TOD102 Teaterkunnskap

Emnekode: 
TOD102
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2022 Haust
Emnenavn på engelsk: 
Theatre knowledge
Eksamenssemester: 
2022 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen.

Om emnet

Emnet er eit introduksjonsemne til arbeid med tekst og teater, og har fokus på å gje studentane kompetanse i å lese og forstå dramatikk med tanke på iscenesettelse. Undervisninga gir ein introduksjon til utvaldte delar av det europeiske teatret si historie, i tillegg til ei innføring i kritisk teori, akademisk skriving og analyse.
Studentane vil jobbe med:

 • Tekstforståing og dramaturgi.
 • Teaterkunnskap.
 • Kritisk teori 
 • Akademisk skriving og teateranalyse.
 • Diskusjon og iscenesetjing av utdrag frå ulike skodespel.
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskap om teater og utvalde delar av den europeiske teaterhistoria
 • har grunnleggjande kunnskap om analyse og akademisk skriving
 • har kunnskap om kritisk teori og fortolking 
Ferdigheiter

Studenten

 • kan nytte kunnskapane til å analysere og tolke dramatiske tekstar med tanke på iscenesettelse
 • har grunnleggjande ferdigheiter i akademisk skriving
 • kan nytte analyse og tolking til å framstille scenisk materiale
Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kan anvende kritisk teori i arbeid med tekst 
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, digitalt, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • forelesningar
 • seminar og verkstader
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

 • All undervisning er obligatorisk, og oppmøtet må vere av ei aktiv deltakande art.
  Viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

Arbeidskrav:

 • Ei skriftleg gruppeoppgåve på omlag 2000 ord, med obligatorisk rettleiing 
 • Ein presentasjon av fagstoff 

Alle arbeidskrav har 2 forsøk

Sensorordning
Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
24
Emneansvarleg: 
Wenche Torrissen
Emnet inngår i følgande studieprogram
Språk og litteratur - bachelor
Teater og drama - bachelor
Teater og drama - årsstudium
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell eller gruppe (etter avtale)7DagarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter100Ei skriftleg heimeoppgåveAlle2000-2500 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell eller gruppe (etter avtale)
Varighet:7
Varighetstype:Dagar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:100
Kommentar:Ei skriftleg heimeoppgåve
Hjelpemidler:Alle
Omfang:2000-2500 ord
Godkjent av: 
Unni Hagen