MOK101 Marknad og samfunn

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
MOK101
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelorstudium i PR, kommunikasjon og media
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Emnet gjev studentane grunnleggande innsikt i kva marknader er, korleis marknadar fungerer og korleis marknader påverkar og vert påverka av samfunnet rundt. Emnet gjer greie for sentrale teoriar om korleis ulike typar marknadar fungerer, korleis føretak, styresmakter og andre aktørar opptrer i marknadar, samt korleis reguleringa av marknadar kan påverke verdiskapninga og fordelinga av gode i samfunnet. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført emne: 

Kunnskapar

Studenten skal

  • ha kunnskap om kva marknadar er og korleis dei fungerer 
  • kjenne til hovudpoenga i neoklassisk økonomisk teori og kritikk mot dette perspektivet
  • kjenne omgrepa "perfekt marknad", marknadsimperfeksjonar, eksternalitetar, oligopol og monopol
  • kjenne til sosiologiske teoriar om føretaka sine relasjonar til omgjevnadene og kvarandre
  • kjenne til marknadsreguleringar, korleis dei vert tekne i bruk og korleis dei fungerer  
  • kjenne til ulike teoriar om korleis konkurranse går føre seg
Ferdigheiter

Kandidaten skal

  • kunne nytte dei kunnskapane som er nemnde over i faglege diskusjonar
  • kunne reflektere over dei kunnskapane som er nemnde i skriftlig form og nytte dei på konkrete døme
Generell kompetanse

Studenten skal

  • kunne nytte kunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte i ulike situasjonar gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarskjensle, evne til refleksjon og kritisk tenking i utdannings- og yrkessamanheng
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Førelesningar og seminar.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Studentane skal i løpet av emnet levere ei obligatorisk oppgåve og presentere denne for klassen. Arbeidskravet vert vurdert til godkjent/ikkje godkjent. Rammer og krav for oppgåva vert gjeve i starten av semesteret. I samband med oppgåva vert det arrangert arbeidsgrupper. Frammøte i arbeidsgruppene og oppgåvegjennomgangen er obligatorisk.

Sensorordning
Minimumstal: 
15
Maksimumstal: 
50
Emneansvarleg: 
Lars Julius Halvorsen
Emnet inngår i følgande studieprogram
AMF opne emne bachelornivå
Bachelorstudium i PR, kommunikasjon og media
Journalistikk, spesialisering avis/nett
Journalistikk, spesialisering tv/radio
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell3DagarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter100Lengde er 1 200-1 500 ord. Vedlegg og referanseliste kjem i tillegg.
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Dagar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:Lengde er 1 200-1 500 ord. Vedlegg og referanseliste kjem i tillegg.
Godkjent av: 
Odd Ragnar Hunnes 21.03.20