APA rundskriv, statistikk

Rundskriv

I TEKSTEN:

Rundskrivet tek føre seg barnevernet sitt ansvar i forhold til barn som er utsett for menneskehandel (Barne- og likestillingsdepartementet, 2006).

I LITTERATURLISTA:

TRYKT KJELDE:

Barne- og likestillingsdepartementet. (2006). Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater. (Rundskriv Q-11/2006 B). Oslo: Departementet.

ELEKTRONISK KJELDE:

Barne- og likestillingsdepartementet. (2006). Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater. (Rundskriv Q-11/2006 B). Henta frå http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bld/rus/2006/0008/ddd/pdfv/
285900-rundskriv_q-11.pdf

I ENDNOTE:

Leggast inn som «Government Document».

Fyll ut felta Author, Year, Title, Report number (rundskrivnummer) og URL.

Om det er snakk om eit rundskriv i trykt form som ikkje har URL, fører du opp Place published og Publisher i staden.

Statistikk

I TEKSTEN:

Tabellen viser forholdet mellom ulike utsleppskjelder (Statistisk Sentralbyrå, 2004).

I LITTERATURLISTA:

Statistisk Sentralbyrå. (2004). Kildefordelt utslipp til luft. Henta frå http://www.ssb.no/agassn/arkiv/tab-2006-05-11-03.html.

Ikkje oppgi hentedato når URL-en viser til den endelege versjonen. Oppgi nøyaktig URL.

I ENDNOTE:

Legg inn som «Government document».

Fyll ut felta Author (hugs komma etter organisasjons-/institusjonsnamn for å unngå invertering), Year, Title og URL