MGL1-7KR1 Kroppsøving 1

Emnekode: 
MGL1-7KR1
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Physical Education 1
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen.

Om emnet

Faget kroppsøving for grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn skal kvalifisere for undervisning i kroppsøving i dei første sju trinna i grunnskulen.

Undervisninga i faget skal vere integrert, forskingsbasert og profesjonsorientert. Den tek utgangspunkt i kroppsøving som eit allmenndannande fag og skal vere knytt til praksisfeltet. Faget skal gi studenten fagleg, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse til å arbeide ut frå gjeldande læreplan, utvikle faget i framtida og ivareta dei kroppslege dimensjonane hjå mennesket.

Studenten skal tileigne seg kunnskap og erfaring om og med undervisning i ulike rørslemiljø som er relevant for trinn 1-7. Kunnskap om kva som fremjar kroppsleg læring, positiv sjølvforståing og rørsleglede er sentralt. Faget skal styrke profesjonsidentitet og studenten sitt arbeid med mangfald og ulikskap i skulen. Undervisninga skal utvikle studenten si lærarkompetanse, individuelt og i samarbeid med andre.

Emnet er ei innføring i det å vere lærar i kroppsøving på trinn 1-7 i grunnskulen. Det vert lagt vekt på kroppsøving som ein del av begynneropplæringa i skulen, og at faget har eit særleg ansvar for allsidig kroppsleg læring og oppleving. Tilrettelegging for leik i varierte former, bruk av nærmiljø og begynneropplæring i rørsle- og kroppsøvingsaktivitetar, står sentralt

Emnet bygger på ei eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studenten får prøve seg i ulike aktivitetsformer og i variert undervisning i kroppsøving, samt reflektere rundt korleis dette er eigna til å fremje kroppsleg læring, positiv sjølvforståing og rørsleglede for alle elevar. Samarbeid med praksisskule er av vesentleg betyding for å nå målsetingane i emnet. Den fagspesifikke kompetanse vert tileigna gjennom praktisk og teoretisk undervisning og profesjonspraksis.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfaget sitt føremål, eigenart og legitimering til andre skulefag
 • har kunnskap om kva som kan fremje rørsleglede for elevar
 • har kunnskap om undervisningsplanlegging, -gjennomføring og -evaluering i kroppsøving
 • har kunnskap om elevvurdering i kroppsøving 
 • har kunnskap om leik og rørsleaktivitetar i barn sin oppvekst, kroppsøvingsaktivitetar og tidsaktuelle rørsleformer i barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om føresetnader for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hjå eleven
 • har kunnskap om dans, basisdugleikar i naturferdsel, symjeopplæring, sjølvberging, livreddande førstehjelp og livberging i vatn og trygg ferdsel på, i og ved vatn ute i naturen
 • har kunnskap om reglar og prinsipp i leikar, utvalde ballspell og alternative aktivitetar
 • har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på korleis dette kjem til uttrykk i barnekultur
 • har kunnskap om bruk av digital teknologi i idrett og kroppsøving som motivasjon for læring
Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut frå lovverk, læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan legge til rette for læringssarbeid som kan femje rørsleglede i leik, nærmiljøaktivitet og varierte rørsleformer
 • kan vurdere eleven si kroppslege læring og føresetnader som grunnlag for tilpassa opplæring og læringsfremjande tilbakemeldingar
 • kan utvikle og utforska eigne dugleikar og kunnskapar i varierte rørsleaktivitetar med tanke på undervisning i kroppsøving
 • kan utforske eigne kroppslege uttrykk og leie og gjennomføre skapande prosessar der rørsleglede og refleksjon er sentralt
 • kan gi opplæring i dans, naturferdsel, symjing, sjølvberging, livreddande førstehjelp, livberging vatn og trygg ferdsel på, i og ved vatn ute i naturen
 • kan utføre livbergande førstehjelp og livberging i vatn
 • kan gi opplæring om reglar og prinsipp i leikar, utvalde ballspell og alternative aktivitetar
 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta eleven si sikkerheit i ulike aktivitetar og rørslemiljø
 • kan inkludere dei fem grunnleggjande dugleikane på faget sine premissar
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte på kva måte kroppsøving bidreg til eleven si allmenndanning
 • kan analytisk vurdere og kommunisere om rørsleaktivitetar og ulike rørslemiljø 
 • kan kommunisere med elevar, føresette og kollegaer om kroppsøving og idrett
 • kan arbeide med kroppsøving og rørsleaktivitet i tverrfagleg perspektiv
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Ein vil variere mellom forelesingar, seminar, digitalt læringsarbeid, multimodale arbeidsformer og arbeidskrav, gruppe- og individuelt arbeid. Praktisk undervisning vil i hovudsak foregå i basseng, ute, i nærmiljø, i sal og på stadion.  

Ved digital undervisning i zoom vert det stilt krav om aktiv deltaking.

Canvas vert nytta i kommunikasjon med studentane. 

Emnet vil bestå av:

Kurs 1: Undervisninglære

Kurs 2: Motorisk læring

Praktiske kurs med fokus på didaktiske problemstillingar knytt til tilrettelegging av aktivitetar i ulike rørslemiljø i kroppsøving:

Kurs 3: Dans 

Kurs 4: Naturferdsel i nærmiljøet

Kurs 5:  Leik, utvalde ballspel og alternative aktivitetar

Kurs 6: Symjing, sjølvberging og livberging 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Krav om 80 % oppmøte i kurs 1, 2, 3, 4 og 6.

Kurs 5: Ballspel: Ein krev 80% frammøte totalt og med minstekrav om 60% frammøte pr. delkurs.

Obligatorisk undervisning kjem fram av kvar einskild kursplan.

Arbeidskrav:

 • Kurs 2. Samarbeid med praksisfeltet. Tilrettelegging av rørslemiljø og observasjon av barn/ungdom i leik og fysisk aktivitet. Godkjent skriftleg innlevering i små grupper 1500 ord (+/- 10%).

 • Godkjent arbeidskrav/innlevering i kurs 3, 4, 5 og 6.

 • Godkjent livbergingsprøve i basseng

 • To godkjente praktisk metodiske oppgåver (PMO) med individuell/gruppevis skriftleg rapport i utvalde kurs i emnet

Sensorordning
Minimumstal: 
1
Maksimumstal: 
25
Emneansvarleg: 
Eli-Karin Sjåstad Åsebø
Materialavgift

400 kr som skal dekkje bruk av utstyr og materiell.

Emnet inngår i følgande studieprogram
 • Grunnskulelærarutdanning, trinn 1-7 - master (5 år)
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Skriftleg eksamen
Individuell
4 timar
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
60
Kurs 1: Undervisningslære
Skriftleg eksamen
Individuell
4 timar
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
40
Kurs 2: Motorisk læring
Godkjent av: 
Unni Hagen