Profile picture for user pha

Per Halse

Professor

Institutt for religion og livssyn

Utdanning

Cand. theol. 1984, grunnfag i historie 1990 og i pedagogikk 1993.

 

Doktorgrad

Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859–1908, Acta Theologica nr. 31. Oslo: Unipub, 2009.

Disputerte for PhD-graden ved Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo 21.10.2009.

Avhandlinga omredigert til bokform:

Gudsord og folkespråk. Då nynorsk vart kyrkjemål, Kyrkjefag Profil nr. 16, Tapir akademisk, Trondheim 2011.

 

Faglege interessefelt

Norsk skule- og kyrkjehistorie

Bibelkunnskap, bibelomsetjing

Salmedikting

Nynorsk kulturhistorie

Språk og identitet

Religionsdidaktikk

 

Undervisning

Emneansvarleg for REL 152 Religion og livssyn II

 

Forskingsgrupper

Skriftkulturar

Religion og livssyn

Kulturmøte

 

Forskingsprosjekt

2023-2025 Nynorsk salmebok 1925; Salmehistorisk forsking med sikte på fleire publikasjonar

2020-2021 Historia om Fyrebilsbibelen 1921; vitskapleg monografi (228 sider) saman med professor Anders Aschim, fleire foredrag og artiklar

2015-2016 Peter Hognestads biografi. Vitskapleg monografi (473 sider), fleire foredrag og artiklar.

2002-2009 Nynorsk kyrkjeleg skriftkultur. PhD-avhandling (594 sider), fleire foredrag og artiklar.

 

Yrkeserfaring

1991-d.d. Høgskulen i Volda: Høgskulelektor frå 1991, førstelektor frå 1999, førsteamanuensis frå 2009, professor frå 2018.

2018-2019: Vikarierande høgskuledirektør frå 1.12.2018 til 31.8.2019.

2011-2015 Høgskulen i Volda: Rektor og styreleiar.

2011, vårsemesteret Høgskulen i Volda: Konstituert dekan, Avdeling for Humanistiske fag og lærarutdanning.

1990-1991 Møre bispedøme: Vikarprest i Søre Sunnmøre prosti.

1990-1991 Møre og Romsdal fylkeskommune Stilling: Lektor i religion ved Volda vidaregåande skule.

1985-1990 Nord-Hålogaland bispedøme: Kateket og prest.

1988-1989 Feltprosten: Vernepliktig prest i Tromsø sjøforsvarsdistrikt.

1985-1987 Karlsøy kommune: Vikar/timelærar i samfunnsfag og kristendom på ungdomstrinnet, Hansnes skole.

1980, haustsemesteret Soltun Folkehøgskole, Evenskjer: Lærarvikar i Kristendom og samfunnsfag.


 

Verv ved Høgskulen i Volda

Representant i avdelingsstyret, Avdeling for samfunnsfag 1994-97.

Vararepresentant i høgskulerådet ved HVO 1995-96.

Vararepresentant i styret for Høgskulen i Volda 1996-97.

Vararepresentant til styret i Studentsamskipnaden for Sunnmøre 1996-98.

Sekretær for arbeidsplanutvalet ved HVO 1998-99.

Instituttleiar for Religion, livssyn og kyrkjefag 2003-2005.

Representant i avdelingsstyret, Avdeling for samfunnsfag 2003 – 2007

Medlem av omorganiseringsutvalet («Kjelland-utvalet»).

Medlem av høgskulestyret 2007 – 2015.

Leiar av strategisk studienemnd 2011 – 2013.

Leiar av forskingsutvalet 2013 – 2015.

Instituttleiar Religion, livssyn og kyrkjefag 1.8.2017 - 30.11.2018.

Prodekan for forsking ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning sidan 1.9.2019.


 

Eksterne verv med fagleg relevans

2000 – 2004 Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitskap; leiar der 2002 – 2004.

2004 – 2012 Representantskapet for KIFO – Institutt for kirke-, religions- og livssynsforsking.

2006 - 2011 Leiar av Volda og Ørsta kyrkjeakademi.

2008 - 2012 Styremedlem i Norske Kyrkjeakademi.

2012 - 2014 Medlem av valkomitéen i Norske Kyrkjeakademi; leiar 2013-2014.

