Profile picture for user AlfRoger

Alf Roger Djupvik

Dosent

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Organisert velferd. Organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar. 3. utgåva. [ISBN 978-82-521-8936-0] 278s.
Publisert 2016 av Alf Roger Djupvik, Magne Eikås
Publisher: Det Norske Samlaget

Organisert Velferd : Organisasjonskunnskap for Helse- og sosialarbeidarar [ISBN 9788252176490] 247s.
Publisert 2010 av Alf Roger Djupvik, Magne Eikås
Publisher: Det Norske Samlaget

Organisert Velferd : organisasjonskunnskap for sosionom-, barnevern- og vernepleiarstudiet [ISBN 8252159311] 236s.
Publisert 2002 av Alf Roger Djupvik, Magne Eikås
Publisher: Det Norske Samlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

New public management and practitioner autonomy in children’s services in Norway and Wales: views from the frontline
Publisert 2019 av Alf Roger Djupvik, Andrew Pithouse, Vidar Kjetil Myklebust, Alyson Rees, Charlotte Brookfield, Tor Johan Ekeland

Understanding social work-force satisfaction
Publisert 2019 av Andrew Pithouse, Alyson Rees, Charlotte Brookfield, Alf Roger Djupvik

Sosialarbeidarar og skjøn - fagleg fridom i yrkesutøvinga?
Publisert 2018 av Alf Roger Djupvik, Magne Eikås, Svein Erik Tuastad

Anna

Vi trenger en effektiv språk- og arbeidspraksis for innvandrere
Publisert 2020 av Alf Roger Djupvik, Erlend Walseth, Gunnar Stig Andenes, Paul Bø, Marianne Solheim

Changing Times for Social Work? A Tale of Two Countries - Norway and Wales
Publisert 2018 av Alf Roger Djupvik, Vidar Kjetil Myklebust, Tor Johan Ekeland, Andy Pithouse, Charlotte Brookfield, Alyson Rees

Coordinating the Welfare State
Publisert 2014 av Alf Roger Djupvik

Forskerblikk på NAV (foredrag knytt til eige dr.gradsprosjekt for tilsette ved NAV Møre og Romsdal).
Publisert 2013 av Alf Roger Djupvik

Activation, individualization and coordination: challenges related to the New Employment and Welfare Administration (NAV) in Norway
Publisert 2012 av Alf Roger Djupvik

"What are the strengths and weaknesses of street level bureaucracy theory?".
Publisert 2012 av Alf Roger Djupvik

From Policy to Practice: A study of Street-level bureaucracy and young clients in two rural communities
Publisert 2012 av Alf Roger Djupvik

From Policy to Practice: A study of Street-level bureaucracy and young clients in two rural communities [ISBN 9788230820841]
Publisert 2012 av Alf Roger Djupvik

Rammer for skjønsutøving. Rammefaktorar og skjøn - er det ein samanheng?
Publisert 2011 av Alf Roger Djupvik

Om vilkåra for yrkesutøving : bakkebyråkratar under press?
Publisert 2009 av Alf Roger Djupvik

”Stigmatisation of young welfare users”.
Publisert 2006 av Alf Roger Djupvik

Stigma, Small Communities & Local Welfare Bureaucracies 16s.
Publisert 2004 av Alf Roger Djupvik

Organisasjon og stigma : vitskapsteoretisk essay 33s.
Publisert 2004 av Alf Roger Djupvik

Velferdsstatens ungdomsroller : statleg definerte - lokalt konstruerte [ISBN 8276922007] 171s.
Publisert 2003 av Kåre Heggen, Alf Roger Djupvik, Gunnar Jørgensen, Gunnar Jørgensen

Youth and marginalisation in rural areas of Norway
Publisert 2002 av Alf Roger Djupvik

Stigma, small communities & local welfare bureaucracies
Publisert 2002 av Alf Roger Djupvik

Meldingar til barnevernet: hemsko eller utfordring for det tverrfaglege samarbeidet med barn og unge i kommunen?
Publisert 2002 av Hallgerd Conradi, Alf Roger Djupvik

Berre å melde ...? : presentasjon av forskingsprosjekt
Publisert 2002 av Alf Roger Djupvik, Hallgerd Conradi

Barnevernprosjektet : kommuneanalyse for Giske [ISBN 8276611575] 75s.
Publisert 2002 av Hallgerd Conradi, Alf Roger Djupvik

Barnevern i småk kommuner "Bare å melde ?" Om meldinger til barnevernet
Publisert 2001 av Alf Roger Djupvik

Stigma og sosiale tenester 30s.
Publisert 2001 av Alf Roger Djupvik

"Berre å melde...?" : samarbeid mellom barnevernet og andre offentlege instansar i kommunane Haram, Stranda, Sykkylven og Sula [ISBN 8276611559] 116s.
Publisert 2001 av Hallgerd Conradi, Alf Roger Djupvik, Jørund Knardal

"Bare å melde ?" : om det problematiske tilhøvet mellom barnevernet og andre offentlege instansar i forhold til meldingsinsti uttet
Publisert 2001 av Alf Roger Djupvik, Hallgerd Conradi

Studentundersøkinga ved Høgskulen i Volda hausten 1999 [ISBN 82-7661-111-7] 37s.
Publisert 2000 av Alf Roger Djupvik, Edelgard Budde, Lars Jørgen Vik

"Scott på norsk" 46s.
Publisert 1999 av Alf Roger Djupvik

Barnevernsdebatt: Se til Trondheim!
Publisert 1999 av Alf Roger Djupvik, Hallgerd Conradi

Barnevernsamarbeid i utakt
Publisert 1998 av Hallgerd Conradi, Alf Roger Djupvik

Tiltaksorganisering og rolleutøving. [ISBN 82-466-0013-3] 466s.
Publisert 1996 av Alf Roger Djupvik

Regional development and organisation design 16s.
Publisert 1996 av Alf Roger Djupvik

Frifylka som regionale utviklingsorgan: forholdet mellom frifylka Aust-Agder og Nordland og kommunenivået. (medforfattar: Jarle Brekke) 107s.
Publisert 1992 av Alf Roger Djupvik, Jørgen Amdam

"Objektivitet og verdival i anvendt samfunnsforsking" Paperpresentasjon - del av notatet "Forsking og samfunn, Fjorten innlegg. (Møreforsking notat 92/8).
Publisert 1992 av Alf Roger Djupvik

Frifylkeforsøka og det lokale nivået. Ei empirisk undersøking av kommunar og lokal statsforvaltnings integrasjon i frifylkeforsøka i Aust-Agder og Nordland. (Arbeidsrapport V 9214). 123s.
Publisert 1992 av Alf Roger Djupvik

Kystutvikling i frifylke. Evaluering av kystutviklingsfonda i Aust-Agder, Nordland, Nord-Trøndelag og Finnmark.(Arbeidsrapport V 9215). 209s.
Publisert 1992 av Alf Roger Djupvik

"Meiningar om mangt": intervjugransking av aktørane i frifylkeforsøka i Aust-Agder og Nordland. 107s.
Publisert 1991 av Jørgen Amdam, Alf Roger Djupvik, Anne Karin Ødegård

Evaluering av en integrasjonsprosess. Evaluering av frifylkeforsøk innen næringsutvikling i Aust-Agder, Hedmark og Nordland.(Arbeidsrapport V 9101). 118s.
Publisert 1991 av Jørgen Amdam, Alf Roger Djupvik, Åge Mariussen, Anne Karin Ødegård

Når alt endrast samstundes. Styrt endring i ei omskiftande verd. (Arbeidsrapport V 9102). 129s.
Publisert 1991 av Alf Roger Djupvik

Samla oppvekstmiljø for barn og unge. En evaluering av oppvekstforsøket i Rindal frikommune. 84s.
Publisert 1991 av Alf Roger Djupvik, Ole Petter Askheim

"Mellom målgrupper og styresmakter". Eit problemnotat om forholdet mellom målgrupperetting og mottakarorientering/mottakaransvar - to sentralse retningsliner i norsk utviklingshjelp til land i den tredje verda. Notat 3/91 Møreforsking Volda. (Notat skrive på oppdrag av Christian Michelsens Institutt, Bergen). 80s.
Publisert 1991 av Alf Roger Djupvik

"Byråkrater på flyttefot". Noen konsekvenser av personaldemografiske prosesser i NORAD (basert på deler av hovedfagsoppgave). Notat 4/1990. Statsbyggingsprosjektet. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 20s.
Publisert 1990 av Alf Roger Djupvik

Den norske bistandsforvaltninga. Ei studie av faktorer som påverker evna til å nå målet om fattigdomsorientering. (Klausulert). 234s.
Publisert 1988 av Alf Roger Djupvik