Saman om forskings- og kompetanseutvikling

Korleis møte framtidas kompetansebehov i helse- og omsorgssektoren i Møre og Romsdal? 

Helse Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, NTNU Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer konferanse om kompetanseutvikling i helse- og sosialsektoren og offentleg sektor i Møre og Romsdal. 

Konferansen tek opp tema som er aktuelle for politikarar, leiarar, tillitsvalde, forskarar og fagpersonar i offentleg sektor, og særleg dei som jobbar i eller inn mot helse- og sosialsektoren. Utfordringane knytt til å få høg og rett kompetanse er felles for alle institusjonane som står bak konferansen. Ved å møtast og utveksle erfaringar kan ein vonleg finne nye felles møteplassar for felles utvikling av Møre og Romsdal.

NB! Det kan framleis kome endringar i programmet.

Påmeldingsfrist: 1. oktober.

Program

 • 10.00-10.30: Registrering, kaffi/frukt
 • 10.30-11.15:
  • Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda: Opningshelsing
  • Fylkesordførar Jon Aasen: "Kompetanseutfordringar for Møre og Romsdal"
  • Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal  
  • Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU Ålesund,
  • Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde
 • 11.15-12.30:
  • Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Roar Amdam, Høgskulen i Volda
  • Astrid Eidsvik, Nye Ålesund kommune: "Forsking og utvikling i den nye superkommunen"
 • 12.30-13.00: Minglelunsj
 • 13.00-15.30: Parallelle sesjonar

 

  Berte Kanutte-huset,
store auditorium
Hans Strøm-huset,
personalrommet, 3. etasje
  Sesjon 1: Rekruttering og kompetanseutfordringar Sesjon 2: Tverrprofesjonell samarbeidslæring
13.00-13.20 Olav Skjærpe Brattli, Helse Møre og Romsdal, Avd. for kirurgi, Volda : "Nye vegar for å få nye legar" Bente Hasle, Høgskulen i Volda: "Tverrprofesjonell samarbeidslæring"
(video + førelesing)
13.20-14.00 Nina C. Garshol, Helse Møre og Romsdal: "Kompetanseutfordringar for helseforetaket" (Hasle held fram til kl 14.00)
14.00-14.15 Pause Pause
14.15-15.15 Sesjon 3: PhD-utdanning og forskingsfinansiering
Stål Bjørkly, Høgskolen i Molde: "PhD-programmet i helse- og sosialfag"

Arthur Almestad, Norges forskningsråd:
"a) Finansiering av helse- og sosialforsking i Forskingsrådet. b) Offentleg PhD: Forsking på eiga verksemd"
Sesjon 4: Samhandling og pasientforløp: Fag- og forsking
Stian Endresen, fastlege, legevaktslege og praksiskonsulent, Helse Møre og Romsdal
"Utvikling av pasientforløp. Utviklinga dei siste ti åra og fram til i dag".

Turid Aarseth, Høgskolen i Molde: "Helseledelse og samhandling/pasientforløp"

Berit Helgheim, Høgskolen i Molde: "Helselogistikk - smarte løsninger til pasientens beste"
 • 15.15-15.30: Refleksjon/oppsummering. Ny konferanse i 2019.
 • 16.00-17.00: Middag for innleiarar og inviterte gjester.

Innleiarar

Rektorar ved HVO, NTNU Ålesund og HiMolde Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU Ålesund og Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde.
   
Endresen og Hole Fastlege, legevaktslege og praksiskonsulent Stian Endresen og fagdirektør Torstein Hole, Helse Møre og Romsdal

 

Fleire presentasjonar kjem.

 

For spørsmål ta kontakt med rektorJohann Roppen.

samarbeid

 

Del på