Forskingsutvalet (FU)

Forskingsutvalet (FU) er leia av rektor og har representantar frå dei fire avdelingane, stipendiatane og studenttinget.

Høgskulestyret har fastsett følgjande mandat for Forskingsutvalet (Sak 34/2019):

Forskingsutvalet er eit rådgivande og strategisk organ for rektor og Høgskulestyret i saker som gjeld forsking, formidling, innovasjon, forskarutdanning, fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid. Forskingsutvalet skal legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling mellom avdelingane med sikte på å utvikle beste praksis i dei sakene som vert handsama.

Forskingsutvalet skal

 • fremje forsking ved Høgskulen i Volda (HVO) i tråd med strategiplanen
 • gje råd om strategiar og tiltak som kan styrke omfanget og kvaliteten på forsking og utvikling ved HVO
 • gje råd om forskarutdanning og stipendiatsatsing.
 • vere pådrivar for at forskinga ved HVO held høg kvalitet og fører til nasjonal og internasjonal vitskapleg publisering
 • vere pådrivar for internasjonalisering av forskinga
 • disponere og følgje opp bruken av dei strategiske forskingsmidlane ved HVO
 • fremje god forskingsskikk gjennom å utarbeide forskingsetiske retningslinjer
 • på førespurnad kvalitetssikre forskingsprosjekt ved HVO
 • handsame årleg forskingsmelding som skal leggast fram for Høgskulestyret
 • gje innstilling til styret om FoU-prisen
 • inspirere til formidlingsverksemd og godkjenne tildeling av interne FoU-poeng
 • stimulere til studentaktiv FoU-verksemd