2013 – 2016 Vararepresentant i styret for KIFO.

2017 – 2022 Medlem av valkomitéen i KIFO.

2016 – d.d.  Styremedlem i forskarskulen Religion, Values, Society (RVS).

2014 – 2021 HVO-representant i Rådet for Nynorsk kultursentrum; rådsordførar 2018-2021.

 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

«Den fyrste bibelen paa norsk»: Historia om Fyrebilsbibelen [ISBN 978-82-8390-069-9] 228s.
Publisert 2021 av Anders Aschim, Per Halse
Publisher: Novus Forlag

Norsk kristendomshistorie [ISBN 9788234005039] 319s.
Publisert 2021 av Hallgeir Elstad, Per Halse
Publisher: Det Norske Samlaget

Tru på Vestlandet. Tradisjonar i endring [ISBN 9788202686529] 423s.
Publisert 2020 av Birger Løvlie, Per Halse, Kristin Hatlebrekke
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Peter Hognestad. Språkstrid og heilag fred. [ISBN 978-82-521-9002-1] 473s.
Publisert 2016 av Per Halse
Publisher: Det Norske Samlaget

Gudsord og folkespråk. Då nynorsk vart kyrkjemål [ISBN 978-82-519-2734-5] 329s.
Publisert 2011 av Per Halse
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Guds folk og folkets Gud : artiklar om kyrkjeliv og gudstru i historie og samtid : festskrift til Birger Løvlie [ISBN 978-82-519-2700-0] 278s.
Publisert 2011 av Per Halse, Arne Redse, Asbjørn Simonnes, Per Magne Aadnanes
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Illustrert norsk kristendomshistorie [ISBN 8276747027] 349s.
Publisert 2002 av Hallgeir Elstad, Per Halse
Publisher: Fagbokforlaget

Illustrert norsk kristendomshistorie [ISBN 82-7674-702-7] 349s.
Publisert 2002 av Hallgeir Elstad, Per Halse

Gudsord og menneskeord : Innføring i bibelkunnskap [ISBN 82-7674-356-0]
Publisert 1999 av Per Halse

Anna

Martin Hovdens søndagstankar i fangebrakka. Forsøk på ein kommentar
Publisert 2023 av Per Halse

Storverk. Melding av Bibelen omsett av Kjell Aril Pollestad 2023
Publisert 2023 av Per Halse

Sunnmørsk salmesong
Publisert 2023 av Per Halse

"Ein solskinsson som strådde ljos". Nordlendingen, Norddals-presten og nynorskmannen Leonhard Næss
Publisert 2023 av Per Halse

Bibelkunnskap og kristendomshistorie. Frå eiga forsking og formidling gjennom tre tiår - med vekt på lokale døme
Publisert 2022 av Per Halse

Kyrkjekaffi med samtale om Fyrebilsbibelen
Publisert 2021 av Anders Aschim, Per Halse, Paul Erik Wirgenes, Ragnhild Jepsen

Fyrebilsbibelen - ein "merkeleg" hundreåring
Publisert 2021 av Per Halse, Anders Aschim

Berte Kanutte Aarflot. Litt om bakgrunn, liv og verk
Publisert 2021 av Per Halse

Nynorskbibelen hundre år. Unge idealistar og ein storstilt dugnad
Publisert 2021 av Per Halse

Rask eller langsam kristning? Brytning mellom gammal og ny tru
Publisert 2021 av Per Halse

Frå Vinje og Blix til Fyrebilsbibelen. Ei soge om korleis nynorsken vart vaksen
Publisert 2021 av Per Halse

Merkelegaste tiltaket i Studentmållaget si soge? Om bakgrunnen for og arbeidet i "Bibelnemndi" 1916 - 1921
Publisert 2021 av Per Halse

