APA Melding til Stortinget, NOU

Melding til Stortinget

Før 1. okt. 2009: Stortingsmeldingar (St.meld.)

Etter 1. okt. 2009: Meldingar til Stortinget (Meld. St.)

I TEKSTEN:

Dette er nærmare drøfta i ei melding til Stortinget (Kulturdepartementet,  2018, s. 21).

Departementet er forfattar. Omtal gjerne serien i teksten.

I LITTERATURLISTA:

Kulturdepartementet. (2018). Kulturens kraft: Kulturpolitikk for framtida. (Meld. St. 8 (2018–2019)). Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20182019/id2620206/

Dersom du ikkje har URL, fører du opp utgivingsstad og utgivar i staden:

Oslo: Departementet

I ENDNOTE:

Legg inn som «Government document».
Fyll ut felta Author, Year, Title, Report number (Meld. St. nr.) og URL.

Om du nyttar ei trykt kjelde, erstattar du  URL med Place published og Publisher.

NOU (Norges offentlige utredninger)

I TEKSTEN:

... (NOU 2000: 12, s. 33).

... (NOU 2018: 11, s. 23).

I LITTERATURLISTA:

TRYKT KJELDE:

NOU 2000: 12. (2000). Barnevernet i Norge: Tilstandvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.

ELEKTRONISK KJELDE:

NOU 2018: 11. (2018). Ny fjellov. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-11/id2605120/

I ENDNOTE:

Legg inn som «Government document».
Fyll ut feltene Author (legg inn NOU år: nummer med komma til slutt), Year, Title, URL
Om du nyttar ei trykt kjelde, erstattar du URL med Place published og Publisher.