Saman om forskings- og kompetanseutvikling

Korleis møte framtidas kompetansebehov i helse- og omsorgssektoren i Møre og Romsdal? 

Helse Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, NTNU Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer konferanse om kompetanseutvikling i helse- og sosialsektoren og offentleg sektor i Møre og Romsdal. 

Konferansen tek opp tema som er aktuelle for politikarar, leiarar, tillitsvalde, forskarar og fagpersonar i offentleg sektor, og særleg dei som jobbar i eller inn mot helse- og sosialsektoren. Utfordringane knytt til å få høg og rett kompetanse er felles for alle institusjonane som står bak konferansen. Ved å møtast og utveksle erfaringar kan ein vonleg finne nye felles møteplassar for felles utvikling av Møre og Romsdal.

samarbeid

 

 

 

 

Program

Berte Kanutte-huset, store auditorium (BK161):

 • 10.00-10.30: Registrering, kaffi/frukt
 • 10.30-11.15: Opningshelsingar og forventningar til konferansen
  • Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda: Opningshelsing
  • Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal  
  • Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU Ålesund
  • Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde (helsing på video)
 • 11.15-12.30: Plenumssamling
  • Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune: "Demografi og geografi -  vil framtidas helse- og omsorgstilbod bli bestemt av kvar vi bur?"
  • Roar Amdam, Høgskulen i Volda: "Frå samordning til samskaping - nye kompetansebehov"
  • Astrid Eidsvik, Nye Ålesund kommune: "Forsking og utvikling i den nye superkommunen"
 • 12.30-13.00: Minglelunsj
 • 13.00-15.30: Parallelle sesjonar

 

  Sesjon 1: Rekruttering og kompetanseutfordringar Sesjon 2: Tverrprofesjonell samarbeidslæring
  Berte Kanutte-huset, vesle auditorum (BK 159) Berte Kanutte-huset, BK 158
13.00-13.20 Olav Skjærpe Brattli, Helse Møre og Romsdal, Avd. for kirurgi, Volda : "Nye vegar for å få nye legar" Bente Hasle, Høgskulen i Volda: "Tverrprofesjonelt samarbeid – utfordringar og moglegheiter"
(video + førelesing)
13.20-14.00 Nina C. Garshol, Helse Møre og Romsdal: "Kompetanseutfordringar for helseforetaket" (Hasle held fram til kl 14.00)
14.00-14.15 Pause Pause
  Sesjon 3: PhD-utdanning og forskingsfinansiering Sesjon 4: Samhandling og pasientforløp: Fag- og forsking 
  Berte Kanutte-huset, BK 158  Berte Kanutte-huset, vesle auditorum (BK 159)
14.15-15.15 Odd Ragnar Hunnes, Høgskulen i Volda: "PhD-programmet i helse- og sosialfag"

Arthur Almestad, Norges forskningsråd:
"a) Finansiering av helse- og sosialforsking i Forskingsrådet. b) Offentleg PhD: Forsking på eiga verksemd"
Stian Endresen, fastlege, legevaktslege og praksiskonsulent, Helse Møre og Romsdal
"Utvikling av pasientforløp. Utviklinga dei siste ti åra og fram til i dag".

Turid Aarseth, Høgskolen i Molde: "Helseledelse og samhandling/pasientforløp"

Berit Helgheim, Høgskolen i Molde: "Helselogistikk - smarte løsninger til pasientens beste"

Berte Kanutte-huset, store auditorium (BK161):

 • 15.15-15.30: Refleksjon/oppsummering v/ førsteamamanuensis Marte Fanneløb Giskeødegård. Ny konferanse i 2019.
 • 16.00-17.00: Middag for innleiarar og inviterte gjester.

Innleiarar

Rektorar ved HVO, NTNU Ålesund og HiMolde Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU Ålesund og Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde.
   
Endresen og Hole Fastlege, legevaktslege og praksiskonsulent Stian Endresen og fagdirektør Torstein Hole, Helse Møre og Romsdal
   
Bente Hasle Bente Hasle, Førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda
   
Nina C. Garshol Nina C. Garshol, Helse Møre og Romsdal HF
   
Marte Fanneløb Giskeødegård

Marte Fanneløb Giskeødegård, Førsteamanuensis, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU Ålesund.

Lenke til rapporten "Globale trender, regionale kompetansebehov og en metode for forpliktende regionalt samarbeid"

 

 

 

 

Del på