ENG141N Grammatikk og leksikologi

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
ENG141N
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2020 Haust
Eksamenssemester: 
2020 Haust
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Emnet gir ei grunnleggande innføring i engelsk grammatikk og leksikologi, med hovudvekt på syntaks, morfologi og vokabular.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne: 

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten kunnskap om:

- engelsk morfologi, med særleg vekt på verb- og substantivsystem

- engelsk syntaks

- tilhøve mellom form og meining i engelsk grammatikk

- sentrale omgrep innanfor leksikologi, etymologi og orddanning i det engelske språket 

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten:

- identifisere og analysere element på ulike nivå i engelsk 

- reflektere over effekten av ulike grammatiske strukturar

- vere i stand til å bruke kunnskapen sin om engelsk grammatikk til å forbetre eigen språkbruk

- analysere og diskutere bruken av ord i engelsk, og korleis dei relaterer til tyding og stilnivå

Generell kompetanse

Å kunne bruke kunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte i ulike situasjonar gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarskjensle, evne til refleksjon og kritisk tenking i utdannings- og yrkessamanheng.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisinga skjer i form av nettleksjonar. Desse vil bestå av skriftlege og/eller munnlege leksjonar som vert lagt ut på nettportalen Canvas slik at studentane kan nytte dei når dei sjølv ønskjer det. Undervisinga vil også bestå av oppgåveskriving/arbeidskrav med individuell tilbakemelding.

Studentane kan bli bedt om å delta i samtalegrupper via nettportalen Canvas, dei må difor ha tilgang til datamikrofon og web-kamera.

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Kvar student må levere inn to – 2 – øvingar i grammatikk/leksikologi/skriving (heilskapleg ordtal er ikkje relevant), som begge må vere godkjende for at ein kan gå opp til eksamen. Ein student som får underkjent eit arbeidskrav, får normalt eitt nytt forsøk på å fullføre arbeidskravet. Oppgåvene må leverast innan ein frist som vert kunngjort ved semesterstart.

Sensorordning
Maksimumstal: 
100
Emneansvarleg: 
Gloria Otchere
Studieavgift

 

 

Emnet inngår i følgande studieprogram
Engelsk årsstudium, nettbasert
Engelsk årsstudium, nettbasert - deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter100
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust