Semesters

IPA115N Kommunal økonomi (nettstudium)

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
IPA115N
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Kommunal økonomi
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Emnet kan takast som sjølvstendig vidareutdanning på bachelornivå. Det kan også takast som valfritt emne for studentar i bachelorstudium. Opplegget passar bra for leiarar, tilsette, folkevalde, journalistar og andre som ynskjer kompetanse og innsikt på dette saksfeltet. Emnet er retta mot å få kunnskap om dei prosessuelle sidene, meir enn dei tekniske sidene ved rekneskap, økonomiplan og budsjett.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal har kunnskap om 

 • intern økonomisk styring av kommunar
 • styring og styringsreiskapar 
 • regelverk, rammevilkår og rutinar 
 • økonomiplan, årsbudsjett, rekneskap og årsmeldingar
Ferdigheiter

Studenten skal kunne 

 • analysere og forstå kommunaløkonomiske tema
 • reflektere fagleg kring sentrale omgrep og gjere bruk av desse på ein kritisk måte
Generell kompetanse

Studenten skal kunne 

 • bruke kunnskap om kommunal økonomi og vere i stand til å drøfte sentrale aspekt i ein fagleg samanheng
 • vurdere problemstillingar ut frå ulike perspektiv og verdiar
Praktisk organisering og arbeidsmåtar
 • Nettleksjonar
 • Streaming av enkelte forelesingar
 • Tilbod om rettleiing på arbeidskrav
 • Diskusjonsforum på nettet

Det elektroniske klasserommet Canvas vert nytta til leksjonar, innsending av oppgåver, rettleiing og diskusjonsforum, og til utsending av informasjon.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Ei heimeoppgåve (om lag 5000 ord) med tema og problemstilling gitt av faglærar. Det blir gjeve rettleiing på oppgåva. Arbeidskravet må vere vurdert til å ha innhald som er godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Sensorordning
Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
60
Emneansvarleg: 
Håkon Bø
Emnet inngår i følgande studieprogram
Kommunal økonomi
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakterEndeleg versjon av oppgåva, sjå "Arbeidskrav", skal leverast.Endeleg vurdering i emnet skjer på grunnlag av ei oppgåve på maks. 5000 ord (endeleg versjon av oppgåva, sjå "Arbeidskrav").
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Endeleg versjon av oppgåva, sjå "Arbeidskrav", skal leverast.
Hjelpemidler:
Omfang:Endeleg vurdering i emnet skjer på grunnlag av ei oppgåve på maks. 5000 ord (endeleg versjon av oppgåva, sjå "Arbeidskrav").
Godkjent av: 
Randi Bergem 21.02.2020