MGL1-7SP2 Spesialpedagogikk 2: Lærevanskar og spesialundervisning

Emnekode: 
MGL1-7SP2
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 1-7
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
MGL1-7PE1 Pedagogikk og elevkunnskap 1: Læraren si tilrettelegging for læring og utvikling
Om emnet

Emneplanen er utarbeidd i samsvar med nasjonale retningslinjer for Grunnskulelærarutdanninga, 1-7, i faget Profesjonsretta pedagogikk eller Spesialpedagogikk, 30 studiepoeng.

Emnet gir ei innføring i utfordringane for og tilbodet til elevane som har behov for spesialundervisning, med vekt på begynnaropplæring og mellomtrinn. Det supplerer dermed det første emnet i studiet, som tek opp spesialpedagogikk som fag og forskingsfelt i skulen. Dei mest konkrete utfordringane i spesialpedagogisk verksemd i skulen gjeld elevane som har vanskar med å lære. Dette emnet tek opp kva som kan skape lærevanskar, korleis lærevanskar kjem til syne, kva følgjer lærevanskar kan ha, og korleis møte lærevanskar både i den ordinære opplæringa og i spesialundervisninga i skulen. Det er dei vanlegaste utfordringane knytt til fagleg og sosial læring og utvikling i skulen som vert belyst i dette emnet. Det dreiar seg om psykisk helse, språk-, lese- og skrivevanskar, åtferdsutfordringar og sosiale og emosjonelle læringsbehov. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten har forskingsbaserte kunnskapar om

 • lærevanskar knytt til språk, lesing, skriving, åtferd, sosialt samspel og psykisk helse
 • ulike måtar å møte variasjonen i lærevanskane på i skulen
 • kva tidleg innsats og fortsettande systematisk arbeid kan ha å seie for elevar med lærevanskar
Ferdigheiter

Studenten kan

 • analysere og identifisere moglege årsakar til eleven sine lærevanskar
 • planlegge og gjennomføre undervisning for elevar med lærevanskar
 • bruke forskingsbasert kunnskap til kritisk å velje, formulere, undersøke og analysere spesialpedagogiske problemstillingar
 • formulere og drøfte faglege problemstillingar på ein kvalifisert måte, munnleg og skriftleg
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i korleis ein kan legge til rette læringsmiljøet for elevar med lærevanskar på 1.-7. trinn
 • kan meistre ulike teoretiske og forskingsbaserte perspektiv på lærevanskar
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisningsformene vekslar mellom plenumsførelesing, undervisning og seminar med studentaktivitet, arbeid i grupper og individuelt.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav: Obligatorisk oppmøte til all timeplanfesta aktivitet, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda §4-6.

Arbeidskrav: 

 • Studentane skal presentere og drøfte utkast til teoretisk refleksjonstekst for ei gitt problemstilling med medstudentar på munnlege seminar.

 • Studentane skal kommentere minst eit utkast til teoretisk refleksjonstekst frå medstudent.

 • Studentane skal levere ei teoretisk refleksjonstekst på 2000 ord ut frå gitt problemstilling. 

Sensorordning
Maksimumstal: 
45
Emneansvarleg: 
Iselin Vatnehol Waage
Emnet inngår i følgande studieprogram
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 1-7
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Skriftleg eksamenIndividuell 4timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakterIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 4
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:Ingen
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust