APA masteroppgåve, doktoravhandling

Bruk «doktoravhandling» i staden for «masteroppgåve» der det er snakk om ei doktoravhandling. Elles er oppsettet det same.

I TEKSTEN:

Dette vert undersøkt i ei masteroppgåve frå Høgskulen i Volda (Vatnøy, 2008, s. 115-120).

I LITTERATURLISTA:

TRYKT KJELDE: 

Vatnøy, A. O. G. (2008). Stille inne, stille ute: Ein kvalitativ studie av lærarar si oppleving og igangsetjingav tiltak i høve stille og innagerande elevar (Masteroppgåve). Høgskulen i Volda, Volda.

ELEKTRONISK KJELDE:

Vatnøy, A. O. G. (2008). Stille inne, stille ute: Ein kvalitativ studie av lærarar si oppleving og igangsetjing av tiltak i høve stille og innagerande elevar (Masteroppgåve, Høgskulen i Volda). Henta frå http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_7797

I ENDNOTE:

Vel «Thesis». Fyll ut Author, Year, Title,  Place published (berre for trykte oppgåver), University (berre for trykte oppgåver), Thesis type (her tek ein med institusjon dersom oppgåva er publisert på internett/i institusjonelt arkiv, døme: Masteroppgåve, Høgskulen i Volda), URL