IPA106 Forvaltningsarbeid

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
IPA106
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2019 Haust
Rapporteringsprogram: 
Bachelorgradsstudium i planlegging og administrasjon
Eksamenssemester: 
2019 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Emnet gir ei kort innføring i :

 • Offentleg forvaltning - prosessar og strukturar.
 • Styring, kontroll, omstilling.
 • Brukarorientering.
 • Styringsmåtar i offentleg forvaltning.
 • Økonomistyring og personaladministrasjon.
 • Offentlegrettslege emne (juridisk metode, forvaltningsrett og arbeidsrett)

Emnet kan takast som eit frittståande emne eller som ein valfri del av bachelorstudiet i planlegging og administrasjon. I kombinasjon med dei andre emna i bachelorstudiet er emnet med på å komplettere ei utdanning som kan forsyne norsk offentleg forvaltning med allsidig utdanna sakshandsamarar, planleggjarar og leiarar.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskap om 

 • viktige funksjonar i offentleg forvaltning·og korleis forvaltninga er organisert
 • viktige forvaltningsmessige utviklingstrekk og utfordringar
 • viktige trekk ved samfunnsvitskapleg og juridisk tenkemåte 
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • gjere greie for sentrale element ved norsk forvaltning og vere i stand til å nytte denne kunnskapen som grunnlag for drøfting av praktiske og teoretiske problemstillingar knytt til forvaltninga·
 • reflektere fagleg rundt sentrale samfunnsvitskaplege og juridiske omgrep og gjere bruk av desse på ein kritisk måte
Generell kompetanse

Studenten skal kunne vise evne til refleksjon og kritisk tenking knytt til sentrale problemstillingar i forvaltninga.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar
 • Undervisning etter avtale med faglærar
 • Nettleksjonar
 • Tilbod om rettleiing på arbeidskrav
 • Diskusjonsforum på nettet

Det elektroniske klasserommet Canvas vert nytta til leksjonar, innsending av oppgåver, rettleiing og diskusjonsforum, og til utsending av informasjon.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Ei heimeoppgåve (inntil 5000 ord) med tema og problemstilling gjeve av faglærar. Det blir høve til innlevering av utkast som faglærar kommenterer og som studenten så kan bearbeide vidare før endeleg innlevering. Arbeidskravet må vere vurdert til å ha innhald som er godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Sensorordning
Maksimumstal: 
100
Emneansvarleg: 
Håkon Bø
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelorgradsstudium i planlegging og administrasjon
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell10DagarA-F, der A er best og E er siste ståkarakterDigital eksamen. Oppgåveteksten blir gitt mot slutten av semesteret.

Denne skal skrivast utan rettleiing og skal synleggjere at kandidatane kan bruke pensum eller tilsvarande litteratur på ein fagleg god måte. Oppgåveteksten kan vere knytt til eitt eller fleire tema innanfor studieemnet.
Maksimum 5000 ord.
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:10
Varighetstype:Dagar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Digital eksamen. Oppgåveteksten blir gitt mot slutten av semesteret.

Denne skal skrivast utan rettleiing og skal synleggjere at kandidatane kan bruke pensum eller tilsvarande litteratur på ein fagleg god måte. Oppgåveteksten kan vere knytt til eitt eller fleire tema innanfor studieemnet.
Hjelpemidler:
Omfang:Maksimum 5000 ord.
Godkjent av: 
Odd Ragnar Hunnes 25.02.19