SASOS112 Individ og velferdssamfunn

Emnekode: 
SASOS112
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelor i sosialt arbeid - sosionom
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Godkjende arbeidskrav 1 - 3 i SASOS111

Om emnet

Menneske blir påverka av og tilpassar seg samfunnet vi høyrer til. Kunnskap om korleis dette skjer, er viktig i sosialt arbeid. Det er heller ikkje berre samfunnet som påverkar oss - vi påverkar også samfunnet. Kunnskap om korleis desse tilpassingane skjer gjennom heile livsløpet er viktig i sosialt arbeid. I dette emnet skal studentane lære meir om samspelet mellom individ og samfunn, og mellom menneske i samfunnet. For å kunne hjelpe menneske i ulike livssituasjonar er det også grunnleggande å kjenne oppgåvene til velferdsstaten og vekselverknaden mellom systemet og den einskilde brukaren. Studentane skal utvikle kunnskap om sentrale utfordringar relatert til oppvekst og familie, migrasjon og fleirkultur i det norske samfunnet, og om det sentrale lovverket knytt til trygd, helse, migrasjon og straffesystem. Studentane skal også utvikle kunnskap om førebygging som strategi og empowerment i endringsarbeid, og dei skal få grunnleggande innføring i etikk, vitskapsteori, menneskeverd og menneskerettar.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskap om:

 • korleis velferdsstaten vaks fram og korleis synet på barn og familie har endra seg historisk
 • barn si livsverd og sentrale utfordingar knytt til oppvekst og familie i nyare tid
 • migrasjon og fleirkulturelle samfunn, og risikoen for marginalisering og diskriminering av innvandra minoritetar
 • førebyggjande arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • empowerment i endringsarbeid
 • sentrale sosialpsykologiske teoriar knytt til myndiggjering og brukarmedverknad
 • rettssystem, juridisk metode og forvaltningsrett, trygde- og helserett, utlendingsrett og menneskerettar, og straffe- og prosessrett
 • etiske og vitskapsteoretiske spørsmål i sosialt arbeid
Ferdigheiter

Studenten skal ha ferdigheiter i å:

 • reflektere over og presentere eigne erfaringar med deltakande observasjon
 • gjennomgang av faglitteratur og skriving av fagtekst innanfor ei sjølvvald problemstilling
 • analysere fagartiklar og praksisnære kasus
 • samarbeid med andre om skriftlege og praktiske arbeidskrav
 • gje og ta imot tilbakemeldingar på fagleg arbeid i gruppe og medstudentrelasjonar
 • bruke fagomgrep og teoriar til å drøfte fenomen som er sentrale i sosialt arbeid
 • å analysere samhandling mellom profesjonsutøvarar og brukarar
Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • vise grunnleggjande toleranse, interesse og respekt for menneske, utan omsyn til alder og sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhøyrsle
 • samhandle på likeverdig grunnlag med medstudentar om kollektive arbeidsoppgåver
 • skrive fagtekst i samsvar med krav til fagskriving
 • reflektere kritisk over korleis profesjonsutøvarar påverkar dei ein samarbeider med
 • reflektere kritisk over etiske utfordringar i profesjonsutøving
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er organisert i tematiske bolkar, der ein tek opp sentrale tema og problemstillingar frå det sosialfaglege feltet. 

I fleire av dei ulike bolkane er det skrivekurs og obligatoriske arbeidskrav. Vi bruker varierte arbeidsformer som problembasert læring, skriftlege og praktiske arbeidskrav, førelesingar og seminar. I emnet nyttar vi også rettleiing og/eller tilbakemelding frå fagtilsette og/eller medstudentar som viktige arbeidsformer. Sjølvstudium og arbeid med obligatoriske arbeidskrav er sentrale arbeidsmåtar for å realisere læringsutbytta for SASOS112.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Arbeidskrav:

 1. Arbeidskrav i juridiske emne
 2. Skisse og førsteutkast til individuell skriftleg oppgåve, og studentrespons til begge
 3. Kasus- og artikkelanalyse med presentasjon på seminar
 4. Munnleg presentasjon på video eller skriftleg refleksjonsnotat knytt til tverrprofesjonelt samarbeid

Nærare om innhald, innlevering/gjennomføring og godkjenning vil gå fram av informasjon i Canvas. Arbeidskrava må vere innleverte/gjennomførte og godkjende til fastsett tid for å få høve til å ta eksamen.

Arbeidskrav 1 - 4 og arbeidskrav 4 i SASOS111 må vere godkjende for å kunne gå opp til eksamen.

Sensorordning
Maksimumstal: 
60
Emneansvarleg: 
Margrete Homlong Øyehaug
Roar Stokken
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelor i sosialt arbeid - sosionom
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 49 Noregs lover eller særtrykk av lovverket
OppgaveIndividuellSemesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 51
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 49
Kommentar:
Hjelpemidler: Noregs lover eller særtrykk av lovverket
Omfang:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 51
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Randi Bergem 10.10.2019