IKF101 Treningslære

Course code: 
IKF101
Duration: 
1 semester
Credits (ECTS): 
15
Level of study: 
Foundation level (bachelor’s degree level)
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Treningslære
Teaching semester: 
2022 Autumn
Assessment semester: 
2022 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Ingen. 

Course content

Emnet gir ei grunnleggjande innføring i treningslære og bevegelseslære, og studenten skal tileigne seg kunnskap og erfaring om og med undervisning i ulike rørslemiljø.

Hovudtema er å lære om treningsmetoder, treningsprinsipp, basisdugleikar om korleis fysiologiske mekanismar gjer kroppen i stand til å skape kraft og rørsle, ergonomi, fysisk aktivitet, helse og livsstil. 

Dette skal gi godt grunnlag for rettleiing i fysisk aktivitet, kroppsøving og idrett.

Dei praktiske kursa i emnet er i hovudsak arbeid med didaktiske problemstillingar og fagleg kunnskap knytt til tilrettelegging for læring og utvikling for ulike grupper i praktisk treningslære, turn og generell koordinasjon. 

Learning outcome

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Learning outcome knowledge

Studenten: 

 • har kunnskap om prinsipp og metodar for trening av styrke, uthald, hurtigheit, spenst og leddutslag for personar i ulike aldersgrupper, på ulike nivå og med ulike føresetnader 

 • har kunnskap om bruk av test- og registreringsutstyr 

 • har grunnleggjande kunnskap om idrettsskadar 

 • har kunnskap om grunnleggjande anatomi med tanke på fysisk utfalding 

 • har kunnskap om grunnleggjande prinsipp i bevegelseslære, mekaniske- og organiske forhold ved bevegelsar 

 • har kunnskap om grunnleggjande ergonomi  

 • har kunnskap om basisdugleikar som er relevant til kroppsøving og idrett 

 • har fagkunnskap og didaktisk kunnskap knytt til å leie instruksjon i turn og generell koordinasjon 

 • har kunnskap og erfaring med å planlegge, legge til rette for, tilpasse og gjennomføre praktisk metodiske opplegg i utvalde aktivitetar 

Learning outcome skills

Studenten:  

 • kan bruke faget til å gi treningsråd til personar i ulike aldersgrupper, på ulike nivå og med ulike føresetnader 

 • kan anvende sentrale treningsmetodar og treningsprinsipp og vise korleis desse kan brukast på ulike nivå innan kroppsøving og idrett 

 • forstår samanhengen melom muskel og skjelett i rørsle 

 • har grunnleggjande forståing for biomekaniske prinsipp 

 • har erfaring med grunnleggjande fagdidaktikk i praksis, og kan vise fagleg kunnskap og didaktisk refleksjon 

 • kan planleggje leie, leggje til rette for, gjennomføre og vurdere allsidig aktivitet for ulike målgrupper på ulike utviklingsnivå og med ulike føresetnader 

 

Learning outcome qualification

Studenten: 

 • kan vurdere grunnleggjande prinsipp og metodar for trening av barn, unge og vaksne 

 • kan kommunisere om problemstillingar knytt til treningslære og bevegelseslære som er relevante i kroppsøving og innan idretten 

 • kan kommunisere om grunnleggande anatomi og bevegelseslære 

 • kan forstå samanhengen mellom anatomiske og mekaniske element som grunnlag for å vurdere og rettleie elev/utøvar i praktiske aktiviteter 

 • kan reflektere om problemstillingar knytt til opplæring- og instruksjon i turn og generell koordinasjon 

 • kan tilrettelegge for eit variert og stimulerende rørslemiljø i skule og innan idretten 

 • kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av eigen profesjonalitet 

 • kan forstå, utøve og utvikle eigen profesjonalitet som trenar og kroppsøving/idrettslærar  

Working and learning activities

Ein vil variere mellom forelesingar, seminar, digitalt læringsarbeid, gruppe- og individuelt arbeid. Undervisning i turn, grunnleggjande koordinasjon og praktisk treningslære vil foregå i sal, på styrkerom, i testlaboratorium og på Høgskulen sitt uteområde eller i nærmijøet.  

Ved digital undervisning i zoom vert det stilt krav om aktiv deltaking.

Canvas vert nytta i kommunikasjon med studentane. 

 

Emnet vil bestå av: 

Kurs 1: Treningslære 

Kurs 2: Bevegelseslære 

Praktiske kurs med fokus på didaktiske problemstillingar knytt til tilrettelegging av aktivitetar i ulike rørslemiljø i kroppsøving og idrett:

Kurs 3: Praktisk treningslære 

Kurs 4: Turn og generell koordinasjon 

Assessment requirements

Frammøtekrav:

Krav om 80% oppmøte i kurs 1, 2, 3 og 4.

Obligatorisk undervisning kjem fram av kvar einskild kursplan.

Arbeidskrav:

- Godkjent praktisk metodisk oppgåve (PMO) med individuell/gruppevis rapport i utvalt kurs 

- Godkjent arbeidskrav/innlevering i kurs 4. 

 

Evaluation system
Maximum number of students: 
55
Person in charge: 
Mailinn Corrado-Knutsen
Expenses

200 kr 

 

Used in other programs
 • Physical Education - bachelor
 • Sports/physical education - year course
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Home exam
Individual
6 Hours
A-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade
60
Kurs 1: Treningslære
Alle
Home exam
Individual
3 Hours
A-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade
40
Kurs 2: Bevegelseslære
Approval signature: 
Unni Hagen