Profile picture for user busetkar

Kari Leikanger Buset

Høgskulelektor

Institutt for pedagogikk

UTDANNING

Mastergrad i skuleleiing, NTNU 2018
Tittel: Korleis kan reflekssjonsskriving bidra til kunnskapsutvikling i skulen?
Ein studie av refleksjonsskriving i team - implikasjonar for leiing.

HPE202, Tilbakemelding på fagtekst, Høgskulen i Volda, 2017 

Rettleiings- og mentorutdanning, Høgskulen i Volda, 2014

Skuleleiing, modul 1, Høgskulen i Volda, 2010

Matematikk 1 og 2, Høgskulen i Volda, 1994

Lærarutdanning, Volda lærarhøgskule, 1984

ANSVARSOMRÅDE

Desentralisert kompetanseutvikling - DeKomp (fagleg ansvar)

Lærarutdanningsskular (prosjektkoordinator)

HVO sin kontaktperson i NordPlus-samarbeidet retta mot undervisning og læring

UNDERVISNING

Profesjonsetikk og profesjonsutvikling

Lærarrolla i utvikling

PÅGÅANDE FORSKINGSPROSJEKT

Skolens innsatsteam mot mobbing (Høgskulen i Volda i samarbeid med Møreforsking)

FAGLEGE INTERESSER

Skulebasert kompetanseutvikling

Kunnskapsutvikling i skulen

Skulen som lærande organisasjon

Utvikle forholdet mellom teori og praksis, aksjonslæring

Læringsleiing, samskapt læring, skuleleiing

Refleksjonsskriving som verktøy i kunnskapsutvikling

Bakgrunn

Arbeidserfaring

Prosjektansvar lærarutdanningsskular HVO (2018-2020)

Har delteke som prosessrettleiar i skulebasert kompetanseutvikling i 30 kommunar i Møre og Romsdal

Prosjektstilling Ungdomstrinn i utvikling ved Høgskulen i Volda (2015 - 2017)

Skulefagleg rådgjevar i Ørsta kommune (2011 - 2014)

Rektor og inspektør ved Ørsta ungdomsskule (2006 - 2012)

Lærar i grunnskulen (Vartdal skule i Ørsta kommune 1984 - 2006)

Andre oppgåver

Ressursperson ved Matematikksenteret

Medlem i styringsgruppa for matematikksatsinga Løfte i lag 2003 - 2006. Regional satsing i samarbeid med Matematikksenteret og Høgskulen i Volda. 

Kommunal ressursperson i dei nasjonale satsingane Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling

Oppmannsansvar (Møre og Romsdal /Sogn og Fjordane 1997 - 2008) ved avgangsprøva i matematikk for grunnskulen.

Klubbleiar og tillitsvald i Norsk lærarlag og Utdanningsforbundet (1999-2005)

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Skolens innsatsteam mot mobbing. Sluttrapport for følgeforsking av implementeringen av Skolens innsatsteam mot mobbing i Møre og Romsdal. [ISBN 978-82-7830-335-1] 109s.
Publisert 2020 av Kari Elisabeth Bachmann, Bjørn Greger Bergem, Kari Leikanger Buset, Anne Randi Fagerlid Festøy, Gøril Groven, Peder Haug, Tonje Hungnes, Jorunn Rødal

Partnarskap - Erfaring så langt med samarbeid om lærarutdanningsskular
Publisert 2019 av Kari Leikanger Buset

Vegen mot partnarskap- muligheiter og utfordringar
Publisert 2019 av Kari Leikanger Buset

Om ny overordna del av læreplanen Frå «fagfornyelse» til «fagfornøyelse»?
Publisert 2019 av Kari Leikanger Buset

School leaders´contribution to knowledge production, in the tension between management, structure and process
Publisert 2019 av Kari Leikanger Buset

"Det er strukturane som skaper tryggleik". Om leiing av skulebasert kunnskapsutvikling i spenningsfeltet mellom styring, struktur og prosess
Publisert 2019 av Kari Leikanger Buset

Tre omdreiingar - utviklingsstrategi med refleksjonsnotat som verktøy
Publisert 2017 av Arve Fiskerstrand, Lisa Vedde Fiskerstrand, Kari Leikanger Buset