Semesters

REL115 Film, populærkultur og livstolking

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
REL115
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
AHL opne emne bachelornivå
Undervisningssemester: 
2020 Haust
Eksamenssemester: 
2020 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen.

Om emnet

Film og andre deler av populærkulturen spiller en vesentlig rolle for livstolkningen til mange mennesker i dag. Emnet vil gi innblikk i populærkulturen som arena for samtaler om livets store spørsmål, med særlig vekt på film. Det vil bli lagt vekt på spillefilm, men også TV-serier og andre filmtyper vil bli tematisert. Filmene vil bli studert med et fokus på hvordan mennesker konstruerer sin egen livsforståelse med hjelp av filmopplevelser, men også ut fra en kritisk analyse av populærkulturelle filmers forestillingsverdener. Emnet er særlig aktuelt for trosopplærere, religionsstudenter og som videreutdanning for kirkelige ansatte. Men det er også aktuelt for lærere i skolen i religionsundervisning.

Del 1 Populærkultur, religion og livstolkning 
1. Denne delen gir innblikk i ulike dimensjoner ved populærkulturen som kilde til og arena for livstolkning. Utvalgte casestudier belyser emnets temaer i forhold til bl.a. musikk, reklame, TV-serier og Internett. Det vil bli lagt særlig vekt på: 
- Hvorfor studere populærkultur?
- Hva er livssyn, religion og livstolkning?
- Mediekompetanse som evne til å forstå og interagere med mediene
- Populærkulturen som livssynsmarked 
- Medialiseringen av religion 
- Medias framstilling av ”de annerledestroende” 
- Religion på internett

Del 2 Film som livstolkning
Delemnet gir innsikt i film som bidrag til livstolkning. Hvordan skjer meningsdannelse i møte med film? Det vil bli lagt særlig vekt på filmers bearbeiding av motiver fra kristen tro og etikk. 
- Publikumsforskning og teorier om medieeffekter
- Identitet og livssynsdanning
- Film som medium for livstolkning
- Populærkulturens formatering av religiøse fortellinger
- Synkretisme i filmfortellinger
- Jesusfortellingen som ”The greatest story ever told”

Del 3 Mediedidaktisk del 
Denne delen knytter emnets temaer til bruk av film i ulike deler av kirkelig arbeid. Delen vil gi kjennskap til filmer som tematiserer ulike deler av kristen tro, innblikk i filmanalyse og metoder til bruk av film i undervisning og trosopplæring. Særlig fokus: 
• Mediedidaktikk
• Hvordan utforske mening i film?
• Film i konfirmasjonsundervisning og trosopplæring
• Jesus på film

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

• om religionenes rolle i populærkulturen, med særlig fokus på kristendom og film.
• om meningsdannelse og livstolkning med utgangspunkt i populærkulturelle uttrykk. 

Ferdigheiter

• til å analysere og reflektere over viktige trekk ved populærkulturen og dens framstilling av religion.
• til å arbeide praktisk med spørsmål knyttet til film, religion og livstolkning i kirkelig arbeid.

Generell kompetanse

• til å kunne bruke film som en del av religionsundervisning
• digital mediekompetanse

 

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Gjennomføringen er nettbasert og lagt til rette i læringsverktøyet Canvas. Studiet går over et semester og blir organisert etter en fastlagt kalender for leksjoner og oppgaver. Frister for innlevering av oppgaver, plan for utlegging av leksjoner osv. blir kunngjort ved semesterstart. I tillegg til dette blir det gitt undervisning i form av to obligatoriske samlinger ved Høgskulen i Volda. Disse samlingene vil ha et praktisk fokus på anvendelse av film i undervisning. Begge samlingene er obligatoriske og er på følgende dager: 20. august 2020 (uke 34) og 4.-5. november 2020 (uke 45).

Vilkår for å framstille seg til eksamen

For å kunne gå opp til eksamen skal studenten ha levert følgende arbeidskrav i emnet innen frister som er kunngjort i semesterplanen:
• Et skriftlig arbeid over oppgitt emne på maksimalt 1500 ord med utgangspunkt i Del 1 og Del 2.
• Et seminarinnlegg over selvvalgt emne (muntlig og skriftlig) med utgangspunkt i Del 3. Nærmere retningslinjer gis ved semesterstart. Seminarinnlegget presenteres på en av samlingene.

 

Sensorordning
Minimumstal: 
5
Maksimumstal: 
30
Emneansvarleg: 
Ralph Meier
Emnet inngår i følgande studieprogram
AHL opne emne bachelornivå
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 100%Semesteroppgaven leveres elektronisk.3000 ord.
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 100%
Kommentar:Semesteroppgaven leveres elektronisk.
Hjelpemidler:
Omfang:3000 ord.
Godkjent av: 
Arne Myklebust