APA oppslagsverk

ARTIKLAR I LEKSIKON OG ORDBØKER

Dersom forfattar manglar, brukar ein oppslagsordet som «forfattar».

Når publiseringstidspunktet er ukjent, bruker ein u.å. (utan år).
 

I TEKSTEN NÅR KJELDA HAR FORFATTAR:

… (Hagen, 2018)

 

I TEKSTEN NÅR KJELDA IKKJE HAR FORFATTAR:

…. («Rock», 2018)

… («Opphavsrett», u.å.)

… («Oddvar Thorsheim», u.å.)

… («Selfangst», 1998)

 

I LITTERATURLISTA NÅR KJELDA HAR FORFATTAR:

Hagen, A. (2018, 13. april). Helleristninger. I Store norske leksikon. Henta frå https://snl.no/helleristninger

 

I LITTERATURLISTA NÅR KJELDA IKKJE HAR FORFATTAR:

Rock. (2018, 1. november). I Store norske leksikon. Henta frå https://snl.no/rock
 

Opphavsrett. (u.å.) I Ordnett. Henta frå https://www.ordnett.no/search?language=no&phrase=opphavsrett
 

Selfangst. (1998). I P. Henriksen (Red.), Store norske leksikon  (3. utg., bd. 13, s. 132-133). Oslo: Kunnskapsforlaget.
 

Oddvar Thorsheim (u.å.). I Wikipedia. Henta 4. desember 2018 frå https://nn.wikipedia.org/wiki/Oddvar_Torsheim
 

Innhaldet i Wikipedia-artiklar vert ofte endra, så difor må hentedato/lesedato alltid vere med. 
 

I ENDNOTE:

Legg inn som «Encyclopedia» (eller «Book Section» dersom det er ei trykt kjelde)

Fyll ut Author ( dersom kjelda har forfattar), Year, Title, Editor (dersom aktuelt), Encyclopedia title, Edition (dersom aktuelt), Access date ( dersom lesedato/besøksdato skal med, gjeld t.d. Wikipedia-artiklar), URL.