Korona - status og råd til studentar og tilsette

Her finn du informasjon om Korona-tiltak og kontaktinformasjon til både nasjonale og regionale hjelpeinstansar. Vi oppmodar studentar og tilsette om å følgje nøye med på informasjon frå høgskulen, helsestyresmaktene og andre offisielle kjelder

SISTE ENDRINGAR:

Oppdatert 20.05.: Høgskulen har vedteke å avlyse all studentutveksling for haustsemesteret 2020. Dette inkluderer utveksling, praksis og studieturar i utlandet, og gjeld både for innreisande og utreisande studentar. Avgjerda er tatt fordi vi ikkje kan garantere studentane gode nok rammer rundt eit opphald i utlandet – både med omsyn til tryggleik, fagleg kvalitet og sosialt utbytte. UD sine reiseråd og regjeringa sitt forslag om restriksjonar på innreise fram til jul har vore viktige moment.  Vi synes det er leit at studentane våre ikkje får moglegheit å reise ut, og at vi ikkje får gleda av internasjonale utvekslingsstudentar på  høgskuleområdet i haust,  men med å så mykje usikkerheit meiner vi det ikkje er forsvarleg å gjennomføre utveksling til hausten.

Merk: denne avgjerda gjeld ikkje internasjonale studentar som har fått opptak til studieprogram som Norsk for internasjonale studentar (NIS) og Master in Media Practices (MMP).

Oppdatert 18.05.: Frå måndag 18. mai vil Akademika opne butikken på Ivar Aasen-huset. Opningstid er måndag og onsdag kl. 10-15.

Oppdatert 13.05.: Frå torsdag 14. mai vil høgskuleområdet delvis verte gjenopna. Undervisning, rettleiing og eksamen går digitalt ut semesteret. Retningslinjer for tilgang til Høgskulen i Volda for studentar – mai og juni 2020 

Sentralbordet (tlf.:70 07 50 00) vil vere ope mellom 08.00 – 15.45