ARK - Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse

ARK ved HVO 2021

19. november: E-post med lenkje til spørjeskjemaet vert sendt alle tilsette

10. desember: Svarfrist

Januar 2022: Resultat for ARK vert presentert i alle kontor og seksjonar

Våren 2022: Utarbeiding av tiltak og oppfølging

Kva er ARK?

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkinga (ARK) er eit heilskapleg opplegg for å undersøke arbeidsmiljø og arbeidsklima. ARK er utvikla av og for universitets- og høgskulesektoren og har eit teoretisk- og forskingsbasert fundament. Les meir.

Tre stegs prosess

Gjennomføringa av ARK er delt inn i tre steg:

  • Spørjeundersøking
  • Oppfølgingsmøte
  • Iverksetjing og oppfølging av tiltak

Leiarar, verneombod, tillitsvalde og AMU oppmodar alle tilsette om å delta?

Spørjeunderøkinga omfattar alle tilsette som har arbeidd ved HVO i mist tre månader og som har 40 prosent stilling eller meir. Den omfattar også midlertidig tilsette og sjukmelde.

Gjennomføring av ARK er forankra i AMU, sjå sak 13/21

Kan nokon lese svaret mitt?

Undersøkinga er anonym og det ferdig utfylte spørjeskjemaet er ikkje tilgjengeleg for nokon ved HVO.

Ofte stilte spørsmål og svar.

Har du spørsmål, ta kontakt med din næraste leiar.