

Kandidaten kan 

 • utforme algoritmar og pseudokode 
 • utvikle program ved hjelp av blokkprogrammering/visuell programmering 
 • utvikle program ved hjelpe av tekstbasert programmering 
 • kommentere, feilsøke og vidareutvikle program 
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning knytt til programmering 
 • integrere programmering i elevar sitt læringsarbeid, knytt til grunnskulen sine fag 
 • vurdere elevarbeid som inkluderer programmering
Generell kompetanse

Kandidaten kan  

 • oppdatere seg fagleg og reflektere over eigen praksis 
 • arbeide sjølvstendig og saman med andre for å identifisere, analysere og løyse problem knytt til elevars læring og utvikling om programmering 
 • bidra til kritisk refleksjon over programmering i skulen 
 • bidra til å utvikle fagleg grunngjeven bruk av programmering i skulen
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Vi legg opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Arbeidsoppgåver vil vere praksisnære, og relatert til læring og formidling. Emnet er organisert med ein kombinasjon av nettleksjonar og læringsressursar, øvingar og prosjektoppgåver.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav: Ingen. 
Arbeidskrav: Utvalde arbeidsoppgåver vil vere markert obligatoriske i semesterplanen. Oppgåvene vil handle om å styrke eigen programmeringskompetanse gjennom praktisk produktutvikling og profesjonsfagleg digital kompetanse knytt til programmering. 

Minimumstal: 
5
Maksimumstal: 
50
Emneansvarleg: 
Kim André Stavenæs Refvik
Torbjørn Frantsen
Emnet inngår i følgande studieprogram
Programmering, 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet
Programmering, 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
MappeeksamenIndividuell1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter100 Studenten skal levere ei vurderingsmappe med utvalde arbeid frå heile semesteret. Vurderingsmappa skal leverast elektronisk.Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:100
Kommentar: Studenten skal levere ei vurderingsmappe med utvalde arbeid frå heile semesteret. Vurderingsmappa skal leverast elektronisk.
Hjelpemidler:Alle
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust