Profile picture for user bergemr

Randi Bergem

Dosent

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016 [ISBN 9788215027722] 274s.
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik
Publisher: Universitetsforlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Medverknad i lokalt folkehelsearbeid
Publisert 2020 av Randi Bergem

Sosialarbeidaren på Vestlandet og vurdering av rammevilkår
Publisert 2019 av Randi Bergem, Vidar Kjetil Myklebust

Evidence-based practice in social work: perceptions and attitudes among Norwegian social workers
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland, Randi Bergem, Vidar Kjetil Myklebust

Kva rolle spelar verdiar i samordning av det bustadsosiale arbeidet i kommunane?
Publisert 2016 av Else Ragni Yttredal, Randi Bergem, Susanne Moen Ouff

Mellomlederes vurdering av kompetansebehov i sykepleie etter samhandlingsreformen
Publisert 2016 av Britt Valderhaug Tyrholm, Marit Kvangarsnes, Randi Bergem

Posisjonering og avgrensing
Publisert 2015 av Roar Amdam, Randi Bergem

Higher education entrance exam or craft certificate for disadvantaged adolescents
Publisert 2003 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Karl Johan Skårbrevik

Anna

Samhandlingskompetanse i kollaborative prosessar
Publisert 2023 av Roar Amdam, Randi Bergem

Korleis lykkast med partnarskap mellom verksemder i offentleg og privat sektor?
Publisert 2023 av Randi Bergem, Roar Amdam

Partnarskap, samarbeid og medverknad i lokal kompetanseutvikling
Publisert 2023 av Randi Bergem

Berekraftige helse- og omsorgstenester
Publisert 2023 av Randi Bergem

Strategisk samarbeid Volda og Ørsta kommunar. Berekraft i helse- og omsorgstenestene 12s.
Publisert 2023 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Strategisk samarbeid Volda og Ørsta kommunar. Folkehelse i livsløpsperspektiv 11s.
Publisert 2023 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Planlegging for folkehelse
Publisert 2022 av Randi Bergem

Strategisk samarbeid Volda og Ørsta kommunar. Folkevalde – roller og ansvar. Innbyggarmedverknad 9s.
Publisert 2022 av Randi Bergem, Bjarte Folkestad

Planlegging for folkehelse. Samtale mellom Geirmund Dvergsdal, kommunalsjef samfunnsutvikling, Stryn kommune, Gro Bårdseth og Randi Bergem, Høgskulen i Volda
Publisert 2022 av Gro Anita Bårdseth, Randi Bergem

Utviklinga i det lokale og regionale folkehelsearbeidet 2012-2022
Publisert 2022 av Randi Bergem

Brukarmedverknad i forskingsprosjekt
Publisert 2022 av Randi Bergem

Perspektiv på medverknad
Publisert 2021 av Randi Bergem

Volda og Ørsta som region og lokalsamfunn - Nokre perspektiv på strategisk samarbeid mellom kommunane Volda og Ørsta 8s.
Publisert 2021 av Finn Ove Båtevik, Bjarte Folkestad, Gro Anita Bårdseth, Randi Bergem
Publisher: Høgskulen i Volda

Folkehelsearbeidet - Frå sjukdomforebygging til berekraftig samfunnsutvikling
Publisert 2021 av Randi Bergem

Erfaringsbasert kunnskap - lokalt folkehelsearbeid
Publisert 2021 av Randi Bergem

Satsing på helseleiing i fylket
Publisert 2020 av Bergljot Landstad, Øyvind Bakke, Gunnar Bendixen, Svanhild Margrethe Arentz Schønberg, Randi Bergem, Kari Elisabeth Bachmann

Det satses på helseledelse i Møre og Romsdal
Publisert 2020 av Bergljot Landstad, Øyvind Bakke, Gunnar Bendixen, Randi Bergem, Kari Elisabeth Bachmann, Else Britt Ervik

Leve heile livet
Publisert 2020 av Randi Bergem

Medverknad i lokalt folkehelsearbeid
Publisert 2020 av Randi Bergem

Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?
Publisert 2020 av Randi Bergem

Innbyggarmedverknad
Publisert 2020 av Randi Bergem

Lokalt folkehelsearbeid og medverknadsperspektiv
Publisert 2020 av Randi Bergem

Trivsel og nærmiljø
Publisert 2020 av Randi Bergem

Interkommunalt samarbeid om kommunal folkehelseoversikt. Sluttrapport. 12s.
Publisert 2020 av Gro Anita Bårdseth, Randi Bergem
Publisher: Høgskulen i Volda

Utdanning og forsking ved Høgskulen i Volda
Publisert 2020 av Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttevaluering, hovudfunn og tilrådingar. (Kortversjon) [ISBN 978-82-7661-352-0] 18s.
Publisert 2019 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljøprosjektet - Nasjonal evaluering Avsluttingskonferanse for Nærmiljøprosjektet i Finnmark
Publisert 2019 av Silje Louise Dahl, Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttrapport frå evaluering av prosjektet Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 84s.
Publisert 2019 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Kven bør vere med i arbeidet med folkehelseoversikta?
Publisert 2019 av Randi Bergem

Helsefremmande nærmiljø og lokalsamfunn. Evaluering av Nærmiljøprosjektet i Møre og Romsdal [ISBN 978-82-7661-345-2] 33s.
Publisert 2019 av Randi Bergem

Oversikt over folkehelsa, og kopling mot planar og tiltak
Publisert 2019 av Randi Bergem

Medverknad-kunnskap-handling
Publisert 2019 av Randi Bergem

Korleis bruke kvantitative og kvalitative data saman?
Publisert 2019 av Randi Bergem

Kommunal folkehelseoversikt i Ørsta kommune. Kartlegging av status når det gjeld bruk av og oppfatningar om folkehelseoversikta. 29s.
Publisert 2019 av Randi Bergem, Gro Anita Bårdseth, Ellen Madssen Andenes

Frå medverknad til kunnskap og handling
Publisert 2019 av Randi Bergem

Nærmiljøprosjektet - erfaringar inn i folkehelseprogrammet
Publisert 2018 av Randi Bergem

Samskaping
Publisert 2018 av Randi Bergem

Lokaldemokratiet i kunnskapsgrunnlaget
Publisert 2018 av Randi Bergem

Lokalt folkehelsearbeid og samfunnsutvikling
Publisert 2018 av Randi Bergem

Evaluering av Nærmiljøprosjektet
Publisert 2018 av Randi Bergem

Samfunnsplanlegging og folkehelse. Samklang eller dissonans?
Publisert 2018 av Randi Bergem

Samarbeid om kompetansebygging
Publisert 2018 av Randi Bergem

Kommunen sine roller i samskaping
Publisert 2018 av Randi Bergem

Nærmiljøarbeid og samskaping
Publisert 2018 av Randi Bergem

Planlegging som forankring
Publisert 2018 av Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport 2 frå evalueringa av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse [ISBN 978-82-7661-334-6] 30s.
Publisert 2018 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg
Publisher: Høgskulen i Volda

Samskaping
Publisert 2018 av Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. 20s.
Publisert 2018 av Randi Bergem, Roar Amdam, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg
Publisher: Høgskulen i Volda

Forankring gjennom samarbeid på tvers
Publisert 2018 av Randi Bergem

Systematisering og bearbeiding av kvalitative data
Publisert 2018 av Randi Bergem

Utdanningsinstitusjonar si rolle i samarbeidet med kommunar og fylkeskommunar
Publisert 2017 av Randi Bergem

Frå kunnskap til planar og handling
Publisert 2017 av Randi Bergem

Skulestruktur i Sande kommune i Møre og Romsdal. Dokumentasjon frå spørjeundersøking blant ungdomar og foreldre i Sande kommune. 37s.
Publisert 2017 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Personvern og FOU
Publisert 2017 av Randi Bergem

Status og vegen vidare i nærmiljøprosjektet.
Publisert 2017 av Randi Bergem

Verdiar i bustadsosialt arbeid
Publisert 2017 av Randi Bergem

Informasjonsformidling for en flerkulturell svangerskapsomsorg 40s.
Publisert 2017 av Marte Fanneløb Giskeødegård, Randi Bergem

Frå kunnskap til handling
Publisert 2017 av Randi Bergem

Helsefremming og førebyggande arbeid i eit leverkårsperspektiv
Publisert 2017 av Randi Bergem

Status og utfordringar i prosjektet Kartlegging av nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Publisert 2017 av Randi Bergem

Utfordringar - Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Publisert 2017 av Randi Bergem

Medverknad - barn og unge
Publisert 2017 av Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn for betre folkehelse
Publisert 2017 av Randi Bergem

Lokalsamfunn og folkehelse
Publisert 2016 av Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Publisert 2016 av Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse - Samfunnutvikling, medverknad og prosessleiing
Publisert 2016 av Randi Bergem

Offentleg sektor i endring: Perspektiv på innovasjon, utviklingsarbeid og læring
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Evidence based practice in social work. Perception and attitudes among Norwegian social workers
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust, Randi Bergem

Offentleg sektor i endring
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Medverknad i plan- og prosessarbeid
Publisert 2016 av Randi Bergem

Offentleg sektor i endring
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Kommunereform og folkehelsearbeid
Publisert 2016 av Randi Bergem

Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid
Publisert 2016 av Randi Bergem

Folkehelse og lokalt politisk ansvar
Publisert 2016 av Randi Bergem

Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i regionalt folkehelsearbeid [ISBN 978-82-7692-350-6]
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen, Asbjørn Kårstein, Randi Bergem

Samhandling og folkehelse
Publisert 2015 av Randi Bergem

Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. [ISBN 978-82-7692-349-0] 42s.
Publisert 2015 av Randi Bergem, Kari Elisabeth Bachmann, Lars Julius Halvorsen, Guri Kaurstad Skrove, Else Ragni Yttredal

Sosialarbeidaren på vestlandet
Publisert 2015 av Randi Bergem

Sosial ulikskap i helse
Publisert 2015 av Randi Bergem

Evaluering av "Karriere Sogn og Fjordane". Ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike aktørar har med karrieresentra i Sogn og Fjordane [ISBN 978-82-7692-344-5] 42s.
Publisert 2015 av Gro Marit Grimsrud, Lars Julius Halvorsen, Randi Bergem

Samansette problem. Unge utanfor - Unge på kanten
Publisert 2014 av Randi Bergem

Helse og omsorg i planlegginga. Samtale mellom Randi Bergem og kommunalsjef Marit Botnen, Ulstein kommune. Http
Publisert 2014 av Randi Bergem

Frivillig sektor si rolle i planlegging og samfunnsutvikling. Http
Publisert 2014 av Randi Bergem

Mot ein modell for verdibasert matriseleiing. Erfaringar frå arbeid knytt til koordinering av bustadsosialt arbeid i kommunane 44s.
Publisert 2014 av Else Ragni Yttredal, Randi Bergem, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff

Eit spørsmål om verdiar, tillit og fleksibilitet. Samordning av bustadsosiale tenester for menneske med samtidig rusliding og psykisk liding. [ISBN 978-82-7692-337-7] 65s.
Publisert 2014 av Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff, Randi Bergem

Eit heilskapleg tilbod. Evaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved Brisk kompetasesenter [ISBN 978-82-7692-332-2] 21s.
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik, Anne Natvig, Gunnvor Bakke, Randi Bergem

JordmoraHeim - presentasjon av resultat
Publisert 2013 av Randi Bergem

Eit viktig tilbod til familiane
Publisert 2013 av Randi Bergem

JordmoraHeim - godt folkehelsearbeid
Publisert 2013 av Randi Bergem

Evaluering av prosjektet JordmoraHeim
Publisert 2013 av Randi Bergem

Slutt på hjemmebesøk for jordmødre
Publisert 2013 av Randi Bergem

Tryggare med jordmora heim
Publisert 2013 av Randi Bergem

JordmoraHeim - mødrene sine erfaringar [ISBN 978-82-7692-331-5] 27s.
Publisert 2013 av Randi Bergem, Gunnvor Bakke

Kva skal eg bli? Evaluering av Karrieredagane i Møre og Romsdal 29s.
Publisert 2012 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Marte Hanche-Olsen

Forsker fram bedre tjenester
Publisert 2012 av Randi Bergem

Fundamentet er lagt. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport II [ISBN 978-82-7692-318-6] 55s.
Publisert 2012 av Randi Bergem, Else Ragni Yttredal, Marte Hanche-Olsen

Øving gjer meister. Erfaringar med prosjektet med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring 20s.
Publisert 2011 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007 - 2010 [ISBN 978-82-7692-303-2] 19s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Marte Hanche-Olsen, Susanne Moen Ouff, Unni Aarflot, Hege Hofstad, Marit Kristine Helgesen, Guri-Mette Vestby

Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2010 [ISBN 978-82-7692-308-7] 51s.
Publisert 2010 av Marte Hanche-Olsen, Else Ragni Yttredal, Randi Bergem, Susanne Moen Ouff

Med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring. Ei kartlegging ved Ulstein vidaregåande skule [ISBN 978-82-7692-305-6] 27s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Sluttrapport 85s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Susanne Moen Ouff, Unni Aarflot, Marte Hanche-Olsen, Guri-Mette Vestby, Hege Hofstad, Marit Kristine Helgesen

Boligsosialt utviklingsprogram - forankring av arbeidet med handlingsplan 9s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Marte Hanche-Olsen, Susanne Moen Ouff

Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk. Evaluering av eit prosjekt ved Volda ungdomsskole [ISBN 978‐82‐7692‐307‐0] 41s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Sjølvhjelp i brukarmedverknad. Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp - kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming 20s.
Publisert 2008 av Randi Bergem

Ein resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald [ISBN 978-82-7692-289-9] 177s.
Publisert 2008 av Finn Ove Båtevik, Anders Tønnesen, Johan Barstad, Randi Bergem, Inni Iren Aarflot

Ein resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald. Kortversjon [ISBN 978-82-7692-290-5] 30s.
Publisert 2008 av Finn Ove Båtevik, Anders Tønnesen, Johan Barstad, Randi Bergem, Inni Iren Aarflot

Kriterium for evaluering av partnerskap og planlegging i kommunalt folkehelsearbeid [ISBN 9788276922875] 70s.
Publisert 2008 av Roar Amdam, Randi Bergem

Evaluering av studieemnet Helsepedagogikk for farmasøytar 15s.
Publisert 2007 av Randi Bergem

Frivillig og offentleg samarbeid. Ei oppsummering av studentane sine erfaringar med studiet 11s.
Publisert 2007 av Randi Bergem

Nærmiljøutvikling. Evaluering av eit studieemne i studiet Frivilleg og offentleg 15s.
Publisert 2007 av Randi Bergem

Prosessamtalen og nettverksbygging. Evaluering av eit studieemne i kurset Frivillig og offentleg 17s.
Publisert 2006 av Randi Bergem

Prosjekt- og informasjonsarbeid. Evaluering av eit studieemne i kurset Frivillig og offentleg 18s.
Publisert 2006 av Randi Bergem

Tidleg oppstart med nye læreplanar : kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing [ISBN 8276922597] 93s.
Publisert 2006 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Elisabeth Bachmann, Marit Kvangarsnes

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid. Evaluering av eit studieemne 15s.
Publisert 2005 av Randi Bergem

Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak [ISBN 8276922112] 121s.
Publisert 2004 av Randi Bergem, Grethe Mattland Olsen, Brynhild Solvang

Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak : kortversjon [ISBN 8276922120] 25s.
Publisert 2004 av Randi Bergem, Grethe Mattland Olsen, Brynhild Solvang

Marginalization and Social Exclusion : Conference Report [ISBN 8276921981] 125s.
Publisert 2003 av Kåre Heggen, Randi Bergem, Reidun Høydal, Rune Kvalsund, Jon Olav Myklebust

Studie- eller yrkeskompetanse for fleire? : kortversjon av sluttrapporten frå prosjektet "Mot studie- og yrkeskompetanse for ungdom med funksjonshemming" [ISBN 8276921760] 35s.
Publisert 2001 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Karl Johan Skårbrevik

Studie- eller yrkeskompetanse for fleire? : sluttrapport frå prosjektet "Mot studie- og yrkeskompetanse for ungdom med funksjonshemming" [ISBN 8276921752] 154s.
Publisert 2001 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Karl Johan Skårbrevik

Studie- eller yrkeskompetanse for fleire? : overgangar i vidaregåande opplæring : fjerde delrapport [ISBN 82-7692-159-0] 49s.
Publisert 2000 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Karl Johan Skårbrevik

Studie- eller yrkeskompetanse for fleire? : tilretteleggingstiltak for elevar og lærlingar : tredje delrapport [ISBN 82-7692-149-3] 67s.
Publisert 2000 av Karl Johan Skårbrevik, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik