Profile picture for user reiteg

Gunhild Nordvik Reite

Høgskulelektor

Institutt for pedagogikk

Institutt for pedagogikk

Utdanning

2019: Kvantitative metoder og mixed Method (phd-kurs HiVolda/HiM)
2018: Vitskapsteori og etikk (phd-kurs HiVolda/HiM)

2017: Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo (phd- kurs UiO)
2017: Fordjuping i kvalitative forskingsmetodar og tradisjonar (phd-kurs UiB)
2017: Strukturelle vilkår for profesjonsutøving (phd – kurs HiVolda/HiM)
2015: Høgskulepedagogikk – rettleiing på fagtekst
2014: Masteravhandling (40 stp) i spesialpedagogikk (Spesped 317)
2013: Spesped 316- Vitskapsteori og forskingsmetode
​2013: Spesped 304 – Åtferd og leiing
2012: Spesped 303 – Språk – og leseutvikling
2012: Spesped 302 – Uvikling og læring i barnehage og skule
2011: Spesped 301– Overordna perspektiv på inkludering i barnehage og skule.
2003: Informasjons – og kommunikasjonsteknologi 1, Høgskulen i Volda
2001: Kristendom 1, Høgskulen i Volda
1
994 : Allmennlærarutdanning, Volda lærarhøgskule 

Akademisk grad

Mastergrad – oppgåvetittel «Korleis opplever ungdom og unge vaksne som hadde spesialundervisning i ungdomsskulen, at relasjonen til læraren var ?  Ei retrospektiv, kvalitativ intervjuundersøking."

Undervisning m.m.

Emneansvarleg for MGL1-7 - og MGL5-10SP3 - Spesialpedagogrolla i skulen

MGL1-7PE1 og MGL5 - 10PE1: Pedagogikk og elevkunnskap.1 i grunnskulelærarutdanninga

MGL1-7PE2 og MGL5 - 10PE2: Pedagogikk og elevkunnskap.2 i grunnskulelærarutdanninga

UL 301 Overordna perspektiv på kvalitet i opplæringa i barnehage og skule. Master i undervisning og læring

DEKOMP Kompetanseutvikling i skular

Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Oppfølging av nyutdanna grunnskulelærarar, "Nytt på nytt"

 

Faglege interesser

Inkludering, tilpassa opplæring ,spesialpedagogikk, klasseleiing, lærar - elev-relasjonen, foreldresamarbeid, utdanningspolitikk

 

Forskingsgrupper

Forskringsgruppe for spesialpedagogikk og inkludering

 

Forsking

"Elevar med spesialundervisning sine interaksjonar i klasseromet" (2017 - )

SPEED – prosjektet (The function of special education) 2015 – 2017

 

Arbeidserfaring og verv

1994 – 2014: Adjunkt, kontaktlærar, faglærar og spesialpedagog på alle trinn i grunnskulen. Eitt år undervisning i vidaregåande skule

2014 - : Høgskulelektor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda 

Styremedlem i Midtnorsk forskerforum for spesialpedagogikk 2017 - 2020

 

Medlem i Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda 01.08.2018 - 2020

 

Koordinator for pedagogikk og elevkunnskap i grunnskulelærarutdanninga 2016/2017

 

Årsstegskoordinator for Grunnskulelærarutdanninga 5. – 10. andre år 2014 - 2016

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

LK 20 og elevar som læringsressurs for kvarandre
Publisert 2020 av Gunhild Nordvik Reite

NRKs "Livsmestring" har bismak.
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite

Om lærar - elev-relasjonen som beskyttande faktor eller risikofaktor for elevar med spesialundervisning. Korleis kan skulen jobbe for gode relasjonar til alle elevar ?
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite

"Livsmestring" med bismak
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite

Lærarsamarbeid om elevar med spesialundervisning
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite

Erting og mobbing er ikkje det same
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite

Conditions for academic learning for students receiving special education
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite, Peder Haug

Den valdelege åtferda er ikkje barnet sitt ansvar.
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite

Kontraproduktivt
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite

Kontraproduktivt
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite

"Er det verkeleg eit "guteproblem" skulen har?"
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite

"Er det eit "guteproblem" skulen har ?
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite

Spesialpedagogen si rolle i skulen
Publisert 2018 av Gunhild Nordvik Reite

Systemtenar, eller elevstøtte og systemutviklar?
Publisert 2018 av Gunhild Nordvik Reite

Spesialpedagogen si rolle i skulen: Systemtenar, eller elevstøtte og systemutviklar?
Publisert 2018 av Gunhild Nordvik Reite

"Han sa det kom ikkje til å verte noko av meg". Om lærar-elev-relasjonen som risiko - og beskyttande faktor for elevar med spesialundervisning.
Publisert 2018 av Gunhild Nordvik Reite

Ikkje fjern retten til spesialundervisning
Publisert 2018 av Gunhild Nordvik Reite

Vi har ein skule som ikkje passar for nærare ein tredel av elevane
Publisert 2018 av Gunhild Nordvik Reite

"Han sa det kom ikkje til å verte noko av meg". Om lærar - elev-relasjonen som risiko - og beskyttande faktor for elevar med spesialundervisning.
Publisert 2018 av Gunhild Nordvik Reite

Kortslutning om autonomi
Publisert 2017 av Gunhild Nordvik Reite

Dei gode intensjonars tyranni - om fysisk aktivitet i skulen
Publisert 2017 av Gunhild Nordvik Reite

Fysisk fostring i rigide former
Publisert 2017 av Gunhild Nordvik Reite

Dei gode intensjonars tyranni
Publisert 2017 av Gunhild Nordvik Reite

Kommentar til «Utkast til Ekspertgruppens forståelse av begrepet «inkludering»»
Publisert 2017 av Gunhild Nordvik Reite

Ny grunnskole - statistikk. Guttene henger etter.
Publisert 2017 av Gunhild Nordvik Reite

Ny grunnskole - statistikk. Guttene henger etter.
Publisert 2017 av Gunhild Nordvik Reite

Ungdomsskulelevar med spesialundervisning og deira relasjon til læraren.
Publisert 2017 av Gunhild Nordvik Reite

Ungdomsskulelevar med spesialundervisning og deira relasjon til læraren
Publisert 2017 av Gunhild Nordvik Reite

Grunn til uro for spesialpedagogikken
Publisert 2016 av Gunhild Nordvik Reite

Pedagogikkfaget i lærarutdanninga- offer for gode intensjonar?
Publisert 2016 av Gunhild Nordvik Reite

Pedagogikkfaget i lærarutdanninga - offer for gode intensjonar?
Publisert 2016 av Gunhild Nordvik Reite

Pedagogikkfaget i lærarutdanninga- offer for gode intensjonar?
Publisert 2016 av Gunhild Nordvik Reite

"Lærerløftet" - spesialpedagogens svanesong?
Publisert 2015 av Gunhild Nordvik Reite

"Lærerløftet" - spesialpedagogens svanesong?
Publisert 2015 av Gunhild Nordvik Reite

Korleis opplever ungdom og unge vaksne som hadde spesialundervisning i ungdomsskulen, at relasjonen til læraren var?
Publisert 2015 av Gunhild Nordvik Reite

Organiseringsdebatten - eit paradoks?
Publisert 2015 av Gunhild Nordvik Reite

Småskolenes sårbarhet er størst problem
Publisert 2015 av Gunhild Nordvik Reite, Berg Hanna Gjelsvik

Organiseringsdebatten - eit paradoks?
Publisert 2015 av Gunhild Nordvik Reite

Korleis opplever ungdom og unge vaksne som hadde spesialundervisning i ungdomsskulen, at relasjonen til læraren var? Ei kvalitativ, retrospektiv intervjuundersøking . 88s.
Publisert 2014 av Gunhild Nordvik Reite

Korleis opplever elevar med spesialundervisning relasjonen til læraren ?
Publisert 2014 av Gunhild Nordvik Reite