IKF202 Ski

Emnekode: 
IKF202
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Skiing
Emnenavn på bokmål: 
Ski
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
IKF101 Treningslære
IKF102 Idrett og samfunn
IKF103 Undervisningslære
IKF104 Motorisk læring
Om emnet

Emnet omhandlar alpint som idretts- og kroppsøvingsaktivitet. Viktige delar av emnet er leik på alpine ski/begynnaropplæring, grunnleggande skiteknikk i alpint, konkurransemessig teknikk i alpint, skihistorie, skiutstyr, trenings- og bevegelseslære, fagdidaktikk og tilpassa opplæring.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om skihistorie
 • har kunnskap om barn sine føresetnader for læring av skiteknikk
 • har kunnskap om leikprega opplæring på alpine ski
 • har kunnskap om grunnleggande og konkurransemessig teknikk i alpint
 • har kunnskap om skiutstyr i alpint
 • har kunnskap om vedlikehald av alpint skiutstyr
 • har kunnskap om fagdidaktikk
 • har kunnskap om tilpassa opplæring
 • har kunnskap om trenings- og bevegelseslære knytt til alpint
 • har kunnskap om kva som ligg til grunn for, og kunne analysere bevegelsar med tanke på funksjonell skiteknikk i alpint
Ferdigheiter

Studenten

 • har tilstrekkelige ferdigheiter til å demonstrere funksjonell skiteknikk i alpint, med tanke på opplæring av born og ungdom
 • kan planlegge og gjennomføre leikprega begynnaropplæring og grunnleggande teknikkopplæring på alpine ski
 • kan planlegge og gjennomføre trening i konkurransemessig teknikk i alpint
Generell kompetanse

Studenten

 • kan sjå opplæring i alpint i ein større samanheng, og greie å drage paralellar frå kunnskap han har tileigna seg tidlegare i bachelorstudiet i Idrett og kroppsøving.
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Som innleiing og introduksjon til emnet vert det campusbasert teoriundervisning. Ved behov kan denne verte lagt om til å gå digitalt. Studentane må også rekne med teoriundervisning mellom dei to skisamlings-vekene i emnet. Likevel må studentane i stor grad arbeide med det teoretiske lærestoffet sjølve, gjennom eigenstudie og arbeid i kollokviegrupper. Kollokvieoppgåver vert utlevert og gjort greie for ved studiestart. Teoriundervisninga er obligatorisk då dette er førebuing til dei to skisamlingan (80% frammøte).

Samlingsveke 1: Leik, tekniske element og tekniske grunnprinsipp i alpint: Samlinga vert gjennomført i januar/februar i skianlegg med gode tilhøve for alpint.                                                                                                               
Innhald: Leik på alpine ski, grunnleggande teknikk i alpint, og konkurransemessig teknikk i storslalåm (SSL). Samlinga har fokus på opplæringsmetodikk og ferdigheitsutvikling, gjennom leik-, frikøyring- og løypemodellar på alpine ski, samt komkurransemessig teknikk i SSL. 

Samlingsveke 2: Kunnskap og ferdigheit i svingteknikk alpint: Samlinga vert gjennomført i februar/mars i skianlegg med gode tilhøve for alpint.                                                                                                                                           
Innhald: Utvikle/vidareutvikle konkurransemessig teknikk i slalåm (SL), storslalåm (SSL) og super-G (SG), gjennom frikøyring, løypemodellar og løyper.                                                                                                                                                    

Undervisninga på samlingane vil i all hovudsak vere praktisk retta, men med noko teoriundervisning. Arbeidsmåtane vil variere mellom lærarstyrte- og studentaktive arbeidsmåtar. Ein forventar aktiv deltaking på dei to skisamlingane. 

Studentane skal i grupper planlegge og gjennomføre praktisk metodiske oppgåver knytt til samlingane. Det vert også stilt krav om at studentane gjennomfører 15 timar skiundervisning i skule, idrettslag eller annan organisasjon. Krav til førebuing, gjennomføring og dokumentasjon vert gjort greie for ved studiestart

Vilkår for å framstille seg til eksamen
 • Deltaking på Samlingsveke 1 og Samlingsveke 2, samt godkjent frammøte (80%) til all teoriundervisning.  
 • Gjennomført praktisk metodiske oppgåver. 
 • Gjennomført 15 timar skiundervisning i skule, idrettslag eller annan organisasjon.
Sensorordning

Sensur vert gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda

Minimumstal: 
Ved 10 eller færre vert det vurdert om emnet kan starte opp
Maksimumstal: 
20
Emneansvarleg: 
Stig Løland
Materialavgift

Det vert gjort krav om ei materialavgift på 200 kr i tilknyting til gjennomføringa av emnet.

Emnet inngår i følgande studieprogram
Idrett og kroppsøving - bachelor
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Praktisk eksamenIndividuell2vekeStått eller ikkje stått 0Ferdigheit i svingteknikk i alpint vurdert gjennom dei to kursvekene.
Skriftleg eksamenIndividuell4timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 100
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:veke
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel: 0
Kommentar:Ferdigheit i svingteknikk i alpint vurdert gjennom dei to kursvekene.
Hjelpemidler:
Omfang:
Vurderingsform:Skriftleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Unni Hagen