MEV221 Medievitskap 3 – Frå fag til forsking: Korleis analysere medium

Course code: 
MEV221
Duration: 
1 semester
Credits (ECTS): 
15
Level of study: 
Specialization level (bachelor’s degree level)
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Medievitskap 3 – Frå fag til forsking: Korleis analysere medium
Teaching semester: 
2023 Autumn
Course name in Norwegian Bokmål: 
Medievitenskap 3 – Fra fag til forskning: Hvordan analysere medier
Assessment semester: 
2023 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge
 • PR, kommunikasjon og media: INF131, MEV121 og MEV123
 • Medieproduksjon: MPRO112, MEV120 og MEV123
 • Journalistikk: JOU213, MEV121 og MEV123
Course content

I MEV221 går vi breiare inn i medie- og kommunikasjonsteorien og set den i eit humanistisk og samfunnsvitskapleg perspektiv. Studentane blir introduserte for dei mest vanlege verktya som forskarar nyttar i arbeidet med å forstå media sitt innhald, makt og rolle i samfunnet. MEV221 er delt i to: Eit kjernepensum som det blir førelese over og ei fordjupingsoppgåve. Arbeidet blir konsentrert rundt studentane sitt sjølvstendige arbeid med denne oppgåva. Temaa kan vere sjølvvalde eller knytte til pågåande forskingsprosjekt ved AMF.

Learning outcome

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne: 

Learning outcome knowledge

Studenten:

 • har tileigna seg grunnleggjande kunnskap om dei teoriar, omgrep og metodar som vi nyttar innanfor medievitskapen for å forstå medias innhald, makt og rolle i samfunnet
Learning outcome skills

Studenten:

 • har utvikla ferdigheiter innanfor akademisk oppgåveskriving og vere i stand til å nytte ulike teoretiske verktøy for å analysere medium
 • kan skrive tekstar av eit visst omfang basert på eiga forsking innanfor gitte tidsrammer, samt ha lært å reflektere kritisk over eige arbeid og kunne justere dette under fagleg rettleiing
Learning outcome qualification

Studenten:

 • har grunnleggande forståing av medie- og kommunikasjonsteori
 • kan reflektere kritisk over eige arbeid
Working and learning activities

Emnet er basert på forelesingar og sjølvstudium. Det blir avslutta med ei fordjupingsoppgåve der det er venta at kandidaten kan demonstrere god oversikt over pensum gjennom eit sjølvstendig arbeid basert på akademisk teori og metode.

Assessment requirements

Det er to arbeidskrav i emnet:

 1. Studentane skal levere prosjektskisse med arbeidstittel/problemstilling for fordjupingsoppgåve i emnet. Skissa skal vere på ca. 500 ord og skal forklare temaval, mogleg teori, og kva ein treng av materiale, metode (korleis oppgåva skal gjennomførast praktisk) og kva studenten ønskjer å belyse med dette arbeidet. Eit forslag til fordjupingsoppgåve for MEV221 skal leverast i Canvas innan ein gitt frist. Dei som ikkje leverer innan fristen, kan miste retten til rettleiing.
 2. Gjennomføre obligatorisk emneevaluering ved slutten av semesteret - innlevert i Canvas.
Evaluation system

Sensur blir gjennomført i samsvar med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen i Volda

Minimum number of students: 
20
Maximum number of students: 
170
Person in charge: 
Erling Sivertsen
Kristian Fuglseth
Used in other programs
 • Journalism - bachelor
 • Media Production - bachelor
 • PR, Communication and Media - bachelor
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Oppgave
Individual
1 Semester
A-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade
Det blir gitt ein førebels karakter på semesteroppgaven.
Lengden på oppgaven skal utgjøre omlag 5 000 ord + litteratur og evt. vedlegg.
Adjusting oral examination
Individual
A-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade
100
Muntlig justerende eksamen om oppgaven og høring i pensum for MEV221.
Approval signature: 
Kate Kartveit