MID203 Bacheloroppgåve

Emnekode: 
MID203
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelor i medieproduksjon
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

MID211 og min. 30 stp fullførte studieretningsemne.

Om emnet

Kandidatane får ei brei yrkesretta utdanning der ein kombinerer praktiske og teoretiske tilnærmingsmåtar knytt til medieproduksjon og mediedesign både i offentleg sektor og i næringslivet. I Bacheloroppgåve-emnet skal studenten gjennomføre eit større sjølvstendig praktisk eller teoretisk arbeid som er relevant i høve den faglege fordjupinga studenten har valt.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Kandidaten har kunnskap om vitskapsteori og mediefaglege metodar.

Ferdigheiter

Kandidaten kan:

  • Kan planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig teoretisk eller praktisk/teoretisk arbeid
  • Kan skrive ei bacheloroppgåve med eit teoretisk og metodisk perspektiv.
  • Kan drøfte problemstilling i lys av teori, metode og tileigna kunnskapar.
  • Kan nyttegjere seg av andres empiriske data inn mot eiga problemformulering eller produsere og anvende eigen empiri
Generell kompetanse

Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar gjennom relevante uttrykksformer.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er organisert med forelesninger, gruppearbeid, skriveseminar og individuelt arbeid med rettleiing. Rettleiar vert oppnemnt etter val av oppgåvetype.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Studenten skal levere eitt arbeidskrav. Arbeidskravet er individuelt og skal vere godkjend av faglærar for at studenten får gå opp til avsluttande eksamen. Innleveringstidspunkt, sted og retningslinjer for arbeidskrav vil gå fram av semesterplanen. Arbeidskravet er:

1. Tema for bacheloroppgåva, utkast til problemstilling og forslag til kjernelitteratur for bachelorprosjektet. Omfanget skal vere på mellom 500 og 1000 ord. Arbeidskravet dannar grunnlag for tildeling av rettleiar.

Les om obligatoriske arbeidskrav i semesterplanen. Les om obligatorisk frammøte i gjeldande Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda §4-6.

Sensorordning
Maksimumstal: 
50
Emneansvarleg: 
Ana Luisa Sanchez Laws
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelor i mediedesign
Bachelor i medieproduksjon
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
BacheloroppgåveIndividuellsemesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 100%Det vert lagt til rette for ei vurderingsform som samsvarar med bacheloroppgåva si dokumentasjonsform (teoretisk arbeid eller praktisk/teoretisk arbeid).
Ved teoretisk arbeid: Bachelorarbeidet leverast inn skriftleg. Omfanget skal vere mellom 7000 og 10000 ord.

Ved praktisk/teoretisk arbeid: Bachelorarbeidet leverast inn skriftleg, saman med det praktiske produktet i elektronisk form. Omfanget på det skriftlege arbeidet skal vere mellom 5000 og 7000 ord. Omfang på det praktiske produktet vil variere etter produkttype.
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgåve
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 100%
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:Det vert lagt til rette for ei vurderingsform som samsvarar med bacheloroppgåva si dokumentasjonsform (teoretisk arbeid eller praktisk/teoretisk arbeid).
Ved teoretisk arbeid: Bachelorarbeidet leverast inn skriftleg. Omfanget skal vere mellom 7000 og 10000 ord.

Ved praktisk/teoretisk arbeid: Bachelorarbeidet leverast inn skriftleg, saman med det praktiske produktet i elektronisk form. Omfanget på det skriftlege arbeidet skal vere mellom 5000 og 7000 ord. Omfang på det praktiske produktet vil variere etter produkttype.
Godkjent av: 
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn