Kjeldekritikk

Kjeldekritikk handlar om at du kritisk vurderer dei ulike kjeldene du ønskjer å bruke i studium og forsking.

Døme på kjelder er bøker, rapportar, tidsskriftartiklar, offentlege publikasjonar, avhandlingar og nettsider.

Du må alltid vurdere nøye om dei kjeldene du har funne fram til held ein god fagleg kvalitet, og om dei er relevante for arbeidet ditt.

Viktig informasjon om kva du bør sjå etter når du vurderer kjeldene dine, finn du her:

Kildekritikk (Kildekompasset)

Kildevurdering (Søk og Skriv)
 

Source