Kjært barn - mange namn. Nynorskbibelen 100 år
Publisert 2021 av Per Halse

Ein godt brukande bibel. Førebelsutgåva 1921
Publisert 2021 av Per Halse

Humorist med barnetru
Publisert 2020 av Per Halse

Olav Sande
Publisert 2020 av Per Halse

Ola Nesse
Publisert 2020 av Per Halse

Himmel og hav: Introduksjon til innhaldet i boka
Publisert 2020 av Per Halse

Klaus Høyem
Publisert 2020 av Per Halse

Opplysningstradisjonen frå Sivert Aarflot
Publisert 2020 av Per Halse

Dei første nynorske julesongane
Publisert 2019 av Per Halse

Fortener vid lesarkrins. Apokryfane. Dei deuterokanoniske bøkene i Det gamle testamentet (Bibelselskapet 2018)
Publisert 2019 av Per Halse

Det handlar om å dele. Miljøpreike under Forskingsdagane 2019
Publisert 2019 av Per Halse

Språkleg frigjering. Tale ved festgudsteneste for Blix-salmane
Publisert 2019 av Per Halse

Demokrati og deltaking
Publisert 2019 av Per Halse

No livnar det i lundar. Elias Blix-salmane gjennom 150 år
Publisert 2019 av Per Halse

Jehovas vitne
Publisert 2019 av Per Halse

Nå slukkes tusen bedehus
Publisert 2018 av Per Halse

Ideens ringverknader. Nynorsk kultursentrum 25 år.
Publisert 2018 av Per Halse

Sigurd Muri
Publisert 2018 av Per Halse

Sivert Aklestad
Publisert 2018 av Per Halse

Erik Eggen
Publisert 2018 av Per Halse

Peter Hognestad: Kva ville han med livet?
Publisert 2018 av Per Halse

Karl Straume (1877 - 1968)
Publisert 2017 av Per Halse

"Det hev ei rosa sprunge". Songskatten ved juletid
Publisert 2017 av Per Halse

Sola smiler og bekken brusar. Peter Hognestads liv og verk
Publisert 2017 av Per Halse

Bekkebrus og solsmil. Fornorsking av kyrkjespråket - med særleg vekt på Peter Hognestads innsats
Publisert 2017 av Per Halse

Reformasjon og folkespråk. Frå Luther på Wartburg til Hognestad på Notodden
Publisert 2017 av Per Halse

Reformasjon og folkespråk. Frå Luther på Wartburg til Hognestad på Notodden
Publisert 2017 av Per Halse

Luthersk opplæring til tru og liv
Publisert 2017 av Per Halse

På tur med Peter Hognestad
Publisert 2017 av Per Halse

Sigurd Nesse (1852 - 1955)
Publisert 2017 av Per Halse

Ola E. Fylsvik (1833 - 1908)
Publisert 2017 av Per Halse

"Ein skulde mest tru det var ein Ivar Aasen". Martin Luther og dei språklege følgjene av reformasjonen
Publisert 2017 av Per Halse

Mellomalderlys. Lux illuxit, kristne kvad og salmesong
Publisert 2017 av Per Halse

Johannes Belsheim (1829 - 1909)
Publisert 2017 av Per Halse

Reformasjon og folkespråk
Publisert 2017 av Per Halse

Jakob Bjørlykke (1854 - 1942)
Publisert 2017 av Per Halse

Mons Arset (1866 - 1937)
Publisert 2017 av Per Halse

Norges første målbiskop
Publisert 2016 av Per Halse

Kontroversiell nynorskmann
Publisert 2016 av Per Halse

Peter Hognestad 150 år. Det hev ei rosa sprunge
Publisert 2016 av Per Halse

Peter Hognestad 150 år. Frå Stiklestad til Solheim.
Publisert 2016 av Per Halse

Språkreising frå skuledagane. Nikolaus Gjelsvik gjorde Peter Hognestad til målmann.
Publisert 2016 av Per Halse

Språket skulle opne kyrkja.
Publisert 2016 av Per Halse

Brør under brynja. Arne Garborg og Peter Hognestad.
Publisert 2016 av Per Halse

Olavsjubileet 1930: Kyrkjefest med språkstrid.
Publisert 2016 av Per Halse

Framand i byen. Bergens-biskopen Peter Hognestad.
Publisert 2016 av Per Halse

Mykje meir enn slitne tøfler. Frå Aasens død 1896 til Årets museum 2015.
Publisert 2016 av Per Halse

Kristeleg og menneskeleg. Peter Hognestad og Ungdomsforbundet
Publisert 2016 av Per Halse

"Nynorsken i si høgste og mest adelege form". Salmearbeidet åt Peter Hognestad.
Publisert 2016 av Per Halse

"So forunderleg heimekoselegt". Peter Hognestad og opphavet til studentgudstenestene i Slottskapellet.
Publisert 2016 av Per Halse

"Her held folket gudstenesta". Peter Hognestads folkekyrkjelege ideal.
Publisert 2016 av Per Halse

"Ein biografi av større umfang". Boka om Peter Hognestad.
Publisert 2016 av Per Halse

Språkstrid og heilag fred. Biskop Peter av Bjørgvin.
Publisert 2016 av Per Halse

The Word of God in the Language of the People. The emergence of "Nynorsk" (New Norwegian) Church Language.
Publisert 2016 av Per Halse

Heimesmør frå Jæren og Morgenbladet til duk. Studenten Peter Hognestad - og kva han fekk gjort vidare i livet.
Publisert 2016 av Per Halse

"Godt brukande". Peter Hognestad og Bibelen på norsk.
Publisert 2016 av Per Halse

Peter Hognestad som salmekunstnar
Publisert 2016 av Per Halse

Gode grunnar til å minnast Peter Hognestad
Publisert 2016 av Per Halse

"Inn i dagsens folkeliv med vår kristendom". Peter Hognestad som teolog og norskdomsmann.
Publisert 2016 av Per Halse

Peter Hognestad 150 år. Peter, Johannes og bladet
Publisert 2016 av Per Halse

Peter Hognestad 150 år. Prestemålskeid x 3
Publisert 2016 av Per Halse

Peter Hognestad 150 år. Minnerike palmesøndagar
Publisert 2016 av Per Halse

Peter Hognestad 150 år. Folkespråk til kyrkjebruk
Publisert 2016 av Per Halse

Pionertida for nynorsk kyrkjespråk. Ei tekstsamling. Notat nr. 3/2016. 66s.
Publisert 2016 av Per Halse

Føresetnader for lærarutdanningsmaster i Volda.
Publisert 2015 av Per Halse

Språklege konsekvensar av strukturendringane i UH-sektoren - med vekt på det nynorske.
Publisert 2015 av Per Halse

Gjennomføring og fråfall. Eit høgskuleperspektiv.
Publisert 2015 av Per Halse

Åtte minutt om Anders Hovden. Innleiing til fottur over Hovdeåsen.
Publisert 2015 av Per Halse

"Millom jamningar helst er eg nøgd". Moglege endringar i høgskulestrukturen på Nord-Vestlandet.
Publisert 2015 av Per Halse

Anders Hovden. Kva ville han med livet?
Publisert 2015 av Per Halse

Attende til dansketida?
Publisert 2015 av Per Halse

Enten eller - eller både og?
Publisert 2015 av Per Halse, Bente Ohnstad, Hallgeir Gammelsæter

Rektoralt talt. Tekster og talar 2011-2015. 50s.
Publisert 2015 av Per Halse

Lukkelege som små – og vil halde fram slik
Publisert 2015 av Kjetil K. Haugen, Per Halse, Berit Susanne Kjølås

Sentralisering av kunnskap
Publisert 2015 av Bente Ohnstad, Hallgeir Gammelsæter, Per Halse

Frå stavkyrkje til moderne langkyrkje. Perspektiv på 150-års-markeringa for Ørsta kyrkje
Publisert 2014 av Per Halse

Campusutvikling og strukturdebatt. Aktuelle utfordringar for Høgskulen i Volda
Publisert 2014 av Per Halse

Frå latin og norrønt via dansk til nynorsk. Litt om språket i Ørsta-kyrkja gjennom hundreåra
Publisert 2014 av Per Halse

Ho ser ut som ei kyrkje. Ørsta-kyrkja og andre norske bygdekyrkjer
Publisert 2014 av Per Halse

"Sligt byder man Hovedstaden!" Rabalder rundt jubileumspreike på landsmål i 1914
Publisert 2014 av Per Halse

Forteljingar, preiker og salmar. Om innhaldet i dei fyrste årgangane av Stille Stunder
Publisert 2014 av Per Halse

