Reiser, utveksling og karantene

Utveksling 2021 vår

I tråd med oppmoding frå Kunnskapsdepartementet (KD) og i dialog med andre i sektoren, har Høgskulen i Volda valt å framleis opne for utreisande studentutveksling til partnaruniversitet i Europa. All utveksling til land utanfor Europa er avlyst.

Gitt smittebiletet, samt føringar og påbod frå skular og myndigheiter til dei aktuelle landa, tek kriseleiinga atterhald om at utveksling kan bli avlyst på eit seinare tidspunkt.


Praksis/studieturar/feltarbeid i utlandet våren 2021

Kriseleiinga ved HVO har vedteke å avlyse alle studieturar, praksisopphald og feltarbeid i utlandet i vårsemesteret 2021. 

Studentar, føresette og tilsette som har spørsmål om utveksling må gjerne ta kontakt med Internasjonalt kontor (utveksling@hivolda.no).

 

Innveksling 2021 vår

HVO ynskjer i størst mogleg grad å fylgje oppmodinga frå KD om å oppretthalde studentmobilitet, samt å handsame utveksling og innveksling likt. Difor har kriseleiinga avgjort at innveksling frå EU/EØS-land ikkje vert avlyst. Innveksling frå land utanfor EU/EØS-området er avlyst.

Regjeringa har innført nye reglar for innreise og karantene i løpet av vinteren. Desse retningslinjene endrar seg så raskt at vi ber studentar og andre sjekke Folkehelseinstituttet sine nettsider for å vere sikker på at ein får med seg oppdatert informasjon:

I tråd med Kunnskapsdepartementet si tilråding, vil Høgskulen i Volda dekke kostnaden av karantenehotell for nye innreisande studentar. Merk at dette ikkje gjeld for studentar som allereie studerer ved HVO hausten 2020 og som ynskjer å reise til utlandet i juleferien.

HVO tilrår alle reisande studentar om å takke ja til frivillig Covid-19 testing på dei større flyplassane, samt under evt. opphald på Karantenehotell.