IKF210 Bacheloroppgåve

Emnekode: 
IKF210
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelorstudium i idrett og kroppsøving
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

IKF201 og IKF203
eller IKF206 og IKF207
eller IKF206 og IKF208
eller IKF207 og IKF208

Om emnet

Formålet med dette emnet er å gje studentane trening i korleis dei skal fordjupe seg i eit tema, velje ut og bearbeide ei problemstilling, samle inn og vurdere kjelder og litteratur, og skrive ei oppgåve innafor eit tema med fokus på idrett/kroppsøving eller friluftsliv/naturguideing. Tema for oppgåva skal ha relevans ut i frå valt fagkombinasjon i bachelorløpet, dvs. innan idrett/kroppsøving, friluftsliv/naturguiding eller helse. Oppgåva vil bli vurdert både ut frå form og innhald.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten har:

 • Djupare kunnskap  i eit tema innan kunnskapsområdet idrett/kroppsøving og friluftsliv/naturguiding eller helse
 • Kunnskap innan anvende forskingsmetodar
 • Evne til å fordjupe seg i eit fagleg emne                                                                                                                                         
Ferdigheiter

Studenten kan:

 • Gjennomføre eit forskingsprosjekt/litteraturstudium/utviklingsarbeid basert på kunnskap innan valt tema og forskingsmetodiske tilnærmingar
 • Planleggje og gjennomføre eit arbeid
 • Avgrense problemfeltet og utforme problemstillingar
 • Bruke kjeldemateriale
 • Presentere og vurdere resultat
Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Analysere og kritisk reflektere over forsking i kunnskapsområdet/fagfeltet og er medviten om nødvendigheita av å kjenne til ny forsking og vere oppdatert
 • Vise eit fagleg engasjement i viktige spørsmål, og kan på eit forskingsbasert grunnlag analysere og formidle eit samansett fagstoff
 • Handtere forskingsetiske problemstillingar
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Bacheloroppgåva er basert på sjølvstendig arbeid under rettleiing av faglærar. I innføringskurset vil ein variere mellom plenum og sjølvstudium. 

Vilkår for å framstille seg til eksamen
 1. Godkjent obligatorisk frammøte/deltaking i tråd med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. Semesterplan gjev nærare informasjon om obligatoriske delar i studiet.
 2. Problemstilling og oversikt over kjelder og litteratur oppgåva skal byggje på, skal framsendast rettleiar innan fastsett tid i semesterplanen.
 3. Munnleg framlegging av problemstilling/tema.
Sensorordning
Maksimumstal: 
60
Emneansvarleg: 
Kjetil Laurits Høydal
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelorstudium i friluftsliv og naturguide
Bachelorstudium i idrett og kroppsøving
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
BacheloroppgåveGruppesemesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakterOppgåva skal normalt skrivast i grupper på 2-3 studentar. Som alternativ til skriftleg oppgåve kan studentane velje munnleg presentasjon.

Alle1. Skriftleg oppgåve. Omfang på 6000 - 12 000 ord. Linjeavstand 1,5 i Times New Roman, 12 pkt font. Evt tabellar, figurar og vedlegg kjem i tillegg.
2. Fagleg presentasjon på 30 minutt av ei problemstilling (valfrie hjelpemiddel) + 15 minutt til å svare på spørsmål.

Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgåve
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Oppgåva skal normalt skrivast i grupper på 2-3 studentar. Som alternativ til skriftleg oppgåve kan studentane velje munnleg presentasjon.

Hjelpemidler: Alle
Omfang:1. Skriftleg oppgåve. Omfang på 6000 - 12 000 ord. Linjeavstand 1,5 i Times New Roman, 12 pkt font. Evt tabellar, figurar og vedlegg kjem i tillegg.
2. Fagleg presentasjon på 30 minutt av ei problemstilling (valfrie hjelpemiddel) + 15 minutt til å svare på spørsmål.

Godkjent av: 
Unni Hagen