ULEMGVF Vitskapsteori og forskingsmetode

Duration: 
1 semester
Course code: 
ULEMGVF
Credits (ECTS): 
15
Level of study: 
Master
Full course name in Norwegian Nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetode
Teaching semester: 
2021 Autumn
Program of study: 
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, heiltid
Assessment semester: 
2021 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Ingen

Course content

Emnet handlar om det vitskaplege grunnlaget for pedagogisk og didaktisk verksemd, og tek føre seg kunnskapsutvikling og forskingsmetodiske tilnærmingar til feltet.
Føremålet er at studentane skal utvikle kritisk, overordna og konkret kunnskap om forskingsprosess og forskingsmetode.

Emnet skal gi studentane ein vitskapsteoretisk og metodisk kompetanse som set dei i stand til å gjennomføre masteroppgåva. Samstundes gir emnet den metodiske breiddekunnskapen studentane treng for å sette seg inn i forsking på høgt nivå. 

Studentane skal i løpet av emnet utvikle forskingsplan for masteroppgåva. 

Learning outcome

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Learning outcome knowledge

Studenten har inngåande kunnskap om  

 • vitskapsteoretiske perspektiv på kunnskapsutvikling 
 • forskingsprosessen 
 • forskingsmetodar og datagrunnlag 
 • sentrale statistiske omgrep og metodar 
 • reliabilitet og validitet 
 • forskingsetiske spørsmål
Learning outcome skills

Studenten kan

 • vurdere ulike tilnærmingar til forsking og forskingsmetodar 
 • formulere seg om sentrale omgrep, delar og samanhengen i ein forskingsprosess 
 • vurdere ulike typar utval, innsamling og analysar av data
 • vurdere sentrale etiske spørsmål i forsking 
Learning outcome qualification

Studenten har

 • kritisk, overordna og konkret kunnskap om forskingsprosess og forskingsmetode 
 • metodisk og vitskapsteoretisk kompetanse til å kunne gjennomføre eit sjølvstendig forskingsarbeid og kunne setje seg inn i forskingsarbeida til andre. 
Working and learning activities

Arbeidsmåtane vil veksle mellom førelesingar, gruppearbeid og oppgåveløysing.  

Studentane skal i emnet utarbeide forskingsplan for arbeidet med masteroppgåva. Utviklinga av forskingsplanen er prosessorientert med seminar der studentane presenterer sine arbeid og gir tilbakemelding til kvarandre. 

Assessment requirements
 1. Krav om 70 prosent frammøte/deltaking til obligatorisk undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda §4-6.
 2. Deltaking på seminar om forskingsplan.
 3. Godkjend forskingsplan for masteroppgåva i eit omfang på om lag 2000 ord. 

 

Maximum number of students: 
25
Person in charge: 
Hjalmar Trond Eiksund
This course is part of these study programs
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, deltid
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, heiltid
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialScope
Home examIndividual3DaysA-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade
Vurderinger:
Form of assessment:Home exam
Grouping:Individual
Duration:3
Type of duration:Days
Grading scale:A-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade
Proportion:
Comment:
Supported material:
Scope:
Approval signature: 
Arne Myklebust