"Aandsnæring i sit eiget Maalføre". Skipinga av Stille Stunder i 1889
Publisert 2014 av Per Halse

I riktig ende?
Publisert 2014 av Hallgeir Gammelsæter, Per Halse, Marianne Synnes

"Me syngja skal den nye song". Fornorskinga av salmeskatten 30s.
Publisert 2013 av Anders Aschim, Elizabeth Oltedal, Per Halse, Ketil Grøtting, Henny Marie Koppen, Svein Hunnes, Jan Inge Sørbø, Birger Løvlie

Diktarpresten Anders Hovden
Publisert 2013 av Per Halse

Sledekøyring og kollsigling. Kjærleik og død, språk og religion
Publisert 2013 av Per Halse

Voldapresten Johannes Barstad som målmann og salmediktar
Publisert 2013 av Per Halse

"I denne Verdens Møisomhed / En Vandringsmand jeg er". Ivar Aasen og det religiøse språket
Publisert 2013 av Per Halse

Høgskulen i Volda hyllar nynorskens far. Ivar Aasen 200 år
Publisert 2013 av Per Halse

Eit livsverk bore av tru. Ivar Aasen 200 år
Publisert 2013 av Per Halse

"Ei Von i Barm". Kor religiøs var Ivar Aasen?
Publisert 2013 av Per Halse

"den som frelste, da verst det kneb, det var nok den lille der". Tale på kyrkjebakken 17. mai
Publisert 2013 av Per Halse

Godt høgskulesamarbeid i Møre og Romsdal
Publisert 2013 av Per Halse

Frykta meir gudløyse med nynorsk i kyrkja
Publisert 2013 av Per Halse

"Grundloven hænger i Bondens stue". Språkstrid på rim vinteren 1867/1868
Publisert 2013 av Per Halse

"Nylig der kom os et Rimbrev i Hænde". Diktarisk målstrid for 145 år sidan
Publisert 2012 av Per Halse

Arnhild Skre: Hulda Garborg. Nasjonal strateg (2011) og Ingeborg Solbrekken: Kors og kårde. Marta Steinsviks liv og virke 1877-1950 (2012)
Publisert 2012 av Per Halse

Gudsord og/eller menneskeord? Om bibelsyn og tolkingsspørsmål
Publisert 2012 av Per Halse

Studiestart og utfordringar for regionen. StudiebygdA Volda
Publisert 2012 av Per Halse

Korleis forstå Bibelen. Om tolking og bruk av tekstene
Publisert 2012 av Per Halse

Høgskulen i Volda - i går, i dag, i morgon
Publisert 2012 av Per Halse

Sunnmørske salmestridar. Glimt frå då Blix-salmane vart kjempa inn i kyrkja
Publisert 2011 av Per Halse

Bibelomsetjing til nynorsk - i 1880-åra og på 2000-talet
Publisert 2011 av Per Halse

Kva med studiestaden Volda?
Publisert 2011 av Per Halse

Opne møte mellom kyrkje og samfunnsliv. Volda og Ørsta kyrkjeakademi 1986 - 2011
Publisert 2011 av Per Halse

Kom ihau aa halt hehlja om synda-an. Trønderane var pionerar for religiøst landsmål
Publisert 2011 av Per Halse

Heilage ord i simpelt språk?
Publisert 2011 av Per Halse

Guds folk og folkets Gud ...
Publisert 2011 av Per Halse, Arne Redse, Asbjørn Simonnes, Per Magne Aadnanes

Salmediktaren og omsetjaren Anders Hovden
Publisert 2010 av Per Halse

- en aaben og kraftig antipietistisk Retning" : 150 år sidan Anders Hovden vart fødd
Publisert 2010 av Per Halse

Klokkardansk eller folkeleg norsk? : då landsmålet vart kjempa inn i kyrkja
Publisert 2010 av Per Halse

Statskyrkja sikra landsmål
Publisert 2010 av Per Halse

Religionsfaget i norsk skule sett i eit danningsperspektiv - frå allmugeskule til RLE
Publisert 2009 av Per Halse

Soga om Prestemållaget
Publisert 2009 av Per Halse

Geistleg bruk av folkeleg norsk
Publisert 2009 av Per Halse

Bokmelding: "I dialog. Norske kyrkjeakademi 1956-2006" av Hallgeir Elstad
Publisert 2009 av Per Halse

Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859-1908 594s.
Publisert 2009 av Per Halse
Publisher: Unipub forlag

Wexelsen, V.A
Publisert 2009 av Per Halse

Stille Stunder
Publisert 2009 av Per Halse

Folkehøgskule
Publisert 2009 av Per Halse

Austlid, Andreas
Publisert 2009 av Per Halse

Janson, Kristofer
Publisert 2009 av Per Halse

Belsheim, Johannes
Publisert 2009 av Per Halse

Sunnnmørsguten som vart sørlandsbisp
Publisert 2008 av Per Halse

Barstad, Johannes
Publisert 2007 av Per Halse

Mortensson, Ivar
Publisert 2007 av Per Halse

Country and church of Norway. A brief presentation
Publisert 2007 av Per Halse

Profet på heimstaden? Nokre sider or soga om Johannes Barstad og prestetida hans i Volda
Publisert 2007 av Per Halse

Ny bibel utan læresveinar og kyrkjelydar? : ei kritisk vurdering av det nynorske NT 2005
Publisert 2007 av Per Halse

Fedranna kirkja i Føroya tjoð : biletkåseri frå ei kvitsunnferd
Publisert 2007 av Per Halse

Frå Berte Kanutte til Marie Lovise : glimt frå sunnmørsk kristendom gjennom to hundreår
Publisert 2007 av Per Halse

"Eg og hever skrivit Salmer". Dei første landsmålssalmane
Publisert 2006 av Per Halse

Det religiøse språket frå Ivar Aasen til i dag Føredrag for eldreuniversitetet i Volda
Publisert 2006 av Per Halse

Stemnestove eller synagoge? Problemstillingar i tidleg nynorsk bibelmål Føredrag i nettverksmøte for nynorskforskarar
Publisert 2005 av Per Halse

Blir det nye bibelspråket for nytt? Innleiing til panelsamtale om bibelomsetjing under dei nynorske festspela 2005
Publisert 2005 av Per Halse

Høgtidsspråk og folkemål; Norsk bibelomsetjing - med særleg fokus på fadervår
Publisert 2005 av Per Halse

Anders Hovden heldt fyrste nynorskpreika i Ørsta kyrkje
Publisert 2004 av Per Halse

Biskopen var både fender og rekkverk. Ny stor biografi om Bernt Støylen
Publisert 2004 av Per Halse

Kristne symbol - med særleg vekt på utsmykkinga i Syvde kyrkje
Publisert 2004 av Per Halse

Bibelen på nynorsk - med hovudfokus på pionertida i siste halvdel av 1800-talet
Publisert 2004 av Per Halse

Verdsvidt venskap i Skottland
Publisert 2003 av Per Halse

Helgespråk eller kvardagsmål? Spenningar rundt dei første bibelomsetjingane til landsmål
Publisert 2003 av Per Halse

Dei aller første salmane på nynorsk
Publisert 2002 av Per Halse

Glitrande grøne gran Litt om juletreet si historie
Publisert 2001 av Per Halse

Fornying av Bibelen "... ikke lempes for meget efter en skjødesløs og forfusket Hverdagstale"
Publisert 2001 av Per Halse

Frå "Fader vår" til "Vår Far" eller "Far vår"
Publisert 2001 av Per Halse

Framveksten av det nynorske kyrkjespråket. Prosjektskisse med litteraturliste og grovdisposisjon
Publisert 2001 av Per Halse

Då kyrkja valde kurs - eller brotna - eller "druknede heldigivs"? Om vurderingar i kyrkjehistoriske arbeid - med norsk reform sjonshistorie som døme
Publisert 2001 av Per Halse

Ivar Welle - presten som var oppkalla etter Ivar Aasen
Publisert 2000 av Per Halse

Omsetjingar av Bibelen : Ved reformasjonsbibelen si "heimkome" til Hjørundfjord kyrkje
Publisert 2000 av Per Halse

Kubbestolen min eg sit i so godt : eit føredrag om pietismen, det frilynte og folkehøgskulane -
Publisert 1998 av Per Halse