BLUBA-D Bacheloroppgåve

Emnekode: 
BLUBA-D
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Barnehagelærarutdanning deltid
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
BLUBULL1-D Barns utvikling, leik og læring 1 (Deltid)
BLUSRLE-D Samfunn, religion, livssyn og etikk
Om emnet

Bacheloroppgåva er i utgangspunktet ei individuell fordjupingsoppgåve over ei sjølvvald problemstilling. Dersom to studentar ønskjer å samarbeide opp oppgåva er dette mogleg innan visse rammer og må avtalast med emneansvarleg. Innhaldet skal vere forankra i profesjonsfaglege problemstillingar som er sentrale for arbeidet som barnehagelærar. Oppgåva skal bygge på pedagogikk og kunnskap frå eitt av kunnskaps- og/eller fordjupingsområda. Målsetjinga med bacheloroppgåva er at studenten får øving i å planleggje og gjennomføre eit sjølvstendig arbeid i tråd med faglege og forskingsmetodiske krav. Gjennom arbeidet med oppgåva skal studenten utvikle medvit omkring sentrale utfordringar i rolla som barnehagelærar. Det vert lagt vekt på kunnskap om ulike metodar, refleksjon over forskingsprosessen og kritisk drøfting av teorigrunnlag. Arbeidet med bacheloroppgåva stiller høge krav til sjølvstende når det gjeld å søkje kunnskap og erfaringar. Arbeidet skal gjennomførast etter forskingsetiske retningsliner (sjå Reglar fo rpersonvern og Retningsliner for arbeid med bacheloroppgåve i Barnehagelærarutdanninga i Canvas). Emnet skal, som grunnlag for arbeidet med bacheloroppgåva, gi innføring i ulike vitskapsteoretiske perspektiv og relevante metodar i forskings- og utviklingsarbeid. Arbeidet skal vere rettleidd.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskapar om:

 • normer for vitskapleg arbeid, grunnleggande vitskapsteori og ulike forskingsmetodar
 • sentrale faglege og yrkesetiske problemstillingar
 • forskings- og faglitteratur knytt til tema for oppgåva
 • krav til rolla som profesjonell yrkesutøvar i eit mangfaldig samfunn
Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

 • formulere og avgrense eit pedagogisk og/eller fagdidaktisk tema
 • undersøke eit problemområde med ei relevant metode
 • formidle og dokumentere sentrale problemstillingar innan yrkesfeltet
 • dokumentere eigen profesjonskunnskap
 • meistre sentrale element i akademisk skriving
Generell kompetanse

Studenten har kompetanse i:

 • kunne synleggjere og reflektere kritisk over sentrale sider ved arbeidet i barnehagen og utfordringar i rolla som barnehagelærar
 • kunne utvikle medvit om sin eigen profesjonelle identitet og si rolle som barnehagelærar
 • kunne vidareutvikle innsikt i forskingsbasert kunnskap som grunnlag for profesjonsutøving og kontinuerleg profesjonell utvikling
 • vise ny kunnskap og forståing for vitskaplege og etiske aspekt ved forskings- og utviklingsarbeid
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Hovuddelen av emnet handlar om sjølvstendig arbeid med bacheloroppgåva. Undervisninga tek til i 7. semester med orientering om emnet og ei kort innføring i vitskapsteori og metode. I løpet av denne innføringa skal studenten arbeide med ei førebels skisse til tema for arbeidet. Skissa skal innleverast etter fastsett frist 7. semester og godkjennast av emneansvarleg. På bakgrunn av skissa skal studenten i 8. semester utvikle ein forskingsplan med problemstilling som skal godkjennast av rettleiar. Dette semesteret startar med ei meir grundig innføring i vitskapsteori og metode. Studenten skal om lag midtvegs i semesteret presentere arbeidet med oppgåva for medstudentar og rettleiar etter fastsett plan. I dette semesteret skal det også gjennomførast eit mindre studentseminar der studenten presenterer arbeidet for medstudentar og emneansvarleg. 

Bacheloroppgåva

Innhald Bacheloroppgåva skal vere eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal følgje vitskaplege retningsliner. Studentane vel sjølve tema, problemstilling, teoretiske perspektiv og metode for datainnsamling. Problemstillinga skal godkjennast av rettleiar. Som del av arbeidet skal det gjennomførast eit empirisk arbeid som saman med teoretisk og metodisk refleksjon kan belyse problemstillinga.

Studentseminar

Studentane skal presentere arbeidet med bacheloroppgåva i to studentseminar. Innhaldet i presentasjonen skal ha eit særleg fokus på problemstillinga, kunnskapsgrunnlag og metode for datainnsamling. Kvar student får ca. 20 minutt til disposisjon, der 10 minutt skal nyttast til presentasjon og 10 minutt til kommentarar og spørsmål frå rettleiar og medstudentar. Undervegs i studiet vert det også ei samling med tema: Kvar er du no, der studentane presenterer kort 3-5 min kvar dei er i prosessen og kva utfordringar dei eventuelt står overfor. På denne samlinga vert det også førelese om analyse av data og korleis drøfte. På denne samlinga vert det også førelese om analyse av data og korleis drøfte. Dersom studentar skriv oppgåve saman, får dei 25 min til disposisjon i første seminaret (15 minutt til presentasjon og 10 minutt til diskusjon) og 8 miuttn til saman i det andre seminaret. 

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen
 • Det er krav om obligatorisk frammøte til undervisinga, jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen § 4-6.
 • Skriftleg utarbeidd forskingsskisse. Skissa skal innehalde tematisering av problemområdetgrunngjeving for val av tema, problemstilling og val av metode. Omfanget er på 450 og maksimum 650 ord.
 • Godkjend forskingsplan med problemstilling på minimum 2000 ord og maksimum 3000 ord. 
 • Deltaking i to studentseminar der studentane presenterer eige arbeid med oppgåva undervegs i semesteret.
Sensorordning

Sensur vert gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, § 5-11.

Oppgåva skal ha eit omfang på 9000 - 11 000 ord. Dersom to studentar vel å skrive oppgåve saman skal oppgåva ha ei omfang på 13000 – 15000 ord.  Oppgåva skal skrivast etter høgskulen sine retningsliner for akademiske tekstar og tilvisingar i skriftleg arbeid. Det skal vere referanse etter APA-standard som ligg på heimesida til Biblioteket. Skrifttype Arial, skriftstorleik 12 og linjeavstand 1,5. Dersom to studentar samarbeider om oppgåva skal kvar student sin medverknad i arbeidet gå klart fram av eit følgjenotat. Følgjenotatet skal innehalde refleksjon over arbeidsfordelinga og læringsutbyttet av samarbeidsprosessen. Studentane skal også skrive ei kontrakt om samarbeidet. Karakterskala er frå A-F.

Maksimumstal: 
50
Emneansvarleg: 
Bente Ellinor Vatne
Emnet inngår i følgande studieprogram
Barnehagelærarutdanning deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
BacheloroppgåveIndividuell eller gruppe (etter avtale)1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 10 000 ord +/- 10 %
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgåve
Gruppering:Individuell eller gruppe (etter avtale)
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang: 10 000 ord +/- 10 %
Godkjent av: 
Arne Myklebust