BLULSU Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid

Emnekode: 
BLULSU
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Barnehagelærarutdanning
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
BLUBULL Barns utvikling, leik og læring
BLUSRLE Samfunn, religion, livssyn og etikk
BLUNHR Natur, Helse og Rørsle
Om emnet

Det overordna målet for kunnskapsområdet er å styrke kvaliteten i pedagogisk verksemd gjennom kompetanse i leiing. Leiing blir forstått som påverknad av andre - gjennom å ta ulike posisjonar: Relasjonell, organisatorisk, fagleg og utviklingsorientert. Det blir lagt vekt på korleis leiaråtferd kan påverke og støtte barnehagen som lærande organisasjon og styrke han som lærings- og utviklingsarena for barna.

Praksis er ein integrert del av kunnskapsområdet. Erfaringane frå praksis skal saman med teoretisk kunnskap danne grunnlag for kraftfulle og kritiske refleksjonar knytt til leiingsomgrepa.  Saman skal kunnskap, haldningar og erfaringar støtte utviklinga av eit medvete autoritetsgrunnlag som leiar og som profesjonell yrkesutøvar. 

Innhaldet bygger på den kompetansen som studenten har opparbeidd tidlegare i studiet.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar
  • Brei kunnskap om leiing og om ulike posisjonar innan leiing.
  • Kunnskap om korleis autoritetsgrunnlag og leiaråtferd påverkar menneske og prosessar i planlagt utviklingsarbeid.
  • Kjenner til og kan oppdatere seg om relevant forsking, metodar og verkøy som grunnlag for leiing, samarbeid og utviklingsarbeid.
Ferdigheiter
  • Saman med personet leie planlegging, gjennomføring og vurdering av eit mindre utviklingsarbeid i barnehagen. Det inkluderer å kartlegge og analysere pedagogiske prosessar, organisatoriske rammer, lovverk og styringsdokument som grunnlag for å vurdere og utvikle kvalitet i pedagogisk arbeid. Det omfattar også å støtte utvikling av indremotivasjon og meistring gjennom demokratiske leiingsprosessar og rettleiing.
  • Kan formidle sentralt fagstoff som omgrep, teoriar og moglege løysingar på leiingsutfordringar både munnleg, skrifteleg og gjennom andre relevante uttrykksformer.
Generell kompetanse
  • Viser medvit om og tar ansvar for å leie prosessar som styrker barnehagen som lærande organisasjon og som bidrar til å utvikle kvalitet i pedagogiske prosessar - i samsvar med etiske krav og retningslinjer, jamfør samfunnsmandatet.
  • Viser medvit om eige autoritetsgrunnlag som leiar og profesjonell yrkesutøvar, eit grunnlag som bygg på kollektive,  kritiske og etiske refleksjonar rundt verdigrunnlag og oppdatert teoretisk og praktisk kunnskap. 
  • Studenten tar ansvar for eigen og andre sin profesjonsutøving og - utvikling. 
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Arbeidsmåtane er undervisning med studentdriven fagsamtale, arbeid individuelt og i gruppe og leiing av eit mindre pedagogisk utviklingsarbeid i praksisbarnehagen.

Det er 20 dagar rettleidd praksis. Tema for praksis er knytt til å vere ein lærande organisasjon som utviklar kvaliteten for barna. Det betyr at studenten, individuelt eller i gruppe, saman med personalet i praksisbarnehagen skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere eit mindre pedagogisk utviklingsarbeid.Studentar som har same praksislærar, samarbeider om utviklingsarbeidet.

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøte til undervisinga etter gjeldande reglar.                                      

Godkjent arbeidskrav 1:  Eg som leiar av eit utviklingsarbeid - planlegging av leiarpraksis.

Godkjent arbeidskrav 2:  Eg som leiar av eit utviklingsarbeid - vurdering av leiarpraksis.

Begge arbeidskrava er prosessorienterte og bygg på individuelt arbeid og samarbeid i grupper. Dette omfattar medstudentrespons, medstudentrettleiing i gruppe og vurdering av eige arbeid.

For meir informasjon: sjå forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-7.

Sensorordning
Maksimumstal: 
100
Emneansvarleg: 
Hilde Muren
Emnet inngår i følgande studieprogram
Barnehagelærarutdanning
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Munnleg eksamenIndividuell30minuttA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 100 Hjelpemiddel kan bli tillatt.Del 1: Presenter eit innlegg som handlar om di utvikling som leiar gjennom studiet. Bruk teoriar, modellar og omgrep frå LSU.

Del 2: Presentasjon og refleksjon over eit fagleg tema som blir trekt av kandidaten. Aktuelle tema blir gjort kjent før eksamen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Munnleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:30
Varighetstype:minutt
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler: Hjelpemiddel kan bli tillatt.
Omfang:Del 1: Presenter eit innlegg som handlar om di utvikling som leiar gjennom studiet. Bruk teoriar, modellar og omgrep frå LSU.

Del 2: Presentasjon og refleksjon over eit fagleg tema som blir trekt av kandidaten. Aktuelle tema blir gjort kjent før eksamen.
Godkjent av: 
Arne Myklebust