BVP156 Teori og arbeidsmåtar i barnevernsfagleg arbeid

Emnekode: 
BVP156
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelorgradsstudium i sosialt arbeid - barnevernspedagog
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Fullført første studieår.

 

Om emnet

Barnevernsfaglig arbeid handler om å analysere og vurdere samspillet mellom barn, familie og omgivelser, og å sette i verk utviklingsfremmende tiltak på forebyggende og intervenerende nivå. I dette emnet skal vi gå dypere inn i det intervenerende nivået, der beslutningsprosesser, omsorgsvurderinger og tiltak er sentralt. Målet med emnet er å bidra til å bygge den praktisk-analytiske handlingskompetansen studentene trenger i en praksis der de skal etablere og håndtere relasjoner og bidra til varig endring for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Kartlegging, analyse, vurdering, planlegging, iverksetting og evaluering av tiltak – og dokumentasjon av dette – vil derfor være sentrale tema.  

Samarbeid med mennesker i sårbare situasjoner krever en særlig faglig og etisk kompetanse. Situasjonene er ofte komplekse, der det kan være vanskelig å ta avgjørelser. Da må barnevernspedagogen ha et solid faglig grunnlag basert på teori, metodekunnskap og empiri.  

For å kunne ivareta rettssikkerheten og ta gode beslutninger blir det lagt vekt på utvikling av forvaltningskompetanse, i form av kunnskap om lovverk, forvaltning og rettigheter som regulerer barnevernsfaglig arbeid.  

Tidligere i studiet har studentene fått kunnskap om normal og skjev utvikling, sosialisering og danning på arenaene der barn ferdes. I dette semesteret skal vi bygge kunnskap om hvordan intervensjoner kan skape bedre livsvilkår for barn og deres familier. 

Barnevernspedagogen må ha en særlig samhandlings- og relasjonskompetanse; å vise respekt, evne til å samtale med, lytte til og ivareta barn og familier i krevende samhandlingssituasjoner. Barnevernspedagoger skal ha evne til å ta barnets perspektiv og se barn som skapende subjekter som skal ha innvirkning på beslutninger om deres liv. Emnet legger opp til at studentene skal reflektere etisk og kritisk over barnevernspedagogens makt og bidrag til hovedoppgaven: å beskytte barn i vanskelige livssituasjoner.  

God rolleforståelse og tverrfaglig samarbeid er nødvendig i godt barnevernsfaglig arbeid. Vi har derfor fokus på utvikling av tverrprofesjonell kompetanse i egen og andres tjenester. 

 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha: 

 • bred kunnskap om ulike metoder, arbeidsmåter og tiltak innenfor barnevernsfaglig arbeid, herunder kartlegging og familie- og nettverksarbeid 

 • bred kunnskap om samspill og utviklingsstøttende omsorg 

 • kunnskap om og kunne vurdere og forstå gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet og relevant juridisk metode, deriblant kunnskap om FNs barnekonvensjon 

 • kunnskap om sentrale barnevernsfaglige problemstillinger og prosesser 

 • kunnskap om sammenheng mellom omsorgssvikt, rus og psykisk helse, overgrep og vold; mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser 

 • kunnskap om miljøterapi og ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk arbeid 

 • kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid 

 • kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet 

 • kunnskap om og kunne vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk 

 • kjennskap til kunnskapsbaserte metoder, fagdebatter, nytenkning og innovasjonsprosesser 

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • arbeide systematisk og målrettet med barn, unge og familier 

 • anvende forsknings-, praksis- og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak 

 • anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om vanskelige tema 

 • anvende faglig kunnskap og kompetanse til tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid 

 • anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk arbeid 

 • anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse 

 • anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere 

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne utrede, analysere, planlegge og gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte, sammen med barn, familier og andre, med utgangspunkt i barnets beste 

 • ha innsikt i og kunne håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelse 

 • kunne dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig 

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisning, seminar, gruppearbeid og øvinger. Deler av undervisningen er organisert felles for barnevernspedagog- og sosionomstudiet.  

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Arbeidskrav: 

1. Individuelt arbeidskrav (i flere deler) – Saksgang i barnevernet
​2. Barnevernsfaglig miljøterapi - kasusanalyse 
 

Obligatorisk oppmøte: 
1. Aktivitetsfag 
2. SOM-seminar 
3. Samtaleøving 

 

Sensorordning

Sensur vert gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda

Maksimumstal: 
70
Emneansvarleg: 
Ellen Synnøve Aarseth
Reidunn Håøy Nygård
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelorgradsstudium i sosialt arbeid - barnevernspedagog
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell5DagarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Dagar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Randi Bergem 22.03.2021